Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 37/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Văn bản số 640/HĐND-VP ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 5839/UBND-VP ngày 14 tháng 9 năm 2012 trên cơ sở thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội tại Công văn số 639/VHXH ngày 04 tháng 10 năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình liên sở số 645/LS-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 năm 2012 về việc trình phê duyệt chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau :

1. Mục tiêu, đối tượng và điều kiện áp dụng:

a) Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương;

b) Đối tượng và tiêu chuẩn:

- Là giáo viên làm công tác quản lý (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng...), giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc biên chế trả lương từ ngân sách;

- Giáo viên phải đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; đã tham gia công tác ít nhất 5 năm; có năng lực chuyên môn giỏi, tư cách đạo đức tốt và có uy tín cao về chuyên môn; có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của hội đồng bộ môn.

- Có tên trong quyết định hội đồng bộ môn cấp tỉnh hoặc cấp huyện, do do cơ quan có thẩm quyền ký ban hành.

c) Điều kiện áp dụng:

- Giáo viên phải hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn và các nhiệm vụ công tác khác theo quy định.

- Giáo viên phải tham gia đầy đủ chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng bộ môn do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Mức hỗ trợ và nguyên tắc áp dụng:

a) Mức hỗ trợ:

- Hội đồng bộ môn cấp tỉnh: 09 tiết/giáo viên/tháng;

- Hội đồng bộ môn cấp huyện: 07 tiết/giáo viên/tháng (đối với giáo viên mầm non mức hỗ trợ tính theo giờ);

- Giá trị của 01 tiết dạy được tính bằng: Hệ số lương x Lương tối thiểu chung (không tính các loại phụ cấp)/Số giờ tiêu chuẩn trong tháng theo từng cấp học;

- Mức hỗ trợ này được thanh toán một năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12, do Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả đối với hội đồng bộ môn cấp tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả đối với hội đồng bộ môn cấp huyện.

b) Nguyên tắc áp dụng:

- Theo nguyên tắc không trùng lặp về chế độ được hưởng; Trường hợp một giáo viên tham gia nhiều hội đồng bộ môn khác nhau ở cả cấp tỉnh và huyện thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất;

- Không được tính bổ sung biên chế (định biên) ở các cơ sở giáo dục công lập có giáo viên tham gia hội đồng bộ môn;

- Số lượng tối đa giáo viên tham gia hội đồng bộ môn các môn học ở cấp tỉnh:

+ Cấp trung học phổ thông: 90 người;

+ Cấp trung học cơ sở: 50 người.

- Số lượng tối đa giáo viên tham gia hội đồng bộ môn cấp huyện:

+ Cấp trung học cơ sở: 50 người;

+ Cấp tiểu học: 25 người;

+ Cấp mầm non: 20 người.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với hội đồng bộ môn cấp tỉnh: Cân đối từ nguồn ngân sách cấp tỉnh; nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

b) Đối với hội đồng bộ môn cấp huyện: Cân đối từ nguồn ngân sách cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

4. Thời gian thực hiện:

- Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

- Thời gian hưởng theo năm học: 9 tháng/giáo viên/năm.

5. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định thành lập hội đồng bộ môn cấp tỉnh đúng đối tượng và tiêu chuẩn; đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của hội đồng bộ môn.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đến các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt thực hiện chế độ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong trường hợp trung ương ban hành mới các chế độ, chính sách hỗ trợ tương tự cho giáo viên tham gia hội đồng bộ môn.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quyết định thành lập hội đồng bộ môn cấp huyện đúng đối tượng và chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của hội đồng bộ môn;

- Tổ chức lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

c) Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hội đồng bộ môn các cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161