Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 530/QĐ-UBND-HC 2015 điều chỉnh chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm Đồng Tháp

Số hiệu: 530/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 09/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tại Công văn số 712/SLĐTBXH-LĐTC ngày 26 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn vay giải quyết việc làm năm 2015 được phân bổ tại Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 6 tháng 4 năm 2015, với số tiền là 2.400 triệu đồng (do không đủ điều kiện vay vốn theo quy định).

1. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm: 1.200 triệu đồng.

2. Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh: 1.200 triệu đồng.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn vốn tồn động chưa giải ngân, chỉ đạo việc lập dự án, xét chọn, thẩm định, giải ngân nguồn vốn theo hướng tập trung cho các trang trại, làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn về tỉnh (qua Sở Lao động –Thương binh và xã hội).

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các ngành có liên quan giám sát quá trình thực hiện, hướng dẫn các đơn vị phân bổ vốn vay đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động –Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT,NC/VX.Hung.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

ĐIỀU CHỈNH VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số: 530/QĐ-UBND.HC ngày 09 tháng 6 năm 2015)

Đơn vị tính:triệu đồng

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu vốn GQVL được phân bổ năm 2015

Đơn vị tiếp nhận nguồn vốn

Vốn Trung ương

Vốn tỉnh

1

Công ty TNHH MTV Bén Linh

 

500

UBND TP Cao Lãnh

2

Hợp tác xã số 2 Tân Nghĩa

200

 

UBND huyện Cao Lãnh

3

Trang trại nuôi heo Trần Văn Khải

 

100

UBND huyện Tháp Mười

4

Trang trại nuôi heo Trần Văn Hai

 

100

UBND huyện Tháp Mười

5

Hợp tác xã Hoà Bình

200

 

UBND huyện Thanh Bình

6

Hợp tác xã Tân Cường

200

 

UBND huyện Tam Nông

7

Hợp tác xã An Thành

200

 

UBND huyện Tam Nông

8

HTX NN Tân Tiến xã Phú Đức

200

 

UBND huyện Tam Nông

9

HTX NN Phú Bình xã Phú Đức

200

 

UBND huyện Tam Nông

10

Công ty TNHH MTV SXTM Trọng Nguyên

 

500

UBND TP Sa Đéc

 

Cộng

1.200

1.200

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-UBND-HC điều chỉnh chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm ngày 09/06/2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!