Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Số hiệu: 27/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 09/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 01/SNV-TCBM&BC ngày 02/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Hội đồng trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Công Thông - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn;

2. Ông Hà Toàn Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn;

3. Bà Nguyễn Nhật Hồng - Phụ trách Phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn;

4. Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

5. Ông Nguyễn Danh Hoàng - Phụ trách Khoa ô tô.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kết quả bầu Hội đồng trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng trường thực hiện theo khoản 2, Điều 9 Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề; Điều lệ Trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm, Hội đồng trường được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của nhà trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (SNV 03b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các phòng: VX, TH.
- Lưu: VT, NC./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.860
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81