Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2003/QĐ-UB điều chỉnh tiền lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 76/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 15/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2003/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2003 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, SINH HOẠT PHÍ, HOẠT ĐỘNG PHÍ, PHỤ CẤP HO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐ ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thông báo nội dung cuộc họp liên tịch Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ngày 05 tháng 3 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 242/HĐ ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh hoạt động phí của Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó các đoàn thể ở xã, phường;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh tiền lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp cho các đối tượng hưởng lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp của thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Đối với các chức danh cán bộ xã, phường theo qui định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ:

Ngoài việc thực hiện mức sinh hoạt phí tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện mức phụ cấp thêm cho từng chức danh theo quy định tại Nghị quyết số 03/1998/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 1998 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Nâng mức hoạt động phí từ 312.500 đồng/người/tháng lên 450.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh ở phường, xã như sau:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nâng mức phụ cấp từ 250.000 đồng/người/tháng lên 400.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh chuyên trách ở phường, xã như sau:

- Cán bộ chuyên trách Dân số, Gia đình và Trẻ em;

- Cán bộ chuyên trách Xoá đói, giảm nghèo;

- Cán bộ chuyên trách Văn hoá - Thể thao;

3. Bố trí thêm định xuất và quy định phụ cấp 400.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh chuyên trách ở phường, xã như sau:

- Phó Chỉ huy Quân sự;

- Cán bộ chuyên trách phòng chống ma tuý, mại dâm;

- Cán bộ chuyên trách tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Cán bộ chuyên trách theo dõi Tổ dân phố (đối với các phường không có Khối phố).

4. Quy định mức phụ cấp 300.000 đồng/người/tháng đối với Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, xã (không giữ chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã).

5. Mức phụ cấp cho cán bộ Thôn, Tổ dân phố, Khối phố như sau:

- Trưởng Thôn: 100.000 đồng/người/tháng;

- Phó Thôn: 80.000 đồng/người/tháng;

- Tổ trưởng Tổ dân phố: 100.000 đồng/người/tháng;

- Tổ phó Tổ dân phố: 80.000 đồng/người/tháng;

- Khối trưởng Khối phố: 100.000 đồng/người/tháng (đối với phường có

Khối phố);

- Khối phó Khối phố: 80.000 đồng/người/tháng (đối với phường có

Khối phố);

- Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư (không giữ chức danh trong Ban Cán sự Khối phố hoặc Tổ dân phố ): 50.000 đồng/người/tháng;

- Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn (không giữ chức danh trong Ban Nhân dân Thôn): 50.000 đồng/người/tháng.

6. Đối với số sinh viên khá, giỏi; công chức, viên chức và người lao động không thuộc biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang hợp đồng làm việc ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, một số Hội quần chúng hoặc đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp có thu do UBND thành phố thành lập có chỉ tiêu lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền xác định, đã xếp ngạch, hệ số lương theo quy định tại Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ thì điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 210.000 đồng lên 290.000 đồng.

7. Đối với đối tượng hợp đồng làm việc ở hai đơn vị: Lực lượng Thanh niên xung kích Đội Quản lý và Cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nay điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh mức tiền lương của Lực lượng Thanh niên xung kích là 700.000 đồng/người/tháng và Đội Quản lý và Cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng là 607.500 đồng/người/tháng (bao gồm cá nhân đóng 6% Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế).

Điều 2: Việc điều chỉnh tiền lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp cho các đối tượng quy định tại Điều 1 (trừ Khoản 5) của Quyết định này thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Riêng mức phụ cấp cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1 của Quyết định này thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Ban TV Thành uỷ,
- TT. HĐND TP,
- Ban Tổ chức Thành uỷ,
- UBMT và các đoàn thể TP,
- Kho bạc TP,
- Lưu VP HĐND và UBND, TCCQ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Bá Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2003/QĐ-UB điều chỉnh tiền lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818
DMCA.com Protection Status