Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2002/QĐ-UB về giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 29/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH GIÁ TRỊ NGÀY CÔNG CHI TRẢ TRỢ CẤP CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI GIAN LÀM NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 01 tháng 01 năm 1996 ;
Căn cứ Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ ;
Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tại Công văn số 359/TT-DQTV ngày 20 tháng 11 năm 2001 và ý kiến của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại Công văn số 293/TCVG-QHPX ngày 24 tháng 01 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

Điều 2. Căn cứ vào giá trị ngày công huy động lao động công ích hàng năm do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, nguồn thu của Quỹ quốc phòng an ninh và khả năng cân đối ngân sách từng quận-huyện ; Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ phù hợp với địa phương.

Điều 3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ từ Quỹ quốc phòng an ninh ; nếu thiếu, ngân sách quận-huyện hỗ trợ trong dự toán ngân sách quận-huyện được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- UB  Mặt trận Tổ quốc VN/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VP HĐ-UB : CVP, PVP/KT, NC
- Tổ TM, NC
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2002/QĐ-UB về giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.844

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38