Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 56/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 56/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI SỐ III HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TT-BLĐTBXH-BTCCBCP (nay là Bộ Nội vụ) ngày 06/02/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương;
Xét Tờ trình số 126/TTr-LĐTBXH ngày 14/02/2006 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III trên cơ sở tách một phần cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số VI;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trên cơ sở tách một phần cơ sở vật chất (diện tích đất đai, nhà, xưởng….) của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số VI Hà Nội;

* Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Trong khuôn viên diện tích đất của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số VI Hà Nội);

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội:

1. Vị trí: Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội là đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

2. Chức năng: Trung tâm là nơi tập trung chữa trị, tổ chức giáo dục, dạy nghề và lao động sản xuất cho các đối tượng nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS, đã phục hồi được trở về với gia đình và xã hội, ổn định cuộc sống trở thành người công dân có ích cho xã hội.

3. Nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, quản lý, tư vấn cho các đối tượng nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS (gồm hai đối tượng: Bắt buộc và tự nguyện) theo quy trình quy định;

b) Tổ chức cho các đối tượng lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướng nghiệp; Liên kết với các cơ sở dạy nghề ở địa phương tổ chức dạy nghề phù hợp với điều kiện của Trung tâm và trình độ của từng đối tượng; Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói, giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho các đối tượng hoà nhập cộng đồng;

c) Tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi, nhân cách; thể dục thể thao, học văn hóa cho các đối tượng; Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng, gia đình về cai nghiện, chữa trị, quản lý, giáo dục;

d) Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm; Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định; Tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm;

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao; nghiên cứu khoa học, thực hiện mô hình cai nghiện phục vụ công tác phòng chống nghiện, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng trong Trung tâm và ngoài xã hội;

e) Tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để đầu tư và xây dựng Trung tâm ngày càng hoàn thiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố giao.

4. Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm, có: Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc Trung tâm:

- Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm;

b) Các phòng chức năng thuộc Trung tâm:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Y tế phục hồi sức khỏe;

- Phòng Quản lý Giáo dục;

- Phòng Dạy nghề lao động sản xuất;

- Phòng Bảo vệ.

5. Biên chế cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng:

- Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm được giao tạm thời là 30 người;

- Biên chế lao động hợp đồng được tạm giao là: 70 người.

Biên chế cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hưởng quỹ tiền lương từ nguồn ngân sách của Nhà nước và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Kế hoạch và Đầu tư bố trí nhân lực, xác định cơ sở vật chất (diện tích đất, nhà, xưởng…) của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số VI Hà Nội bàn giao cho Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố và xây dựng Quy chế Tổ chức hoạt động của Trung tâm trình UBND Thành phố phê chuẩn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số VI Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 5;
- Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- UBND huyện Sóc Sơn;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Ngô Thị Thanh Hằng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2006/QĐ-UBND ngày 28/04/2006 về thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251