Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2010 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định cho các doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2535/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 08/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2535/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI RA QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là đề án 30);
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, 2006, 2007;
Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 720/TTr-LĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội ra quyết định cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội có đủ điều kiện và nguyên tắc được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và UBND Thành phố về nội dung, nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, CT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2010 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định cho các doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.144
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77