Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 3087/QĐ-UBND

Số hiệu: 4140/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 05/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4140/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3087/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 về việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội,

Căn cứ Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội Năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1987/TTr-SNV ngày 04/8/2014 về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch thí điểm đào tạo công chức nguồn Năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục III, Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND Thành phố như sau:

1. Đối với số lượng 218 chỉ tiêu xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 (trong số 250 chỉ tiêu quy định tại Điểm b, Khoản 1) Năm 2014: xét chọn theo chức danh công chức cấp xã, không theo địa chỉ quận, huyện, thị xã, như sau:

- Chức danh Văn phòng- Thống kê: 51 chỉ tiêu

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 44 chỉ tiêu

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 33 chỉ tiêu

- Chức danh Địa chính - Xây dựng:

+ Lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp: 21 chỉ tiêu

+ Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị - Môi trường: 15 chỉ tiêu

- Chức danh Văn hóa - Xã hội:

+ Lĩnh vực Văn hóa: 30 chỉ tiêu

+ Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội: 24 chỉ tiêu

2. Đối với Mục 4.2:

“4.2. Quy trình xét chọn học viên:

Công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Năm 2014 được xét chọn theo chức danh công chức cấp xã và theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Các trường hợp tốt nghiệp ngành Hành chính học đăng ký chức danh Tư pháp - Hộ tịch đã có đơn tình nguyện đề nghị Thành phố điều tiết còn lại trong đợt chiêu sinh đào tạo công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013-2014 chuyển nguyện vọng sang đăng ký chức danh Văn phòng-Thống kê;

2. Có trình độ đào tạo cao hơn;

3. Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã miền núi thuộc huyện;

4. Xếp hạng tốt nghiệp trình độ đại học cao hơn;

5. Có ngành đào tạo xếp theo thứ tự ưu tiên sau:

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: Văn thư lưu trữ hoặc Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính học, Công nghệ thông tin;

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: các ngành Luật;

- Chức danh Tài chính - Kế toán: Kế toán, Tài chính;

- Chức danh Địa chính - Xây dựng:

+ Lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp: Địa chính hoặc Quản lý đất đai;

+ Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị - Môi trường: Xây dựng hoặc Quản lý xây dựng hoặc Quản lý đô thị, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường;

- Chức danh Văn hóa - Xã hội:

+ Lĩnh vực Văn hóa: Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Sư phạm Ngữ văn hoặc Sư phạm Lịch sử;

+ Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Xã hội học.

6. Có điểm trung bình chung toàn khóa cao hơn;

7. Có kinh nghiệm công tác ở vị trí chức danh xét chọn nhiều hơn.”

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thông báo chiêu sinh, tiếp nhận hồ sơ, xét chọn học viên Đợt 2 và phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức đào tạo các Lớp công chức nguồn Năm 2014 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP: PCVP Nguyễn Văn Hoạt, PCVP Đỗ Đình Hồng, TH, NC;
- Lưu: VT, NC, SNV (ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 3087/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77