Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

Số hiệu: 3776/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3776/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa; Văn bản số 1964/BLĐTBXH-VL ngày 14/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2410/TTr-SLĐTBXH ngày 03/10/2013; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 584/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động;

- Phân tích và dự báo ngắn hạn thị trường lao động.

Điều 2. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa sử dụng bộ máy tổ chức, biên chế hiện có để thực hiện các nhiệm vụ được bổ sung nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DT (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56