Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 29/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 29/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2003/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lao động, thương binh và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lao động, thương binh và xã hội.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và các chương trình, dự án quan trọng của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt về lao động, thương binh và xã hội; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về lao động, việc làm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Chính sách lao động, tiền lương, tiền công khu vực sản xuất, kinh doanh, bảo hiểm xã hội;

Chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động và chuyên gia, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và một số quan hệ lao động khác;

Chương trình và quỹ quốc gia về việc làm, quỹ quốc gia về trợ cấp mất việc làm, chỉ tiêu tạo việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;

Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

b) Thống nhất quản lý về xuất khẩu lao động và chuyên gia; cấp và thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia.

6. Về an toàn lao động:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, điều kiện lao động; trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân đối với người lao động; bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Quy trình, quy phạm về an toàn lao động;

b) Ban hành danh mục công việc nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại; danh mục máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

c) Phối hợp với Bộ Y tế ban hành danh mục các loại bệnh nghề nghiệp;

d) Thống nhất quản lý việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo về tai nạn lao động.

7. Về dạy nghề:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Chính sách, chế độ về dạy nghề và học nghề;

Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập các cơ sở dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề;

Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề;

b) Ban hành điều lệ mẫu của cơ sở dạy nghề;

c) Thống nhất quản lý tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề, danh mục nghề đào tạo; chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; quy chế thi tuyển, quy chế cấp các loại văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề; đánh giá chất lượng dạy nghề;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các cơ sở dạy nghề.

8. Về thương binh, liệt sỹ và người có công:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Chính sách, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng;

Quy hoạch, quy tập mộ, nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ;

b) Chỉ đạo và kiểm tra việc nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; việc cung cấp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp khác cho thương binh, bệnh binh và người có công.

9. Về bảo trợ xã hội:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ :

Chính sách xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội;

Chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo;

Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội; tổ chức và hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo; cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội đối với người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ lang thang, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp thiên tai, lũ lụt, nạn nhân trong chiến tranh.

10. Về phòng, chống tệ nạn xã hội:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Chính sách và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; tổ chức và hoạt động của các cơ sở chữa trị, cai nghiện;

Quy hoạch mạng lưới cơ sở chữa trị, cai nghiện cho đối tượng ma túy;

b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tổ chức chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng mại dâm và nghiện ma túy.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

ư13. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về lao động, thương binh và xã hội.

17. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :

1. Vụ Lao động - Việc làm;

2. Vụ Tiền lương - Tiền công;

3. Vụ Bảo hiểm xã hội;

4. Vụ Bảo trợ xã hội;

5. Vụ Pháp chế;

6. Vụ Hợp tác quốc tế;

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

8. Vụ Tổ chức cán bộ;

9. Cục Quản lý lao động ngoài nước;

10. Cục An toàn lao động;

11. Cục Thương binh - Liệt sỹ và người có công;

12. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

13. Tổng cục Dạy nghề;

14. Thanh tra;

15. Văn phòng.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :

1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội;

2. Viện Khoa học Chỉnh hình - Phục hồi chức năng;

3. Trung tâm Tin học;

4. Báo Lao động và Xã hội;

5. Tạp chí Lao động và Xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp hiện có trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong năm 2003.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 29/2003/ND-CP

Hanoi, March 31, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to Resolution No. 02/2002/QH11 of August 5, 2002 of the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the first session, defining the list of the Government’s ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposals of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is a governmental agency, which performs the function of State management over labor, employment, labor safety, job-training, policies towards war invalids, martyrs and people with meritorious services, social relief, as well as social evil prevention and fighting (referred collectively to as labor, war invalids and social affairs) throughout the country; exercises the State management over public services and acts as representative of the owner of State capital amounts at enterprises with State capital under its management according to law provisions.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit the Government’s and the Prime Minister’s bills, draft ordinances and legal documents on labor, war invalids and social affairs to the Government and/or the Prime Minister.

2. To submit to the Government and/or the Prime Minister the Ministry’s strategies, development plannings as well as long-term, five-year and annual plans on labor, war invalids and social affairs as well as important programs and projects.

3. To promulgate decisions, directives and circulars within the Ministry’s scope of State management.

4. To direct, guide, inspect and take responsibility for the implementation of legal documents as well as the approved strategies, plannings and plans on labor, war invalids and social affairs; to provide law information, propagation, dissemination and education within the Ministry’s scope of State management.

5. Regarding labor and employment:

a/ To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in elaborating and submitting to the Government and/or the Prime Minister:

- Policies on labor, salary and wage, and social insurance in the production and business sectors;

- Policies on employment, labor and expert export, foreign laborers working in Vietnam, and a number of other labor relations;

- National programs and funds on employment, national funds on severance allowance, and norms on creation of new jobs in the State’s socio-economic development plans;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To uniformly manage labor and expert export as well as granting and withdrawal of labor- and expert-exporting permits.

6. Regarding labor safety:

a/ To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and agencies in submitting to the Government and/or the Prime Minister:

- Policies and regimes on labor protection and labor conditions; personal protection outfits equipped for laborers; labor accident and occupational disease compensation; as well as working regime, working time and rest time;

- National programs on labor protection, labor safety and labor sanitation;

- Procedures and standards on labor safety;

b/ To promulgate the lists of heavy and/or hazardous or exceptionally heavy and/or hazardous jobs; and the list of machines, equipment, supplies and substances which strictly require labor safety; to prescribe and guide procedures for registration and expertise of assorted machines, equipment, supplies and substances which strictly require labor safety according to the provisions of the Labor Code;

c/ To coordinate with the Ministry of Health in promulgating the list of occupational diseases;

d/ To uniformly manage the declaration, investigation and statistics of labor accident reports.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister:

- Policies and regimes on job-training and job-learning;

- Stipulations on the conditions and procedures for setting up job-training establishments; as well as standards of job-training teachers;

- Schemes regarding the plannings on the network of job-training establishments;

b/ To promulgate the model charter of job-training establishments;

c/ To uniformly manage occupational technical standards and grades as well as list of training jobs; the training programs, contents and methods; the regulations on recruitment examination and granting of assorted graduation diplomas and certificates; to train and foster job-training teachers and job-training establishments’ managerial officials; and to evaluate job-training quality;

d/ To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in directing and inspecting the operation of job-training establishments.

8. Regarding war invalids, martyrs and people with meritorious services:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Planning and regrouping of martyrs’ graves, martyrs cemeteries, monuments and works acknowledging martyrs’ meritorious services;

b/ To direct and inspect the nurture and convalescence of war invalids, diseased soldiers and people with meritorious services to the Revolution; the supply of artificial limbs, orthopedic tools and other support facilities to war invalids, diseased soldiers and people with meritorious services.

9. Regarding social relief:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister:

- Policies on hunger elimination and poverty alleviation, social relief, and social support;

- National programs on hunger elimination and poverty alleviation;

- Plannings on the network of social relief establishments; organization and operation of social relief establishments;

b/ To direct and inspect the implementation of policies on hunger elimination and poverty alleviation, social relief or social support for the disabled, orphans, street children and lonely aged people without any support, people hit by natural calamities or floods, and war victims.

10. Regarding social evil prevention and fighting:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Policies and solutions on prostitution prevention and drug detoxication; organization and operation of treatment and rehabilitation establishments for drug addicts;

- Plannings on the network of treatment and rehabilitation establishments for drug addicts;

b/ To direct and inspect the organization of treatment, detoxication, education, job-training, job-creation and reintegration into community for prostitutes and drug addicts.

11. To enter into international cooperation on labor, war invalids and social affairs under law provisions.

12. To organize and direct the implementation of the plans on scientific research as well as application of scientific-technical and technological advances in the labor, war invalids and social affairs domain.

13. To decide on specific undertakings and measures, and direct the implementation of mechanism for operation of non-business and public-service organizations in the labor, war invalids and social affairs domain according to law provisions; to manage and direct the operation of non-business organizations under the Ministry.

14. To perform specific tasks and exercise specific powers, which fall under the right to act as representative of the owner of State capital amounts at enterprises with State capital under its management according to law provisions.

15. To exercise the State management over activities of the associations and non-governmental organizations in the labor, war invalids and social affairs domain according to law provisions.

16. To inspect, examine and settle complaints and denunciations; to combat corruption, negative phenomena and handle violations related to labor, war invalids and social affairs according to its competence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. To manage the organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of wage regime as well as preferential, commendation and discipline regimes and policies; to organize the training, fostering and building of the contingent of State officials and employees under its competence. To provide professional guidance to the agencies exercising the State management over labor, war invalids and social affairs in localities.

19. To manage the assigned finance and assets, and to organize the execution of the allocated budget according to law provisions.

Article 3.- Organizational structure of the Ministry

a/ Organizations assisting the Minister in performing the State management function:

1. The Labor-Employment Department;

2. The Salary-Wage Department;

3. The Social Insurance Department;

4. The Social Relief Department;

5. The Legal Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. The Planning-Finance Department;

8. The Department for Organization and Personnel;

9. The Department for Management of Overseas Labor;

10. The Department for Labor Safety;

11. The Department for War Invalids, Martyrs and People with Meritorious Services;

12. The Department for Social Evil Prevention and Fighting;

13. The General Department of Job-Training;

14. The Inspectorate;

15. The Office.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Institute for Labor and Social Sciences;

2. The Institute for Orthopedic Sciences-Functional Rehabilitation;

3. The Informatics Center;

4. The Labor and Social Affairs Newspaper;

5. The Labor and Social Affairs Journal.

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the Minister of the Interior in elaborating the plan on reorganization of the existing non-business units and submit it to the Prime Minister for decision in 2003.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes implementation effect 15 days after its publication on the Official Gazette. To annul the Government’s Decree No. 96/CP of December 7, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the previous stipulations contrary to this Decree.

Article 5.- Implementation responsibilities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.150

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!