Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 71/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,  Người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội có trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCDN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

QUY ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục.

Văn bản này không áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập

1. Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định tại Quy định này đều có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại Điều 4, Điều 8 và Điều 12 của Quy định này thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Mục I. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

Trường cao đẳng nghề được thành lập khi đảm bảo các điều kiện chủ yếu sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề tư thục và 700 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề công lập.

3. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 3 nghề.

4. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;

b) Có ít nhất 15% giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ sau đại học trở lên;

c) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập, 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy và học nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

6. Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Vốn pháp định thành lập trường cao đẳng nghề là 20 tỷ đồng Việt Nam.

7. Chương trình, giáo trình dạy nghề:

a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

Điều 5. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề

Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Quyết định này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định này).

a) Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;

b) Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.

4. Dự thảo Điều lệ của trường.

5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

6. Đối với trường cao đẳng nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:

6.1 Văn bản đồng ý chủ trương thành lập trường của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường đặt trụ sở chính;

6.2 Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;

6.3 Đối với trường cao đẳng nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

d) Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy định này và gửi tới Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định thành lập trường:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề:

a) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường (sau đây gọi chung là Hội đồng thẩm định) và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề theo nguyên tắc như sau:

- Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác, thì tổ chức thẩm định khi đã đảm bảo có đầy đủ các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 3 của Quy định này;

- Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 3 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 6 Điều 3 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định để xem xét báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

3. Quyết định thành lập và cho phép thành lập trường:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường:

a) Điều kiện:

- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó;

- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

b) Thẩm quyền:

Cấp nào ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì cấp đó quyết định thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Mục II. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Điều 7. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề

Trường trung cấp nghề được thành lập khi đảm bảo đủ các điều kiện chủ yếu sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

3. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

4. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy và học nghề:

Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

6. Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam.

7. Chương trình, giáo trình dạy nghề:

a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.

Điều 8. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.

Điều 9. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề

Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Quyết định này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Quyết định này).

a) Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;

b) Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.

4. Dự thảo Điều lệ của trường.

5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

6. Đối với trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:

6.1 Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;

6.2 Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

d) Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề

1. Đối với các trường trung cấp nghề thuộc Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội:

a) Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ;

b) Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Bộ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp Bộ tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề theo nguyên tắc như sau:

- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì tổ chức thẩm định khi đã đảm bảo có đầy đủ các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này;

- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập mới, thì tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 6 Điều 7 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định cấp Bộ để xem xét báo cáo Người đứng đầu cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội trình Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định;

đ) Quyết định thành lập trường:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập trường của Người đứng đầu cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, theo nguyên tắc như sau:

- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác, thì tổ chức thẩm định khi đã đảm bảo có đầy đủ các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này;

- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 6 Điều 7 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

đ) Quyết định thành lập và cho phép thành lập trường:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, người có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Quy định này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

4. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 4 Điều 6 của Quy định này.

Mục III. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 11. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi đảm bảo các điều kiện chủ yếu sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

- Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy và học nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

5. Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.

6. Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

Điều 12. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

1. Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn.

Điều 13. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề

Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 5a ban hành kèm theo Quyết định này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (theo mẫu số 5b ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.

4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.

5. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

6. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

7. Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:

7.1 Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trung tâm;

7.2 Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;

b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;

c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

Điều 14. Trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

1. Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội:

a) Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ;

b) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Bộ được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 của Quy định này;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp Bộ tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trung tâm quy định tại Điều 11 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi Hội đồng thẩm định cấp Bộ để xem xét báo cáo Người đứng đầu cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội trình Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định;

đ) Quyết định thành lập trung tâm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm của Người đứng đầu cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;

b) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 của Quy định này;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề quy định tại Điều 11 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

đ) Quyết định thành lập và cho phép thành lập trung tâm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm, người có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Quy định này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

4. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 4 Điều 6 của Quy định này.

Chương III

CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 15. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

1. Việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học nghề;

c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

2. Thẩm quyền chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề:

a) Việc chia, tách trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trường), trung tâm dạy nghề để thành lập trường, trung tâm dạy nghề mới thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề;

b) Trường hợp sáp nhập các trường, trung tâm dạy nghề do cùng một cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập, cho phép thành lập, thì do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập quyết định;

c) Trường hợp sáp nhập các trường, trung tâm dạy nghề không do cùng một cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập, cho phép thành lập, thì việc sáp nhập sẽ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập thỏa thuận quyết định.

3. Trình tự, thủ tục chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm dạy nghề:

Trình tự, thủ tục chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm dạy nghề để thành lập trường, trung tâm dạy nghề mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 10, Điều 14 của Quy định này.

Điều 16. Giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm dạy nghề gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi trường, trung tâm dạy nghề hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có);

c) Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm dạy nghề.

2. Trình tự, thủ tục giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề thực hiện như sau:

a) Thanh tra dạy nghề tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường, trung tâm dạy nghề hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, trung tâm dạy nghề, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng nghề;

- Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

b) Căn cứ kết quả thanh tra hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, trung tâm dạy nghề, cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề ra quyết định giải thể, cho phép giải thể trường, trung tâm dạy nghề.

Trong quyết định giải thể trường, trung tâm dạy nghề phải ghi rõ lý do giải thể và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Trường, trung tâm dạy nghề bị giải thể phải xây dựng phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật, trình người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề xem xét, quyết định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề.

3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6; khoản 2 Điều 15; khoản 2 Điều 16 của Quy định này.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 14; khoản 2 Điều 15; khoản 2 Điều 16 của Quy định này.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề về tình hình chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn.

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở dạy có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 10; khoản 1, khoản 3 Điều 14; khoản 2 Điều 15; khoản 2 Điều 16 của Quy định này.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề về tình hình chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc.

Điều 20. Trách nhiệm của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

1. Sau thời hạn 03 năm (đủ 36 tháng), kể từ ngày có quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường cao đẳng nghề và sau thời hạn 02 năm (đủ 24 tháng) đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, nếu trường, trung tâm dạy nghề không chuẩn bị được các điều kiện cần thiết về: cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học nghề; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; chương trình dạy nghề và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để tổ chức hoạt động dạy nghề theo quy định, thì cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề thu hồi quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường, trung tâm dạy nghề.

2. Đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đã được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trước ngày ban hành Quy định này, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, phải rà soát để bổ sung các điều kiện ban hành kèm theo Quy định này./.

 

Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số:....../..........
V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề .....

................, ngày         tháng      năm 20.....

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lý do thành lập trường:………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

- Tên trường cao đẳng nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./.

 

 

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

(2) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

 

Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:....................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………

- Tên trường cao đẳng nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trường, trung tâm và cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường cao đẳng nghề:……………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………

- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...

20..

20..

20..

20..

20..

I

Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

III

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...

+ Các hạng mục khác....

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)

(2)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:....../..........
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề .....

................, ngày         tháng      năm 20.....

 

Kính gửi: ……………………………………

- Lý do thành lập trường:……………………………………………….

…………………………………………………………………………….

- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:....................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………

- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường trung cấp nghề:……………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………

- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo  (nếu có):…………………………………………

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...

20..

20..

20..

20..

20..

I

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

II

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

III

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...

+ Các hạng mục khác....

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)

(2)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:....../..........
V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề .....

................, ngày         tháng      năm 20.....

 

Kính gửi: ……………………………………

- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề………………………………….

…………………………………………………………………………….

- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:...............................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

 

Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:.........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………

- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................

- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................

- Vốn đầu tư:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

 

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:

- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:………………………………………

- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:..............................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:..........................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...

20..

20..

20..

20..

20..

I

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.....

.............................

 

 

 

 

 

 

II

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các Tổ chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn...

+ Các hạng mục khác....

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

(1)

(2)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.332

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!