Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2007 và hướng đến năm 2020

Số hiệu: 2986/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2986/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 534/TTr-SLĐTBXH ngày 27/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và hướng đến năm 2020 gồm một số nội dung chủ yếu sau:

a) Mục tiêu:

- Tạo việc làm mới cho 5.000 lao động/năm giai đoạn 2006 - 2010.

- Tạo nguồn đưa 800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Đến năm 2020 tạo việc làm mới bình quân 15.000 lao động/năm; tạo nguồn đưa 400 - 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài/năm;

b) Các hoạt động chủ yếu của Trung tâm Giới thiệu việc làm:

- Hoạt động thông tin thị trường, tư vấn việc làm.

- Hoạt động giới thiệu việc làm.

- Hoạt động nghề.

Để giúp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm;

c) Nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm.

- Giai đoạn 2006 - 2010: đầu tư 2.284.335.006 đồng.

Trong đó ngân sách địa phương: 577.629.360 đồng; ngân sách Trung ương: 1.706.705.646 đồng.

- Giai đoạn 2010 - 2020: đầu tư 12 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương 6 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 6 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2007 và hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177