Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 26/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2379/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Cục KSTTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP TỈNH

THỦ TỤC HÀNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

1

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP (T-THA-208301-TT).

2

Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần (T-THA-208320-TT).

3

Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp (T-THA-208439-TT).

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

4

Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (T-THA-208441-TT).

5

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp về học nghề (T-THA-208442- TT).

6

Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (T-THA-208444-TT).

7

Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (T-THA-208445-TT).

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

CẤP TỈNH

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

8

Thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..) (T-THA-022889-TT).

9

Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..) (T-THA-020901-TT).

CẤP HUYỆN

Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

10

In thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (T-THA-099203-TT)

CẤP XÃ

Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

11

Đổi Thẻ khám bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi (T-THA-073094-TT)

12

Cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi (T-THA-073090-TT).

13

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi (T-THA-073086-TT).

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA

Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP (được sửa đổi so với lần công bố trước tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208301-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu (theo mẫu 04) cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Giới thiệu việc làm thẩm tra sơ hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 03    ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Giới thiệu việc làm thông báo cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp không giải quyết phải có thông báo gửi cho người lao động về việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 10).

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ thì Trung tâm Giới thiệu việc làm phải có trách nhiệm xác định mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người lao động và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng Bảo hiểm thất nghiệp. (01 bản phô tô và Sổ bảo hiểm xã hội gốc để đối chiếu).

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (có mẫu): 01 bản chính.

- Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật: (01 bản sao công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (được sửa đổi bổ sung tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (Mẫu số 5).

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc). Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hàng tuần.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 của Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……………..........

Tên tôi là: ........................................................... .................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ................ , số tài khoản................................................... tại ngân hàng:   , mã số thuế:     địa chỉ Email (nếu có):.......................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..................................................................................... ....................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với .........................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan.....................................................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Kèm theo đơn này là (*)................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị  
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

 

MẪU SỐ 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

(Đóng dấu treo)

…….., ngày … tháng … năm ….

 

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …………….. ……………………… đã nhận đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của:

Ông/bà: ................................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày ……./……/……..; số điện thoại khi ông/bà cần liên hệ........................................................................................................................................... .

 

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ..........

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà .......................................... có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../......../....... do ....................................................................................... cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm ..............

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Số tài khoản (nếu có): ....................................................... tại ngân hàng................................

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ...................................................................... tháng

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .............................................................................

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của ông/bà là ....................................... đồng

(Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... đồng)

Nơi nhận trợ cấp: .................................................................................................................

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày ........../......../........... đến ngày ......./......../........

Nơi khám chữa bệnh ban đầu: ...............................................................................................

Điều 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ........./........./............

Điều 4. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số……./TB-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Ông/bà ………………………..........................................................

Ngày …….tháng …. năm …….., Trung tâm Giới thiệu việc làm đã nhận được hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà.

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Đơn vị công tác trước khi thất nghiệp: ....................................................................................

Số Sổ Bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Giới thiệu việc làm xin thông báo cho ông/bà được biết, trường hợp của ông/bà không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, lý do:

1. ....................................................................................................................................... ;

2. ....................................................................................................................................... ;

Trong thời hạn tối đa 30 ngày (tính theo ngày dương lịch) ông/bà phải đến Trung tâm để trả phiếu hẹn và nhận lại hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu quá thời hạn nêu trên Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần (được sửa đổi so với lần công bố trước tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208301-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Giới thiệu việc làm thẩm tra sơ hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, Trung tâm Giới thiệu việc làm thông báo cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, Trung tâm Giới thiệu việc làm phải có trách nhiệm xác định mức hưởng trợ cấp một lần, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần của từng người lao động và trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần (có mẫu): 01 bản chính.

- Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (kể cả hợp đồng thử việc có trả lương từ 03 tháng trở lên), quyết định tuyển dụng đối với người có việc làm hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự với người thực hiện nghĩa vụ quân sự: (01 bản sao công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (được sửa đổi bổ sung tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (mẫu số 07).

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần" (Mẫu số 6).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 của Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

 

Tên tôi là: .............................................. sinh ngày ........ tháng ......... năm ...............

Số CMND ............................................................... Ngày cấp ......../........../...........

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):................................................................................................

Số tài khoản (nếu có):................................................................... tại ngân hàng:....................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …./…../20… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp …… tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ……… tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần) ..............................................................................................  tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .......................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp một lần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Đề nghị hưởng trợ cấp một lần của của ông/bà ................................................. có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../....../...... do ..................................................................... cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm .............

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Tổng số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .......... tháng

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ......... tháng.

Số tháng được hưởng trợ cấp một lần là: ............. tháng, với số tiền được nhận là ........... đồng.

(Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... đồng)

Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................ (hoặc số tài khoản: ........................ tại ngân hàng:........................................................................................................................................... )

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/.....................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp (được sửa đổi so với lần công bố trước tại Điều 13, Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208439-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Giới thiệu việc làm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Giới thiệu việc làm xử lý hồ sơ chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc số lượng ký quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Các giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bao gồm một trong các loại giấy tờ sau:

- Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (có mẫu theo mẫu số 05): 01 bản chính.

- Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (kể cả hợp đồng thử việc có trả lương từ 03 tháng trở lên), quyết định tuyển dụng đối với người có việc làm: (01 bản sao công chứng)

- Giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự với người thực hiện nghĩa vụ quân sự: (01 bản sao công chứng)

- Quyết định hưởng lương hưu: (01 bản sao công chứng).

- Giấy tờ chứng minh về việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục: (01 bản sao công chứng).

- Giấy tờ chứng minh về việc 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng: (01 bản sao công chứng).

- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo: (01 bản sao công chứng).

- Giấy tờ chứng minh người lao động định cư ở nước ngoài (xác minh của Xã, phường, thị trấn) (01 bản sao công chứng).

- Giấy tờ chứng minh người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chết (Giấy báo tử, xác minh của xã, phường, thị trấn...) (01 bản sao công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực   thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (được sửa đổi bổ sung tại Điều 13 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010).

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (Mẫu số 18).

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Có việc làm;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

- Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

- Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

- Ra nước ngoài để định cư;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

- Bị chết.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 của Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU SỐ 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .............................................................. tháng.

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: .................. tháng, nay chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông/bà ………….. từ ngày …..tháng ….. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm......

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ..........

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà .......................................... có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../......../....... do ........................................................................................... cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm ..............

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Số tài khoản (nếu có): ....................................................... tại ngân hàng................................

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ...................................................................... tháng

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .............................................................................

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của ông/bà là ....................................... đồng

(Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... đồng)

Nơi nhận trợ cấp: .................................................................................................................

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày ........../......../........... đến ngày ......./......../........

Nơi khám chữa bệnh ban đầu: ...............................................................................................

Điều 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ........./........./............

Điều 4. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208441-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Các giấy tờ có liên quan đến các trường hợp tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Bao gồm một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm: 01 bản chính.

- Quyết định tạm giam: 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (Mẫu số 16).

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

b) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .............................................................. tháng.

Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........................................................................ tháng.

Tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày …. tháng ……. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm......

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp về học nghề.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208442-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm thẩm tra sơ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Giới thiệu việc làm thông báo cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Giới thiệu việc có trách nhiệm dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị học nghề (có mẫu): 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh Thanh Hóa; cơ sở dạy nghề.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (Mẫu số 9).

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị học nghề (Mẫu số 8).

10. Yêu cầu, điều kiên thực hiện thủ tục hành chính:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 của Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

 

Tên tôi là: ............................................. sinh ngày ............ tháng ….năm................................

Số CMND......................................... Ngày cấp ......../....../.........

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ....................................................................................

Theo quyết định số ………QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../20…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ………. tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề;

Nghề: ................................... ; thời gian học nghề: ...................... tháng;

Nơi học nghề: .......................................................................................................................

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ học nghề

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của của ông/bà ................................................ có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. Cấp ngày  …../…./……do ………………………..cấp, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Số tháng được hỗ trợ học nghề: .......................... tháng, kể từ ngày …./……./…….. đến ngày ..…./……./…….. ;

Với mức kinh phí .......................... đồng/tháng; nghề được học: .............................;

Tại Cơ sở đào tạo nghề: ........................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/.....................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc cơ sở dạy nghề và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208444-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Trường hợp người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm hoặc người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sau thời gian bị tạm giam thì Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở thẩm định xem xét trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Các giấy tờ có liên quan đến trường hợp tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bao gồm một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh về việc tiếp tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm: (01 bản chính)

- Giấy tờ chứng minh hết thời gian tạm giam mà không bị phạt tù hoặc bị phạt tù nhưng được hưởng án treo: (01 bản sao công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (Mẫu số 17)

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.

- Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sau thời gian bị tạm giam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU SỐ 17: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ....................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................. tháng.

Tạm dừng hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp từ tháng ......... năm ..............

Nay được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày …. tháng ……. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Số tháng được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn lại là ............. tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm......

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-208445-TT.

Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:

a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động và kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động đó.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định.

2. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của người lao động (kèm theo bản Đăng ký thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động đó) và thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho người lao động.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi có quyết định hưởng:

+ Đăng ký thất nghiệp: 01 bản chính.

+ Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (có mẫu): 01 bản chính.

- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (có mẫu): 01 bản chính

+ Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản sao) và bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người lao động: (01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Đối với chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi có quyết định hưởng: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động chuyển đến.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển hưởng (Mẫu số 12 và mẫu số 14)

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp) Mẫu số 13.

- Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp) Mẫu số 11.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 của Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

MẪU SỐ 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày … tháng … năm ….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……….

Tên tôi là: ..................................................................... sinh ngày ......./........./......................

Số CMND ................................................................  Ngày cấp ............../.........../.............

Nơi cấp.................................................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do …………………………………. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ........................................................................................................... để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số……./GT-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY GIỚI THIỆU
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ….………………………..

Theo đề nghị của ông/bà ...................................... tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ngày ….tháng …. năm ……..

Trung tâm Giới thiệu việc làm .................................................................................. giới thiệu:

Ông/bà:.................................................................................................................................

Số Sổ Bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Số CMND ...................................................... Ngày cấp .............../.............../.......................

Nơi cấp.................................................................................................................................

đến quý Trung tâm để làm thủ tục tiếp theo để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo đăng ký thất nghiệp)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………...................

Tên tôi là: ............................................................. sinh ngày  .........../......../...................

Số CMND .............................................................. Ngày cấp ........./......../ .................

Nơi cấp.................................................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Hiện nay, Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số......./QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……….................................

Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .................................. tháng

Nhưng vì lý do…………………………………………….. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………….. để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………../GT-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY GIỚI THIỆU
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …………….....................

Theo đề nghị của ông/bà ……………… tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày … tháng … năm ………..

Trung tâm Giới thiệu việc làm ………............... giới thiệu:

Ông/bà: ................................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Số CMND ............................................................ Ngày cấp ......./....../.........

Nơi cấp.................................................................................................................................

Đã được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày …./…../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………. (có bản sao quyết định kèm theo).

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …….. tháng, tính từ ngày …. tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm ….

Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo toàn bộ bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người lao động).

Cám ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.475

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118