Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2439/QĐ-BTC về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2439/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/QĐ-BTC

Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV vphân b ngân sách trung ương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp “Việc làm và An toàn lao động năm 2017 từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo - dạy nghcủa ngân sách trung ương năm 2017 (bao gồm cả nguồn dự toán năm 2016 chưa phân bổ chuyển sang năm 2017 thực hiện).

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2: Căn cứ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017 được bổ sung; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện phân bổ và giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm huy động các nguồn lực hp pháp ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương nêu trên để hoàn thành nhiệm vụ, dự án của Chương trình mục tiêu, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Trưng hp được phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị đào tạo cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế của Úc thì thực hiện mua sắm theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phân bổ, quản lý, sử dụng khoản bổ sung trên đúng mục đích, đúng chế độ quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- KBNN, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN (210b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) TỈNH BẮC GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng B Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2017

Tng s

Kinh phí sự nghiệp

1

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

7.920

7.920

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2439/QĐ-BTC về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216