Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, bán dâm và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2011/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT - BLĐTBXH - BNV - BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Xét đề nghị liên ngành của Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ tại Tờ trình số 814/TTrLN: LĐTBXH – TC – NV ngày 03 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút đặc thù theo Quyết định này bao gồm: Cán bộ, viên chức; người đang trong thời gian thử việc; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 03 tháng trở lên và những người được điều động, biệt phái có thời hạn từ 03 tháng trở lên đến làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do UBND tỉnh quyết định thành lập.

2. Đối tượng không áp dụng

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng;

b) Người được điều động, biệt phái có thời hạn dưới 03 tháng;

c) Người làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

3. Cán bộ, viên chức không được tính hưởng phụ cấp đặc thù tại Quyết định này trong thời gian sau

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm các công việc của các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy liên tục từ 03 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

d) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

đ) Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc không được làm các công việc của các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

4. Mức phụ cấp thu hút đặc thù và thời gian được hưởng

a) Mức phụ cấp thu hút đặc thù : 830.000 đồng/người/tháng.

b) Cán bộ, viên chức đã được hưởng mức phụ cấp thu hút đặc thù nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 946/QĐ – UBND ngày 29/7/2005 Quy định chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ Trung tâm 05 – 06 tỉnh Lai Châu; Quyết định 81/QĐ – UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Chuyển đổi Công trường Lao động xã hội các huyện, thị xã thành Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội” thì được hưởng mức phụ cấp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

c) Thời gian áp dụng: Mức phụ cấp thu hút đặc thù quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01/10/2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đặc thù được đảm bảo từ nguồn ngân sách và được bố trí trong dự toán sự nghiệp đảm bảo xã hội hàng năm.

2. Các cơ sở quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh thực hiện lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm và quyết toán cùng quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Phụ cấp thu hút đặc thù được trả cùng kỳ lương hàng tháng, không sử dụng để tính đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2011/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, bán dâm và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4