Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH11 ngày  22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng s50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định s46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định s82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư s26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một snội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 ca Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, LĐ-TB-XH, Tư pháp (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
-
UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh cho Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, UBND cấp xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng cho các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo, không bỏ sót đối tượng quản lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đảm bảo nguyên tắc chung trong quản lý về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình đối với Sở Xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước v công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng các loại công trình:

a) Công trình dân dụng (trừ những công trình trong khu công nghiệp tập trung);

b) Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ (trừ những công trình trong khu công nghiệp tập trung);

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị);

d) Các công trình khác do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng đối với các công trình quy định tại Khoản 2 Điều này do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, cấp phép xây dựng; công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

4. Kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Khoản 2 Điều này được thực hiện độc lập hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất.

5. Xử lý vi phạm và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh

1. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bc Ninh là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước vcông tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Sở Giao thông vận tải quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với công trình giao thông, trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với công trình nông nghiệp và phát trin nông thôn;

c) Sở Công thương quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với công trình hm mỏ, du khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành (trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng và Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh quản lý);

d) Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp tập trung.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý v công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng đi với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều này do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, cấp phép xây dựng.

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Khoản 1 Điu này được thực hiện độc lập hoặc lng ghép trong các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất;

b) Xử lý vi phạm và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

1. Chịu trách nhiệm, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

2. Chịu trách nhiệm, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động và các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động trong thi công xây dựng; kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc xả thải, khói bụi, tiếng ồn của các công trình xây dựng ra môi trường, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình đối với UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm quản lý vcông tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình do UBND cấp huyện, cấp xã làm chđầu tư, quyết định đầu tư, cấp phép xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

2. Phổ biến, hướng dẫn UBND cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

3. Kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính vcông tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình đối với các vi phạm vượt quá thẩm quyền về UBND tỉnh theo quy định; phối hợp xử lý khi có yêu cầu của Sở Xây dựng, các Sở quản lý chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

5. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân tham gia thi công xây dựng trên địa bàn và phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, UBND cấp huyện về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn khi được yêu cầu.

2. Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày 15 tháng 11 hàng năm cho UBND cấp huyện về tình hình quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn quản lý.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này; trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc phản ánh trực tiếp với Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152