Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 48/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỨ HAI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 643/TTr-STP ngày 12 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC-TCD (NC);
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỨ HAI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 và từng bước kiện toàn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 2-37) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo Đảng, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

2. Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL có cơ cấu hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp, chồng chéo với các chương trình khác để nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và có tâm huyết với công việc đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước; kết hợp việc phát huy sức mạnh của các lực lượng trong toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

3. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL; củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác này đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, đồng bộ và khả thi, tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có theo hướng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Chỉ tiêu chung:

Đến hết năm 2012, tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế các Sở ngành tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, phấn đấu đến năm 2012 đạt các chỉ tiêu sau:

a) Tổ chức, con người:

- Bố trí đủ biên chế cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp để thực hiện vai trò của cơ quan đầu mối và tham mưu thực hiện công tác PBGDPL tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương;

- 100% các sở ngành tỉnh và doanh nghiệp nhà nước có bố trí cán bộ làm công tác PBGDPL;

- 70% cơ quan báo, đài có phóng viên, biên tập viên chuyên trách về công tác PBGDPL;

- 100% Ban công tác Mặt trận và Tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố và kiện toàn.

b) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL:

- Bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ PBGDPL cho;

+ 90% cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL;

+ 90% giáo viên dạy môn pháp luật của Trường Chính trị và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;

+ 70% thành viên Ban công tác Mặt trận và 90% Tổ trưởng Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác PBGDPL như: luật sư; trợ giúp viên, cộng tác viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ các tổ chức chính trị- xã hội và cán bộ trong các cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Những nội dung cần tiến hành:

a) Tổ chức rà soát, phân loại, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL để củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL theo ba nhóm đối tượng như sau:

- Nhóm 1: những người làm công tác quản lý tổ chức và hoạt động PBGDPL gồm: cán bộ quản lý (công chức lãnh đạo) ở Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, người đứng đầu tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh.

- Nhóm 2: những người trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL chuyên trách hoặc kiêm nhiệm gồm: chuyên viên Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, tổ chức pháp chế; báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật các cấp; phóng viên, biên tập viên pháp luật ở các cơ quan thông tin đại chúng; công chức Tư pháp - Hộ tịch; giáo viên dạy môn pháp luật của Trường Chính trị, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

- Nhóm 3: những người thực hiện công tác PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình hoặc lồng ghép với các hoạt động xã hội khác gồm: luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ, công chức các cơ quan thực thi pháp luật như: Toà án, Viện Kiểm sát, Công an, Hải quan, Thanh tra, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hoà giải viên ở cơ sở, thành viên Ban công tác Mặt trận và những người tình nguyện khác tham gia hoạt động PBGDPL.

Dựa vào kết quả phân loại, đánh giá từng nhóm đối tượng để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thích hợp đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác này ở địa phương.

b) Phối hợp với các chương trình giáo dục lý luận chính trị của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ theo các hình thức, biện pháp phù hợp với năng lực, trình độ của từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; hợp tác với các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo để xây dựng mạng lưới cộng tác viên PBGDPL cho đồng bào có đạo.

c) Biên soạn, phát hành thường xuyên tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp PBGDPL dưới các hình thức phù hợp, dễ hiểu như sách pháp luật, tài liệu trao đổi kinh nghiệm, Bản tin Tư pháp, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Long An...

d) Quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực đã được tập huấn, bồi dưỡng; định kỳ hàng năm đánh giá chất lượng nguồn nhân lực để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong từng giai đoạn.

2. Các biện pháp cần tập trung:

a) Củng cố, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có của công tác PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở:

- Thống kê, rà soát, phân loại nguồn nhân lực theo nhóm, theo trình độ để xây dựng các tiêu chí cụ thể giữa các nhóm và xác định cơ cấu hợp lý giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Thành lập, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL nhằm tăng cường vai trò tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả, chất lượng;

- Bổ sung, củng cố Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã nhằm tăng cường vai trò là cơ quan đầu mối và tham mưu chủ yếu trong công tác PBGDPL tại địa phương;

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn pháp lý và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL tại vùng sâu, vùng xa, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh với kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh;

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp trong toàn tỉnh, củng cố, kiện toàn mạng lưới báo cáo viên pháp luật của cơ quan, các tổ chức chính trị- xã hội và lực lượng vũ trang; xây dựng cơ chế huy động và thu hút đội ngũ luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật … tham gia hoạt động PBGDPL;

- Xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL tại tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; phóng viên, biên tập viên chuyên đề pháp luật ở các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương;

- Hàng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác PBGDPL với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ PBGDPL:

- Các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng:

+ Dự kiến nhu cầu tập huấn: Tổ chức khảo sát, đánh giá công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; dự kiến nhu cầu của nguồn nhân lực để tập huấn, bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao trình độ, năng lực cho những người làm công tác công tác PBGDPL.

+ Xây dựng kế hoạch về tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL gắn với chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng gắn với việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương.

- Các hoạt động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức:

+ Về lý luận chính trị: xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị gắn với chuyên môn nghiệp vụ công tác PBGDPL.

+ Về chuyên môn pháp lý: tùy theo từng nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức pháp lý theo các hình thức phù hợp và cung cấp tài liệu, bảo đảm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; phối hợp với các trường, trung tâm, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng theo hình thức nâng cao hoặc chuyên sâu hoặc lồng ghép với các chương trình, dự án khác.

+ Về kỹ năng, nghiệp vụ: có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác quản lý và bồi dưỡng kỹ năng cho những người trực tiếp tham gia PBGDPL, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

+ Về phẩm chất đạo đức: thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn việc tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức công vụ và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ.

c) Xây dựng, hoàn thiện các loại tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL:

- Xây dựng Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thống nhất trên toàn tỉnh. Đa dạng hóa mô hình, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng theo hướng chủ động, tích cực gắn lý thuyết với thực tế; kết hợp kiến thức và kinh nghiệm với kỹ năng thực hành của từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh phương pháp nghiên cứu, giải quyết tình huống thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm...

- Biên soạn các loại tài liệu dưới các hình thức phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ tuyên truyền có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

d) Xây dựng chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL:

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách cho nguồn nhân lực trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan.

Đầu tư kinh phí từ ngân sách Nhà nước để bảo đảm cho việc tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của nguồn nhân lực.

đ) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết:

Tổ chức kiểm tra theo định kỳ để đánh giá kịp thời việc tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình ở địa phương nhằm đảm bảo thực hiện Đề án trong từng giai đoạn có hiệu quả, chất lượng.

Hàng năm, tổ chức đánh giá những tác động từ việc thực hiện Đề án đối với kết quả, chất lượng và chuyển biến của nguồn nhân lực.

Từng giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết công tác tập huấn, bồi dưỡng để rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này trong giai đoạn tiếp theo.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đối với các Sở ngành:

a) Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này ở địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL; khảo sát nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dài hạn, hàng năm; biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục lý luận chính trị với các chương trình, kế hoạch PBGDPL.

Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác PBGDPL của tổ chức pháp chế, cơ quan thông tin đại chúng.

Phối hợp Trường Chính trị tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về PBGDPL, về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật của Trường Chính trị.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện đề án ở địa phương; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan rà soát, khảo sát để có biện pháp hướng dẫn, củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác PBGDPL ở các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức pháp chế.

c) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí Nhà nước phục vụ cho Kế hoạch thực hiện đề án; xây dựng, bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách địa phương trong việc thực hiện đề án.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo các điều kiện thực hiện đề án.

Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí để bảo đảm tính kịp thời và đầy đủ cho công tác PBGDPL, khuyến khích tinh thần trách nhiệm của nguồn nhân lực.

d) Trường Chính trị tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực là cán bộ, học viên của trường.

Hoàn thiện giáo trình, tài liệu nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật của trường.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ngành có liên quan củng cố đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên đề pháp luật của các báo, đài, trang thông tin điện tử về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, nghiệp vụ báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ văn hóa cơ sở công tác trong đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động và hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền biểu dương các địa phương, cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiến hành khảo sát làm căn cứ cho việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người tham gia công tác PBGDPL; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL phù hợp với yêu cầu của địa phương.

Bố trí biên chế cần thiết cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác PBGDPL ở địa phương.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp:

a) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Tư pháp và cơ quan thành viên phối hợp thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị với nội dung Kế hoạch này.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng báo cáo viên tuyên huấn của Đảng; hướng dẫn việc gắn công tác PBGDPL, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức công vụ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

b) Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố về tổ chức và con người trong công tác PBGDPL.

c) Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán về kỹ năng, nghiệp vụ để đội ngũ này tham gia tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả hơn.

d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và Tổ hòa giải ở cơ sở.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí:

a) Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước:

Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công phối hợp Sở Tư pháp dự toán kinh phí để phục vụ kịp thời cho việc thực hiện Kế hoạch và quyết toán từng năm theo đúng quy định. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL ở địa phương.

b) Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Tùy theo tình hình kinh tế của địa phương trong từng giai đoạn để huy động thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

2. Về tiến độ:

Việc thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ Quý II năm 2009 (được tính từ thời điểm xây dựng Kế hoạch) và kết thúc hết Quý III năm 2012, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn I: từ Quý II năm 2009 đến hết Quý III năm 2010:

- Từ đầu quý II năm 2009 đến hết Quý III năm 2009:

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

+ Tiến hành khảo sát.

- Từ Quý IV năm 2009 đến hết Quý III năm 2010:

+ Xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ cho việc thực hiện Kế hoạch (quy chế hoạt động, kế hoạch chi tiết, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo);

+ Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tập huấn việc triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương.

+ Chọn điểm chỉ đạo: tập trung rà soát nguồn nhân lực để củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ đối với từng nhóm đối tượng; chỉ đạo điểm đối với một số đối tượng trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải viên cơ sở và báo cáo viên tuyên huấn của các cơ quan Đảng;

+ Quý III năm 2010 thực hiện sơ kết chỉ đạo điểm và giai đoạn I.

b) Giai đoạn II: Từ Quý IV năm 2010 đến hết Quý III năm 2012:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đối với nhóm người quản lý công tác PBGDPL;

- Nhân rộng các nhóm đối tượng đã chỉ đạo điểm ở giai đoạn I;

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch vào Quý III năm 2012.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2009/QĐ-UBND ngày 27/08/2009 về kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74