Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 31/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI THÚ Y VIÊN CƠ SỞ TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài Chính về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 10 về Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 11 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Phương án: Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum.

2. Mục tiêu: Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ thú y viên xã, phường, thị trấn tích cực tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ thú y viên cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

3. Về tổ chức mạng lưới Thú y xã, phường, thị trấn:

Mỗi xã, phường, thị trấn có 01 Ban thú y; mỗi Ban Thú y không quá 03 người, trong đó có Trưởng ban.

4. Về tuyển chọn Thú y cơ sở:

- Tuyển chọn thú y viên cơ sở:

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lựa chọn, bố trí thú y viên cơ sở theo tiêu chuẩn quy định trong phương án. Chi cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc lựa chọn, bố trí Thú y viên cơ sở.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban thú y cơ sở:

Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh Trưởng Ban thú y cơ sở do Chi cục trưởng Chi cục Thú y hướng dẫn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban thú y cơ sở sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chi cục trưởng Chi cục thú y.

5. Mức phụ cấp:

- Đối với Trưởng Ban: Mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu (tương ứng hiện nay là 430.000 đồng/người/tháng);

- Đối với Thú y viên: Mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 lần mức lương tối thiểu (tương ứng hiện nay là 215.000 đồng/người/tháng);

(Mức phụ cấp cho Trưởng ban và Thú y viên sẽ được điều chỉnh theo hệ số trên khi mức lương tối thiểu có thay đổi).

6. Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách Trung ương hỗ trợ và Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân các huyên, thị xã và các ngành có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách (Trung ương, địa phương) hàng năm để chi trả phụ cấp cho Ban thú y cơ sở.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chi cục thú y theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum được phê duyệt theo Quyết định này.

4. Phương thức thanh quyết toán: Hàng năm phân bổ ngân sách về Chi cục Thú y, Chi cục Thú y cấp phát qua Trạm thú y các huyện, thị xã để chi trả cho Ban thú y xã, phường, thị trấn và quyết toán theo qui định tài chính hiện hành.

5. Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2001/QĐ-UB ngày 11/04/ 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2008/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116