Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2000/QĐ-UB quy định tạm thời trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức đi học do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 29/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Thiên
Ngày ban hành: 14/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:29/2000/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 14 tháng 02 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRỢ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ -CÔNG CHỨC ĐI HỌC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TU ngày 29/9/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về đào tạo cán bộ;

- Theo đề nghị của Ban Tồ chức Chính quyền tỉnh và Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức đi học.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2000. Các quy định trước đây về trợ cấp cho CB-CC đi học khác với Quy định này đều hết hiệu hiệu lực thi hành.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá Lâm Đồng, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRỢ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ - CÔNG CHỨC ĐI HỌC.

(Ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/2/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ - công chức nhằm mục đích:

- Chuẩn hóa các chức danh, tiêu chuẩn theo ngạch công chức đã được quy định.

- Đào tạo cán bộ nguồn cho các chức danh theo quy hoạch.

- Đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Điều 2: Đối tượng được hưởng chế độ chính sách đào tạo - bồi dưỡng gồm:

a). Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện (kể cả các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành dọc của Trung ương quản lý nhưng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của tỉnh).

b). Chuyên viên, Trưởng Phó Phòng, Kế toán trưởng, Chánh - phó giám đốc các DNNN.

c) Cán bộ hưởng sinh hoạt phí ở xã, phường, thị trấn.

d). Con cán bộ - công chức, con gia đình chính sách.

Điều 3: Điều kiện để được hưởng chế độ, chính sách đào tạo - bồi dưỡng:

a). Có quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cử đi học gồm:

- Quyết định hoặc thông báo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban TC Tỉnh ủy, Ban TCCQ tỉnh.

b). Đi học tại các cơ sở đào tạo gồm:

- Ở Trung ương: gồm Học viện Hành Chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia HCM (các Phân viện của Học viện tại Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các lớp do 2 Học viện hoặc các Phân viện mở tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, các Trường Đoàn thể Trung ương, các Trường Đại học-Cao đẳng - trung học - kỹ thuật chuyên ngành.

- Ở địa phương gồm: Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm ĐTBD tại chức Lâm Đồng, Trung tâm Chính trị cấp huyện, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Trường trung học Y tế, Trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng.

Chương II

MỨC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ - CÔNG CHỨC ĐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG.

Điều 4: Cán bộ công chức quy định tại điều 2 có đủ điều kiện được cử đi học trong và ngoài giờ hành chính được hưởng mức trợ cấp như sau:

a).Trợ cấp 1 phần tiền ăn, ở với mức 10.000đ/1 người/ngày đối với trường hợp học viên ở nội trú và khoảng cách từ trụ sở cơ quan làm việc đến nơi tập trung học từ 10 km trở lên (theo Thông tư số 150/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính).

b). Ngoài chế độ do Trung ương quy định, địa phương hỗ trợ:

- Đối với CB-CC là người các dân tộc thiểu số: Nam 7.000đ/người/ngày và nữ 9.000đ/người/ngày.

- Đối với CB-CC là người dân tộc kinh: Nam 5.000đ/người/ngày và nữ 7.000đ/người/ngày.

c) Được thanh toán tiền học phí trong chương trình đào tạo chính khóa và các khoản lệ phí gồm: lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí cấp văn bằng, chứng chỉ (nếu có) lệ phí y tế, các khoản khác người học tự lo.

d) Được thanh toán 1 lần tiền tàu xe đi về cho mỗi đợt học và tiền tàu xe nghỉ hè, nghỉ tết (nếu có).

e). Được thanh toán tiền mua tài liệu bài giảng hoặc giáo trình chính khóa của các môn học trong chương trình. Tài liệu tham khảo người học tự lo.

Điều 5: Thời gian đi học được tính hưởng trợ cấp bao gồm: thời gian học tập trên lớp, thời gian đi thực tế, thực tập tập trung theo đoàn do Nhà trường tổ chức trong chương trình đào tạo (những ngày nghỉ theo chế độ nếu không lên lớp theo chương trình thì không được tính là thời gian học) theo giấy báo tập trung của cơ sở đào tạo.

Điều 6: Các đối tượng đi học không được thanh toán các khoản sau: tiền công tác phí, tiền ngủ trọ, tiền gửi phương tiện đi học, tiền ăn trong thời gian học và đi về trên đường.

Điều 7: Con cán bộ công chức, con gia đình chính sách được cơ quan có thẩm quyền chọn cử đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp dạy nghề trong và ngoài nước, nếu bản thân và gia đình cam kết khi ra trường về công tác lâu dài tại Lâm Đồng (gấp 3 lần thời gian đào tạo) thì được trợ cấp 300.000đ/người/tháng trong thời gian đi học.

Chương III

TRỢ CẤP KHEN THƯỞNG CÁN BỘ-CÔNG CHỨC, SINH VIÊN-HỌC SINH

(Trừ những người chưa có cơ quan đơn vị nhận vào làm việc).

Điều 8: Đối tượng quy định tại điều 2 được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học đã bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ, phó tiến sĩ bằng cử nhân, cao đẳng, trung học, trung học nghề loại giỏi sau ngày 29/9/1998 (ngày ban hành kế hoạch số 12/KH-TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng) thì được thưởng.

Điều 9: Mức tiền thưởng quy định như sau:

- Được cấp bằng tiến sĩ:                                                 10 triệu đồng

- Được cấp bằng phó tiến sĩ:                                          7 triệu đồng

- Được cấp bằng thạc sĩ:                                                5 triệu đồng

- Được cấp bằng cử nhân loại giỏi:                                 2 triệu đồng

- Được cấp bằng cao đẳng loại giỏi:                                1,5 triệu đồng

- Được cấp bằng trung cấp, trung học nghề loại giỏi:        1 triệu đồng

Điều 10: Những người có học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ ở ngoài tỉnh nay do yêu cầu của địa phương chuyển về công tác lâu dài (từ 5 năm trở lên) tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng, được cấp tiền thưởng theo quy định tại điều 9.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và xét duyệt cán bộ - công chức đi đào tạo bồi dưỡng và xét khen thưởng theo quy định.

Điều 12: Sở Tài chính-Vật giá Lâm Đồng có trách nhiệm hướng dẫn nguồn kinh phí thanh toán chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ-công chức của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 13: Đối với các Doanh nghiệp Nhà nước ngoài những đối tượng quy định tại mục b điều 2 quyết định này thì do Ban Giám đốc Doanh nghiệp xem xét vận dụng quy định cụ thể trợ cấp đi học - tiền thưởng ở đơn vị mình nhưng không được vượt mức quy định trợ cấp và tiền thưởng tại Quy định này.l-

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2000/QĐ-UB quy định tạm thời trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức đi học do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174