Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2932/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016 (gọi tắt là Đề án 31);

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Xét tờ trình số 1534/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án 31 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ LĐTBXH);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TV.BCĐ va TGV BCĐ ĐA31;
- Phòng NC-TCD;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SLĐTBXH, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 31 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phấn đấu đến hết năm 2016, từng ngành, từng địa phương thực hiện các mục tiêu của Đề án 31 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Yêu cầu

Các Sở, ngành chủ trì các Tiểu Đề án và địa phương phải nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ và có biện pháp để khắc phục những yếu kém, tồn tại trong việc tổ chức triển khai Đề án 31 ở giai đoạn 2008-2012, trên cơ sở đó đề ra các hoạt động sát với nội dung và nhiệm vụ của Đề án và yêu cầu của thực tế địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng; bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện hoạt động của Đề án 31 phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động, các chương trình, đề án khác đã và đang được triển khai tại các ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Triển khai Bộ Luật Lao động sửa đổi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 01/5/2013.

- Biên soạn, in ấn tài liệu, bản tin giới thiệu, phổ biến pháp luật lao động sửa đổi, trang thông tin điện tử, cẩm nang pháp luật, số tay lao động, tờ rơi... về quyền, nghĩa vụ công dân, người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho cán bộ, tuyên truyền viên phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân, người lao động và người sử dụng lao động.

- Giới thiệu, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các ngày hội tuyên truyền, tư vấn, hội thi tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

2. Biện pháp

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn pháp luật lao động cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên và mạng lưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

- Xây dựng chương trình nội dung giới thiệu, phổ biến pháp luật lao động cho các nhóm đối tượng: người lao động và người sử dụng lao động.

- Biên soạn các loại tài liệu dưới các hình thức phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ tuyên truyền có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

- Hỗ trợ pháp lý, cung cấp một số tài liệu cho doanh nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

- Vận động các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý, kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc mời, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

- Các Sở, ngành được phân công thực hiện theo Đề án hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

III. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: là cơ quan chủ trì việc thực hiện các hoạt động của Đề án trong phạm vi toàn tỉnh có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các ngành biên soạn tài liệu nguồn, tổ chức tập huấn, triển khai, giới thiệu Bộ Luật Lao động sửa đổi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện, phổ biến pháp luật lao động cho đội ngũ báo cáo viên các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

+ Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 1 của Đề án, gồm các hoạt động: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho người sử dụng lao động (Giám đốc, phó giám đốc) và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.

+ Chủ trì hướng dẫn các quy định quản lý lao động, tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.

+ Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An mở chuyên mục tuyên truyền về lao động - việc làm và giới thiệu văn bản pháp luật về lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...

b) Liên đoàn Lao động tỉnh

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động sửa đổi, luật công đoàn cho cán bộ công đoàn, người lao động.

+ Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của tổ chức công đoàn cho cán bộ công đoàn, người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

c) Liên minh Hợp tác xã tỉnh

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động sửa đổi, luật công đoàn cho người lao động.

+ Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 4 thực hiện phổ biến pháp luật lao động sửa đổi và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

d) Sở Tài chính

+ Tham mưu phân bổ kinh phí phục vụ thực hiện đề án; hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án theo quy định của luật ngân sách.

+ Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 2 và phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan về việc khuyến khích các doanh nghiệp bố trí kinh phí tổ chức, thực hiện giới thiệu, phổ biến pháp luật.

+ Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí đảm bảo các điều kiện thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

e) Sở Tư pháp: Cơ quan chỉ đạo, tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả chung thực hiện ở địa phương.

g) Các Sở, ngành tỉnh có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì đề án tổ chức thực hiện.

h) UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An: chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và Liên đoàn Lao động tỉnh bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

i) Trách nhiệm chủ doanh nghiệp

Chủ động tham dự các buổi giới thiệu pháp luật và bố trí thời gian hợp lý cho người lao động học luật lao động và thực hiện theo pháp luật lao động.

2. Thời gian thực hiện

Việc thực hiện kế hoạch bắt đầu từ quý II/2013 và kết thúc cuối quý III/2016, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn I: từ quý II/2013 đến hết quý IV/2013

+ Các ngành xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện theo đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Các cơ quan chủ trì từng Tiểu Đề án tiến hành khảo sát, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch.

+ Căn cứ tình hình và tài liệu nguồn, cơ quan chủ trì từng Tiểu Đề án biên soạn nội dung giới thiệu sát nhu cầu thực tế cho từng loại đối tượng.

+ In ấn tài liệu, triển khai hội nghị tập huấn cho các Sở, ngành tỉnh và cấp huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.

+ Tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên các Sở, ngành, cấp huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.

b) Giai đoạn II: Từ quý I/2014 đến hết quý II/2016

- Tập huấn cho chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và nhân sự trong các doanh nghiệp.

- Các tuyên truyền viên các Sở, ngành tỉnh, cấp huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An đồng loạt triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác có liên quan quyền, nghĩa vụ công dân cho người sử dụng lao động và người lao động trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý.

* Chế độ thông tin báo cáo

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/11) các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các cơ quan chủ trì từng Tiểu Đề án báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 31 giai đoạn II hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Giai đoạn tổng kết: Từ đầu quý III/2016 đến cuối năm 2016:

- Trong quý III/2016, các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác phổ biến pháp luật lao động ở địa phương, ngành và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 30/9/2016.

- Trong quý IV/2016, các Sở, ngành được phân công thực hiện các Tiểu Đề an có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2016 để tập hợp dự thảo báo cáo Đề án 31 giai đoạn 2013­-2016 trình UBND tỉnh mở hội nghị tổng kết trước 31/12/2016.

3. Kinh phí

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 trình UBND tỉnh duyệt cấp thực hiện hàng năm.

- Các Tiểu Đề án còn lại do các Sở ngành tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và Sở Tài chính thực hiện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm kèm dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo) để chỉ đạo giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2932/QĐ-UBND ngày 19/08/2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!