Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Văn bản số 2180/LĐTBXH-KHTC, ngày 23/6/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập Kế hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 5 năm giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tại Tờ trình số 1164/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục ATLĐ) (để báo cáo);
- TT Thành ủy; TT HĐND;
- Đ/c: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PVP UBND Thành phố;
- TH, KT, NC, TN-MT, CT, LĐCSXH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN NĂM 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; văn bản số 2180/LĐTBXH-KHTC, ngày 23/6/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập Kế hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động 5 năm giai đoạn 2011 - 2015.

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động để nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện, môi trường lao động tạo điều kiện ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nâng cao năng lực chuẩn đoán, khám phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp cho cán bộ y tế tuyến quận, huyện, thị xã và cán bộ y tế của các doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm 5% tần suất tai nạn lao động hàng năm, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, chế biến vật liệu xây dựng, điện);

- Bình quân hàng năm giảm 10% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp phổ biến, đảm bảo trên 80% người lao động làm việc ở nơi có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp;

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng; 100% người lao động được xác nhận làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Trên 80% người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cán bộ an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật lao động.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2011 - 2015 (từng Dự án cụ thể sẽ có thời gian thực hiện căn cứ theo các mục tiêu, trong quá trình triển khai các hoạt động của Dự án có thể có sự điều chỉnh để phù hợp thực tế) Chương trình sẽ tiến hành thực hiện trên phạm vi toàn Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Công an, Y tế, Liên đoàn lao động Thành phố và các quận, huyện, thị xã

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- 100% cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cơ bản được tập huấn kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động và có đủ trang, thiết bị để phục vụ công tác thanh, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Mỗi năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, chế biến vật liệu xây dựng; xây lắp, quản lý vận hành điện, sửa chữa điện);

- 100% người lao động đã được xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;

- 100% người lao động được xác nhận làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Trên 80% người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các Tổng công ty, các đơn vị, doanh nghiệp đều được qua các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- 100% các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật lao động.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố (tập huấn, hội nghị, hội thảo, thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn …)

- Mua sắm máy, trang thiết bị để phục vụ công tác và phục vụ công tác quản lý, lưu trữ dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý và theo dõi các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; môi trường lao động …;

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; nghiên cứu tham mưu xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động của Thành phố;

- Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

2. Dự án 2: Cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng; quản lý, vận hành, sửa chữa và sử dụng điện

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Tổng Công ty điện lực Hà Nội.

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ các ngành: Công Thương, Xây dựng, Công an, Điện lực;

- Trung bình hàng năm giảm tần suất tai nạn lao động, chết người:

+ Giảm 5% trong lĩnh vực khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng;

+ Giảm 5% trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng các công trình dân dụng;

+ Giảm 5% trong lĩnh vực quản lý, truyền tải, phân phối, sửa chữa điện;

- 100% người lao động đã được xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng; 100% người lao động được xác nhận làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Trên 80% người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cán bộ an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Tập huấn cho cán bộ của một số cơ quan, sở, ngành có liên quan tới công tác an toàn, vệ sinh lao động để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Triển khai nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tiến quy trình công nghệ để cải tiến môi trường làm việc; tiến hành điều tra, khảo sát điều kiện lao động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực: xây dựng, sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng, xây lắp và sử dụng điện;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn, hướng dẫn thúc đẩy việc cải thiện điều kiện lao động tại các doanh nghiệp.

3. Dự án 3: Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế.

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong các ngành Nông nghiệp và Hội nông dân Thành phố;

- Kiểm soát được cơ bản trên 70% tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn;

- Trên 80% người lao động trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn được phổ biến các thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động;

- Đảm bảo 100% người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được hưởng các chế độ bồi thường, trợ cấp, điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật.

- 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Mua sắm các trang, thiết bị để nâng cao năng lực giám sát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn;

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động của các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động hướng dẫn, tư vấn đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Dự án 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

a) Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố.

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Tăng cường vai trò, hiệu quả quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các Hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố;

- Giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng; 100% người lao động được xác nhận làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

- Trên 80% người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp;

- 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về lao động.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm khống chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Dự án 5: Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khoẻ người lao động

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Hàng năm giảm 10% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp phổ biến;

- Đảm bảo trên 80% người lao động làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và được khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp;

- Trên 80% số cơ sở có nguy cơ bệnh nghề nghiệp được giám sát môi trường lao động;

- 100% người lao động đã được xác nhận bị bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng; 100% người lao động được xác nhận làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp;

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động nhận biết và cách phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Triển khai các hoạt động giám sát môi trường lao động và nâng cao năng lực và công tác khám phát hiện, chuẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp;

- Kiện toàn và đầu tư mua sắm trang, thiết bị cho các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng lực điều trị và phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp;

- Kiện toàn tổ chức y tế cơ sở phục vụ chăm sóc sức khoẻ tại chỗ cho người bị bệnh nghề nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm khống chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

6. Dự án 6: Thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (trong đó có tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ hàng năm)

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Công an Thành phố và một số cơ quan Báo, Đài Phát thanh, truyền hình Trung ương.

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

Phối hợp với 05 Dự án trên của chương trình đạt các chỉ tiêu:

- Trên 80% người sử dụng lao động và người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được tham dự các lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Trên 80% người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được phổ biến các thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

- 100% các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 80% các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ hàng năm.

d) Các hoạt động chủ yếu:

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới và các cơ quan Báo, Đài Phát thanh, truyền hình Trung ương đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố để biểu dương, động viên kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và qua đó cũng phê phán các đơn vị, doanh nghiệp chưa làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ còn để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các Đài Phát thanh, truyền hình Trung ương xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ để phục vụ công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Phối hợp với Báo Hà Nội mới mở trang, mục chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ để cung cấp thông tin, phổ biến, giải đáp pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ;

- Chú trọng, tăng cường công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ cho người sử dụng lao động và người lao động; In ấn tranh ảnh, panô, áp phích, tờ rơi … để phục vụ công tác tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

7. Các hoạt động khác: Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả của Chương trình theo từng dự án, từng giai đoạn và việc trao đổi tham quan, học tập với các tỉnh, địa phương làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Về cơ chế:

- Cơ chế phân bổ nguồn vốn: Kinh phí được phân bổ hàng năm theo từng Dự án cho các cơ quan chủ trì Dự án và sử dụng theo quy định Nhà nước;

- Cơ chế phối hợp: Tăng cường sự tham gia của người lao động và các tổ chức đoàn thể vào mọi hoạt động của Chương trình, từ việc lập kế hoạch triển khai, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá kết quả đến việc thụ hưởng thành quả từ các Dự án của Chương trình;

- Cơ chế lồng ghép: Nội dung các Dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan (Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, tổ chức Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ hàng năm);

- Cơ chế giám sát và đánh giá:

+ Tự giám sát, đánh giá của các sở, ngành, tổ chức được giao chủ trì của Dự án thông qua các hoạt động của Dự án và các chỉ tiêu đã xây dựng;

+ Đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình của Thành phố.

2. Về kinh phí: Tổng nguồn kinh phí Chương trình: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

- Cơ cấu huy động kinh phí:

+ Kinh phí của Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương: 13.000.000.000đ (Mười ba tỷ đồng)

+ Kinh phí huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp được hưởng thụ dự án: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

- Cơ cấu phẩn bổ kinh phí:

+ Các Dự án: Sẽ được phân bổ kinh phí trên cơ sở dự toán đã lập và quyết toán thực tế các nội dung công việc đã được triển khai thực hiện

+ Chi phí thường xuyên cho hoạt động quản lý, giám sát của Ban quản lý Chương trình Thành phố: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)

3. Về nhân lực: Cán bộ quản lý, điều hành triển khai thực hiện các Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được lựa chọn ở các tổ chức, cơ quan chủ trì Dự án có sự tham gia quản lý, giám sát, đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình Thành phố.

4. Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện:

a) Quản lý, điều hành: Thành lập Ban Chỉ đạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố Hà Nội và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố; Ban Chỉ đạo Thành phố do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định, gồm:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Ban Thường trực: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Các Phó Ban: Lãnh đạo Công an Thành phố; Sở Y tế; Liên đoàn lao động Thành phố;

- Các ủy viên là lãnh đạo các sở: Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã Thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới.

- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo: Là trưởng hoặc phó phòng, chuyên viên của các phòng, ban có liên tới công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

b) Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án:

- Các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải xây dựng trong nội dung kế hoạch Bảo hộ lao động hàng năm của UBND Thành phố các sở, ngành chủ trì của các Dự án căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp và hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng, một năm phải thực hiện sơ kết để đánh giá hoạt động của Chương trình và báo cáo về Ban Chỉ đạo của Thành phố để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

c) Phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo): chủ trì, xây dựng kế hoạch (điều phối chương trình) phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương; tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các nội dung Chương trình của Dự án; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Dự án được giao để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Liên đoàn Lao động Thành phố: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai tốt phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hiệu quả hoạt động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ.

- Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán đối với các Dự án của Chương trình; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình Dự án;

- Sở Y tế: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã, Ban quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất của Thành phố để tổ chức, triển khai hiệu quả Dự án phòng, chống các bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2011 - 2015;

- Sở Công Thương: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã, Ban quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất của Thành phố để tổ chức, triển khai hiệu quả Dự án cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng; xây dựng; sử dụng, quản lý, vận hành lưới điện;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Hội nông dân Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai tốt Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố; Báo Hà Nội mới: Chủ động, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị chủ Dự án để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia phối hợp với chủ Dự án để triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Dự án trong chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố từng năm và từng giai đoạn 2011-2015.

V. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Lợi ích của chương trình:

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ của các cơ quan chính quyền từ Thành phố đến các địa phương;

- Làm chuyển biến nhận thức của người lao động và người sử dụng về công tác bảo hộ lao động và an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ;

- Mục tiêu của Chương trình để người lao động được làm việc trong môi trường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động làm giảm; tiến tới ngăn chặn những tổn thất về tính mạng, sức khoẻ người lao động, giảm thiệt hại về kinh tế trong việc khắc phục hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ gây ra;

- Cải thiện tốt điều kiện làm việc cho người lao động góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2. Đối tượng thụ hưởng của chương trình

- Cơ quan quản lý nhà nước về công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố và các quận, huyện, thị xã;

- Cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ ở các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố;

- Người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng dân cư./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!