Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5966/QĐ-BCT năm 2013 Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 5966/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5966/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Công văn số 371/T0C-CĐCT ngày 13 tháng 8 năm 2013 và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện 02 nhiệm vụ năm 2012 được giao tại Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 đến tháng 12 năm 2013, cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quản lý, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.

Điêu 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2012 GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 5966/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung chính

Sản phẩm dự kiến

Kinh phí

Thời gian gia hạn

Đơn vị thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rà soát, đánh giá hiện trạng để đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện phù hợp với tình hình thực tế và Dự thảo 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện

- Thu thập, đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đang áp dụng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.

- Đề xuất danh mục về kế hoạch biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn.

- Tổ chức xây dựng 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

- Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến

- Báo cáo đánh giá hiện trạng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.

- Danh mục và kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.

- 01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

500

Tháng 12/2013

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

2

Biên soạn bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất

Nâng cao nhận thức về an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất

- Tổ chức thu thập đánh giá hiện trạng các tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và thu thập các tài liệu để phục vụ việc biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất.

- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề.

- Tổ chức huấn luyện thí điểm.

- Bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm

400

Tháng 12/2013

Công đoàn Công Thương Việt Nam

IV

TỔNG

 

 

 

900

 

 

Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5966/QĐ-BCT năm 2013 Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116