Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Số hiệu: 31/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 14/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VĨNH PHÚC TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Lao động-TB&XH Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 70/TTr-SLĐTBXH ngày 26/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VĨNH PHÚC TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc (dưới đây gọi tắt là các cơ quan) trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật lao động trong quản lý sử dụng lao động là người nước ngoài.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong và ngoài nước (gọi chung là người sử dụng lao động nước ngoài) đối với quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động là người nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được pháp luật quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh có trách nhiệm tổ chức công tác quản lý lao động là người nước ngoài trong phạm vi, chức năng và trách nhiệm được giao; chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành, thị có liên quan tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền pháp luật lao động; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động ngoài khu công nghiệp và hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động nước ngoài.

3. Thực hiện cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài vào làm việc với người sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Chủ trì tập huấn cho cán bộ Phòng Lao động-TB&XH các huyện, thành, thị, cán bộ nhân sự của các đơn vị có sử dụng lao động là người nước ngoài về các văn bản quy định sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

5. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc với người sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Trước ngày 05 hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình cấp giấy phép lao động.

6. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiên quyết xử lý với số lao động nước ngoài thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động nhưng không có giấy phép lao động.

7. Tổng hợp báo cáo định kỳ UBND tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo (báo cáo quý), trước ngày 15 tháng 7 (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp (báo cáo năm).

8. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc của người sử dụng lao động nước ngoài trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với người sử dụng lao động theo chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Thực hiện quản lý xuất, nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hướng dẫn người lao động nước ngoài làm các thủ tục: Đề nghị cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực và thực hiện khai báo thường trú, tạm trú, tạm vắng cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Công an địa phương nơi đăng ký thường trú, tạm trú. Cấp thẻ thường trú, tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người sử dụng lao động nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm thủ tục với Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để bảo lãnh xét duyệt nhân sự cho họ từ nước ngoài vào Việt Nam; không sử dụng người nước ngoài đã vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, tìm hiểu thị trường, kinh doanh, buôn bán để làm việc.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hướng dẫn, đôn đốc lao động nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự và quản lý xuất nhập cảnh. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh trật tự của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc xử lý số lao động là người nước ngoài không có giấy phép lao động.

5. Báo cáo UBND tỉnh danh sách người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, danh sách người lao động nước ngoài được cấp thẻ thường trú, tạm trú, thị thực và tình hình người lao động nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Báo cáo định kỳ vào ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (báo cáo quý), ngày 05 tháng 7 (báo cáo 6 tháng) và ngày 05 tháng 01 của năm kế tiếp (báo cáo năm).

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Thực hiện quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Báo cáo định kỳ ngày 20 của tháng cuối quý (báo cáo quý), ngày 30 tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và ngày 31 tháng 12 (báo cáo năm).

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài.

2. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam được ủy quyền về trình tự, thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

3. Kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

4. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài.

5. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Báo cáo định kỳ ngày 20 của tháng cuối quý (báo cáo quý), ngày 30 tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và ngày 31 tháng 12 (báo cáo năm).

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thông báo, trao đổi kịp thời với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban quản lý các KCN, các Sở, Ngành liên quan các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có góp vốn của người nước ngoài; người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có góp vốn của người nước ngoài; người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Báo cáo định kỳ ngày 20 của tháng cuối quý (báo cáo quý), ngày 30 tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và ngày 31 tháng 12 (báo cáo năm).

Điều 9. Trách nhiệm của Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh

1. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả các nội dung ủy quyền (nếu có) quản lý Nhà nước về người lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

2. Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan người nước ngoài gây rối trật tự, biểu tình, bãi công ở các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp.

3. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư mà có góp vốn của người nước ngoài; người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Báo cáo định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý (báo cáo quý), ngày 30 tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và ngày 31 tháng 12 (báo cáo năm).

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sức khỏe cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các Sở, Ngành có liên quan xử lý giải quyết khi có các vụ việc liên quan lao động là người nước ngoài ốm, chết, dịch bệnh tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Điều 11. UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê, rà soát số lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức có thành tích trong công tác quản lý lao động nước ngoài được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức, thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123