Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 468/QĐ-BLĐTBXH năm 2007 quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 468/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 468/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH HỌC NGHỀ NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 287/VPCP-KG ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đổi mới giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ tiêu tuyển sinh học nghề của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục khác có dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) xác định theo các căn cứ sau:

1. Số lượng, ngành nghề, cấp trình độ nghề theo nhu cầu của thị trường lao động;

2. Số học sinh, sinh viên học nghề quy đổi tính trên số giáo viên, giảng viên dạy nghề quy đổi;

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề;

4. Chương trình dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. Đối với tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp thì có chương trình dạy nghề do người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt.

Điều 2. Năm 2007, số học sinh, sinh viên học nghề quy đổi tính trên số giáo viên, giảng viên dạy nghề quy đổi không quá 25.

Điều 3. Đăng ký và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh học nghề thực hiện như sau:

1. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

a) Cơ sở dạy nghề thuộc địa phương (cả công lập và tư thục) đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở chính để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) phê duyệt.

b) Cơ sở dạy nghề thuộc các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đăng ký với cơ quan chủ quản.

c) Cơ sở dạy nghề thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt và tương đương đăng ký với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt và tương đương.

Việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

2. Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Quyết định này, các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt và tương đương:

a) Tổng hợp, xác định chỉ tiêu tuyển sinh học nghề của các cơ sở dạy nghề đã đăng ký;

b) Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đã đăng ký cho cơ sở dạy nghề và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) trước ngày 20 tháng 5 năm 2007.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng nghề trước khi công bố chính thức, thì thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Dạy nghề

a) Hướng dẫn cách xác định số học sinh, sinh viên học nghề quy đổi, số giáo viên, giảng viên dạy nghề quy đổi và hồ sơ, mẫu biểu theo quy định tại các điều 1, 2 và 3 Quyết định này;

b) Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tuyển sinh học nghề, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt và tương đương tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tuyển sinh học nghề của cơ sở dạy nghề trực thuộc, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề);

3. UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tuyển sinh học nghề của cơ sở dạy nghề trên địa bàn, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề);

4. Cơ sở dạy nghề báo cáo kế hoạch tuyển sinh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở chính sau khi nhận được thông báo chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh học nghề; tổ chức tuyển sinh và báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề với cơ quan quản lý cấp trên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở dạy nghề, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 468/QĐ-BLĐTBXH năm 2007 quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55