Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4290/QĐ-TLĐ 2022 thu chi quản lý tài chính tài sản công đoàn cơ sở

Số hiệu: 4290/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khang
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tăng tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 4290/QĐ-TLĐ về việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Theo đó, công đoàn cơ sở được sử dụng:

- 75% số thu kinh phí công đoàn;

(Theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020 thì năm 2021 công đoàn cơ sở được giữ lại 71% kinh phí công đoàn).

- 60% số thu đoàn phí công đoàn;

- 100% tổng số thu khác của đơn vị.

Như vậy, năm 2022, tăng tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở lên 75%.

Nguồn kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

- Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động tối thiểu 60% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

Tại những đơn vị có quan hệ lao động phức tạp, công đoàn cơ sở dành tối thiểu 25% nguồn kinh phí của mục chi này để dự phòng cho hoạt động bảo vệ đoàn viên, người lao động; sau 2 năm liền kề không sử dụng có thể chuyển sang chi cho các nội dung thuộc mục chi này.

- Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tối đa 25% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

- Chi quản lý hành chính tối đa 15% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

Quyết định 4290/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và thay thế Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4290/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới và các quy định hiện hành khác của Nhà nước và Tổng Liên đoàn;

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, thay thế Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Dân vận TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBXH, UBTC-NS của Quốc Hội;
- Các đ/c UV ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

QUY ĐỊNH

VỀ THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Công an Nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

1. Tài chính tại công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và thực tế hoạt động công đoàn tại đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn nội bộ để thực hiện.

3. Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn

1. Thu đoàn phí công đoàn

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng.

- Phương thức thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

2. Thu kinh phí công đoàn

- Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo quy định của Pháp luật và Quyết định của Tổng Liên đoàn.

- Phương thức thu kinh phí công đoàn thực hiện theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

3. Thu khác

Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm.

- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) và một số hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước cho công đoàn cơ sở.

- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu từ các hoạt động kinh tế, dịch vụ của công đoàn cơ sở...

Điều 5. Nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ cho các khoản mục chi

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

2. Phân bổ nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

2.1. Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn tối đa 45% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

2.2. Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu 40% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

2.3. Chi khác tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

3. Phân bổ nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

3.1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động tối thiểu 60% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng. Tại những đơn vị có quan hệ lao động phức tạp, công đoàn cơ sở dành tối thiểu 25% nguồn kinh phí của mục chi này để dự phòng cho hoạt động bảo vệ đoàn viên, người lao động; sau 2 năm liền kề không sử dụng có thể chuyển sang chi cho các nội dung thuộc mục chi này.

3.2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tối đa 25% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

3.3. Chi quản lý hành chính tối đa 15% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

4. Các nội dung được quy định tỷ lệ chi tối đa nếu không chi hết bổ sung cho các nội dung chi có tỷ lệ tối thiểu (Mục 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 nếu chi không hết được chi bổ sung cho mục 2.2, 3.1).

5. Nguồn thu khác: công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng công đoàn cơ sở được phép bổ sung ngoài các đối tượng đã được quy định theo Điều 6 của Quyết định này.

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở

1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động.

1.1. Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động:

- Chi các hoạt động tư vấn hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác; thương lượng tập thể, ký kết, phổ biến và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động công đoàn.

- Chi các hoạt động tư vấn cho người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Chi các hoạt động tư vấn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn.

- Chi các hoạt động khởi kiện, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân.

- Chi các hoạt động giúp công đoàn cơ sở tổ chức, lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

- Chi các hoạt động phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

- Chi các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

1.2. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng.

1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.

a) Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn.

- Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ, tết...; ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28/7; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở.

b) Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

1.4. Chi động viên, khen thưởng

- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

- Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định cụ thể về đối tượng con đoàn viên, người lao động được khen thưởng.

- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu.

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

1.5. Chi đào tạo

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động

2.1. Chi tuyên truyền, vận động.

- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

2.2. Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; làm việc, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh.

- Các nội dung chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh công đoàn cấp trên đã chi thì công đoàn cấp dưới không thực hiện chi.

2.3. Chi tổ chức phong trào thi đua.

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Chi tổ chức gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên đề của công đoàn.

- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

2.4. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

- Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi hỗ trợ cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, các hội nghị...

3. Chi quản lý hành chính

- Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận.

- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch.

- Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà...

4. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương:

Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

5. Chi khác:

- Chi phối hợp hoạt động với các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác...

- Chi cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 7. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, hỗ trợ các ngày lễ của người lao động và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của người lao động là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do chủ doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp (không thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

3. Trách nhiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công đoàn của doanh nghiệp:

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp nhà nước do doanh nghiệp chi trả theo Khoản 5, Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012; Quy định của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài nhà nước thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm của chủ tịch công đoàn cơ sở nếu nguồn khác đã chi thì tài chính công đoàn không chi.

5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan.

Điều 8. Quản lý tài sản tại công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở thực hiện việc quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công đoàn

1. Quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn.

3. Thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên công đoàn và người lao động tại đơn vị.

4. Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở hàng năm.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định này được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn có vi phạm trong việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.


Nơi nhận:
- Ban Dân vận TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBXH, UBTC-NS của Quốc Hội;
- Các đ/c UV ĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW và tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No. 4290/QD-TLD

Hanoi, March 01, 2022

 

DECISION

REGULATION ON REVENUES, EXPENDITURES AND MANAGEMENT OF BUDGET AND ASSETS OF INTERNAL TRADE UNION

THE PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

Pursuant to the Law on Trade Unions in 2012;

Pursuant to the statutes of Vietnam Trade Unions;

Pursuant to the Decree No. 191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 of the Government on detailing the trade union’s budget;

Pursuant to Resolution No. 07b/NQ-TLD dated January 21, 2016 of the 11th Executive Committee of the Vietnam General Confederation of Labor on trade union’s budget in the new situation and other applicable regulations of the State and the General Confederation;

At the request of the Financial Board of the General Federation,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. The regulation on revenues, expenditures and management of budget and assets of internal trade union is promulgated together with this Decision.

Article 2. This Decision takes effect from March 01, 2022 and replaces the Decision No. 1910/QD-TLD dated December 19, 2016 of the Presidium of Vietnam General Confederation of Labour on revenue, expenditure and management of internal trade union budget.

Article 3. The General Federation’s affiliated entities, divisions and trade unions at all relevant levels shall be responsible for implementation of this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE PRESIDUM
PRESIDENT
Nguyen Dinh Khang

 

REGULATION

ON REVENUES, EXPENDITURES AND MANAGEMENT OF BUDGET AND ASSETS OF INTERNAL TRADE UNION
(Enclosed with the Decision No. 4290/QD-TLD dated March 01, 2022 of the Presidium of General Confederation of Labour)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

The Regulation deals with revenues, expenditures and management of budget and assets of internal trade union affiliated to Vietnam trade union system

Article 2. Regulated entities:

Internal trade unions and labor associations as prescribed in the Charter of Vietnam Trade Union.

(The Boards of Defense Trade Union and the People’s Public Security Trade Union shall follow the instructions provided by the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security).

Article 3. Rules for revenues, expenditures and management of budget and assets of internal trade union

1. Internal trade union’s finance constitutes trade union’s finance, which is used to fulfill rights and responsibilities as well as maintain the operation of internal trade unions as prescribed in the Law on Trade Unions and the Charter of Vietnam Trade Union.

2. According to the expenditure regulation of the State and General Confederation, funding sources of the internal trade union budget and the organization’s activities, the executive committee of internal trade union promulgates internal regulation on revenues, expenditures and management of budget and assets of internal trade union for implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4. Sources of trade union budget revenues

1. Revenues from trade union fee:

- Trade union fee shall be paid by trade unionists.

- The trade union fee shall be collected according to regulations of Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016 of General Confederation on regulations on management of trade union budget, the trade union assets, collection and distribution of revenues, rewards and penalties related to trade union revenues and expenditures.

2. Revenues from trade union contributions:

- The trade union’s contributions shall be paid by organizations, enterprises according to regulations of the Law and Decision of General Confederation

- The trade union’s contributions shall be collected according to regulations of Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016 of General Confederation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Other revenues which shall comply with Clause 4, Article 26 of the Law on Trade Union and General Confederation’s Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016 include:

- Funds allocated by the organizations and enterprises to purchase facilities for trade union operations, to provide financial supports for internal trade union operations; fund for organizing combined activities such as: organization of emulation movement, sports and cultural activities, travels, bonus, welfare policies, etc., for union members, officials, public employees, workers (hereinafter referred to as “trade unionists and employees”) and some activities encouraging and rewarding their children; support from domestic organizations and individuals for internal trade union.

- Revenues collected from cultural and sport activities; sale and liquidation of assets; yields from deposit interest and share dividends; economic activities and services of internal trade unions…..

Article 5. Use and allocation of internal trade union’s financial sources.

1. Internal trade unions may use 75% of collected trade unions’ contributions and 60% of collected trade unions’ fees according to regulations of the Presidium of General Confederation and 100% of its other revenues according to regulations of the Law and General Confederation.

2. Allocation of collected internal trade union fees:

2.1. Expenditure on salaries, allowances for full time trade union officials and allowances for trade union officials shall not exceed 45%.  In case of a shortage of funds, internal trade union shall consider cutting down the subject, allowances for trade union officials in conformity with the allocated financial sources.

2.2. Expenditure on visit to trade unionists shall not exceed 40%.

2.3. Other expenditures shall not exceed 15%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.1. Direct expenditure on care, training and advanced training for trade unionists and employees shall not exceed 60% At units with complicated labor relations, the internal trade union shall spend at least 25% of collected internal trade union contributions on reserving for protection for trade unionists and employees. The amount that remains after two consecutive years may be used for other purposes.

3.2. Expenditure on dissemination of information, mobilization of trade unionists and employees shall not exceed 25%.

3.3. Expenditure on administrative management shall not exceed 15%.

4. With regard to items with the maximum rate of expenditure (2.1, 2.3, 3.2), the remaining funds may be used to cover the costs of items with the minimum rate of expenditure (2.2 and 3.1).

5. Other revenues: the internal trade union may decide the use of other revenues for purposes other than those specified in Article 6 of this Decision.

Article 6. Internal trade union budget expenditure

1. Direct expenditure on care, training and advanced training for trade unionists and employees

1.1. Expenditure on representation and protection for legal and legitimate rights and interests of trade unionists and employees:

- Expenditure on counseling and support for cooperation between internal trade unions and employers in formulation of labor norms, salary rates, pay scales, regulations on payment of salary and bonus, rules, regulations and other agreements; collective bargaining, signing, dissemination and supervision of the implementation of collective labor agreements; dialogue with employers to resolve issues regarding workers' rights and interests; formulation of the State's regimes and policies on rights and interests of trade unionists and employees; supervision of the implementation of the law on trade union labor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Expenditure on counseling on protection for trade union officials who are discriminated by employers due to establishment, participation or operation at trade unions.

- Expenditure on lawsuits, participation in the handling of collective labor disputes and individual labor disputes.

- Expenditure on support for organization and direction to strikes of internal trade unions according to regulations of the law.

- Expenditure on fire prevention and fighting, occupational safety and health and environmental protection according to regulations of the Law on Occupational Safety and Health under the responsibilities of trade unions.

- Expenditure on organization of seminars on labor relations; forms of dissemination of information about the law on labor, trade unions, social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational safety and health; training and advanced training for employees in occupational safety and health.

1.2. Expenditure on tourism

Expenditure on cooperation with organizations, enterprises in organizing tours for trade unionists and employees.

1.3. Expenditure on visit and allowances.

a) Expenditure on paying a visit to trade unionists

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Expenditure on paying a visit or presenting gifts to trade unionists on traditional Tet holidays; establishment of Vietnam Trade Union (July 28); presenting birthday gifts trade unionists; presenting gifts to trade union officials who leaves the executive committee of internal trade union.

b) Expenditure on allowances to trade unionists and employees.

Expenditure on trade unionists and employees who face difficulties due to occupational accidents, incidents, natural disasters, fires, life-threatening illnesses, agent orange which inflict great losses on health or property;

Expenditure on visit and allowances paid to trade unionists and those who are not members of trade unions shall be regulated by the internal trade union.

1.4. Expenditure on encouragement, commendation and reward

- Expenditure on monetary bonus attached with other forms of commendation for officials, trade unionists

- Expenditure on commendation and reward for employees obtaining excellent achievements in their work period.

- Expenditure on commendation and reward for trade unionists’ children and employees who obtain excellent achievements in their learning and practice according to each unit. The executive committee of internal trade union shall promulgate specific regulations on children of trade unionists and employees subject to commendation and reward.

- Expenditure on cooperation to organize activities on the occasion of Children's Day and Mid-Autumn Festival.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.5. Expenditure on training

- Expenditure on lecturers' remuneration, training for trainees, drinking, materials, rental of halls, equipment for classes and other administrative expenditures of professional training courses organized by the internal trade unions.

- Expenditure on purchase of documents, travel expenses for trade unionists and employees who are appointed to attend professional training courses by internal trade unions.

- Expenditure on cooperation in organization of continuation and professional refresher courses for employees.

- Expenditure on women taking care of their children at the age of below 36 months and sent to the training courses by internal trade union.

2. Expenditure on dissemination of information, mobilization of trade-union members and employees

2.1. Expenditure on dissemination of information, mobilization

- Expenditure on purchase of books, newspapers, magazines and publications of trade unions such as: Labor newspaper, Labor and Trade Union magazine, occupational safety and health themes and books, publications of Labor Publishing House, etc. in service of dissemination and education at internal trade union.

- Expenditure on dissemination and education on political ideology, general law; studying and following Ho Chi Minh's ideology, morality and lifestyle.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.2. Expenditure on recruitment of trade unionists, establishment of internal trade unions and sustainable growth of internal trade unions:

- Expenditure on dissemination and introduction about trade union organizations, Charter of Vietnam Trade Union; working and discussion with the employers about trade union activities, development of trade unionists and establishment of internal trade union.

- Expenditure on overtime working fees for trade unionists, employees and trade union officials who directly meet, propagate and persuade employees to join trade union organization.

- Expenditure on the acceptance of employees as trade unionists, the launch of internal trade unions and rewards for those who obtain excellent achievements in contributing to the establishment of internal trade unions.

- Expenditure on the sustainable growth of internal trade union; classification and evaluation of the trade unionists; classification and evaluation trade union divisions or groups; provision of training for trade union divisions or groups in the establishment of firm internal trade unions and rewards for firm internal trade unions.

- If the superior trade union has paid for recruitment of trade unionists, establishment of internal trade unions and sustainable growth of internal trade unions, the inferior trade unions shall not pay for these purposes.

2.3. Expenditure on trade union’s emulation movements

- Expenditure on cooperation in launching emulation movements; organization of preliminary and review conference of emulation and commendation and reward for collectives and individuals obtaining excellent achievements in emulation movements

- Expenditure on organization of meetings and commendation for typical and advanced collectives and individuals in emulation movements and thematic activities of trade union.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.4. Expenditure on cultural, sport.

- Expenditure on supporting the movements for building cultural entities; preventing and fighting social evils for trade unionists and employees; expenditure on employees who take part in cultural and arts activities; expenditure on commendation and reward for review of cultural and sport activities as well as the prevention and fighting against social evils at internal trade unions.

- Expenditure on purchase of facilities for cultural, arts and sports activities.

- Expenditure on gratuity to the organization committee, athletes and actors participating in the art performance, sports competition organized by internal trade union and the superior trade union of all levels of internal trade union; expenditure on commendation and reward for collectives or individuals achieving prizes in performance and sports day organized by internal trade union.

2.5. Expenditure on dissemination of information about gender and gender equality

- Expenditure on dissemination of information about gender and gender equality, which shall be integrated with activities about population, reproductive health, family planning, prevention and fighting against family violence.

- Expenditure on purchasing kindergarten appliances and facilities at these entities (if any); supporting trade unionists and employees whose children are learning at such kindergartens.

- Expenditure on propagating and organizing activities on the occasion of Women’s Day (March 8), Vietnamese Women’s Day (October 20), Vietnamese Family Day (June 28), International Day of Happiness (March 20) and Population Day (December 26).

- Expenditure on the operations of the board of feminine housework at public level, Club of feminine housework at internal trade union level; the organization of competitions for well-done feminine housework candidates and emulation contests for candidates who are excellent at work and perfect at home.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Expenditure on administrative management:

- Expenditure on the Executive Committee and Standing Committee of internal trade unions, labor associations, their affiliates and trade union divisions.

- Expenditure on stationery, assets and tools, minor repairs to workplace of trade unions, as well as expenses for postal services and communications, business, drinking water, reception, fees incurred at the bank where the internal trade union opens a transaction account.

- Expenditure on transportation: rental of means of transport, fees, ferry charges...

4. Expenditure on salaries, allowances and salary deductions:

Salaries, allowances and salary deductions shall comply with Decision No. 3226/QD-TLD dated September 20, 2021 of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor on regulations on allowances for union representatives

5. Expenditure on other activities:

- Expenditure on cooperation in activities with other socio-political organizations...

- Expenditure on completion of procedures for acceptance of elite trade unionists as members of the Communist Party of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The organization of emulation movements, cultural learning, cultural, sport and sightseeing activities and welfare policies, allowances and holidays of employees and their children is the responsibility of enterprise owners, heads of agencies and entities using welfare funds, funds of agencies and entities for expenditure as prescribed in Article 24 of the law on Trade Union 2012.

2. Facilities of internal trade unions shall be provided (without any charge) by enterprise owners, heads of an entity as prescribed in Article 24 of the Law on Trade Unions 2012.

3. Responsibilities for an increase in Expenditure on enterprises’ trade union officials:

- Salary paid under the enterprise’s business and production results for full time trade union officials in state-owned enterprises by enterprise as prescribed in Clause 5, Article 24 of the 2012 law on Trade Union Law; Decision of the Secretariat of the Central Committee, and Guidelines of the Central organization Board.

- Salary paid under the enterprise’s business and production results for full time trade union officials of non-state sector shall comply with the collective labor agreement of the enterprise, regulation on internal spending of the entity.

4. Part-time allowance of the Chairperson of internal trade union if spent from other sources or by that enterprise, then the trade union budget has no responsibility for expenditure.

5. The activities of the People’s Inspectorate, gender equality and women improvement, family planning, establishment of cultural lives of employees working in industrial zones shall be paid for by enterprises, agencies and entities according to regulations of the State and relevant agencies.

Article 8. Management of assets at internal trade union

The internal trade union shall manage assets in accordance with the law and the General Confederation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.INSPECTION, MONITORING, COMMENDATION, REWARD AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 9. management, inspection and monitoring of trade union budget and assets

1. Management of budget and assets of internal trade union shall comply with applicable laws and Decisions of the Vietnam General Confederation of Labor.

2. Cost estimate and settlement of revenues and expenditures of the internal trade union budget must be made publicly according to regulations of General Confederation.

3. Financial revenues and expenditures of internal trade union budget and assets must be fully reflected in accounting books and monitored by the trade unionists and employees of the entities.

4. Inspection Committee of the internal trade union shall be responsible for inspecting the development, implementation of cost estimate and settlement of revenues, expenditures and management of budget and assets of internal trade union on an annual basis.

Article 10. Commendation and reward and handling of violations

- The internal trade unions, officials, trade unionists that implement well this Regulation shall be commended and rewarded according to the Regulation on commendation and reward of General Confederation.

- The internal trade union, officials, trade unionists that are in violation of revenues, expenditures and management of budget and assets of trade union, depending on the severity shall be punished as prescribed in law and Vietnam General Confederation of Labour.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE PRESIDUM
PRESIDENT
Nguyen Dinh Khang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/03/2022 quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


164.638

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!