Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/ND-CP

Số hiệu: 32/2010/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 32/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư này là những đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, trừ những người là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Đối với người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

II. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

Điều 3. Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sáu tháng liền kề để tính mức trợ cấp thất nghiệp là bình quân của sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 của Điều này đến ngày đó của tháng sau trừ một ngày.

Ví dụ 1:

Ông Cao Vân được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, tính từ ngày 15/8/2010. Như vậy, ông Cao Vân được hưởng trợ cấp thất nghiệp của các tháng như sau:

- Tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/8/2010 đến hết ngày 14/09/2010;

- Tháng thứ hai hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/09/2010 đến hết ngày 14/10/2010;

- Tháng thứ ba hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/10/2010 đến hết ngày 14/11/2010.

3. Thời điểm hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Thời điểm tính hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ mười sáu và tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

4. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

b) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong hai trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

5. Các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 của Điều này và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm.

b) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều này sau thời gian bị tạm giam.

6. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

b) Có việc làm.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

d) Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn ba ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo bằng văn bản về quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, ngày tháng năm bắt đầu được hưởng lương hưu với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo;

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối những việc làm mà người lao động đó đã từng thực hiện;

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

g) Ra nước ngoài để định cư.

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.

i) Bị chết.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tất cả các trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

7. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại tiết b, c khoản 6 Điều này được hưởng trợ cấp một lần bằng tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại của người thất nghiệp đó.

8. Trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.

Điều 4. Hỗ trợ học nghề

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề.

2. Mức hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do người lao động chi trả.

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

Trong thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, nếu người lao động có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn mười ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động.

Trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc mới tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

Ví dụ 2:

Ông Đào Văn Quang được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 08 năm 2010, đến ngày 15 tháng 7 năm 2010 ông Quang có nhu cầu học nghề hàn, có đơn đề nghị học nghề và trong tháng 7 năm 2010 Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định hỗ trợ học nghề, ông Quang được hỗ trợ học nghề hàn với thời gian là 6 tháng nhưng khóa học nghề này bắt đầu vào tháng 9 khi ông Quang đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông Quang vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian quy định được hỗ trợ học nghề là 6 tháng.

Ví dụ 3:

Ông Đặng Quang Khánh được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng từ ngày 01/05 đến 31/7 năm 2010, đến ngày 30 tháng 7 năm 2010 ông Quang có nhu cầu học nghề hàn, có đơn đề nghị học nghề và ngày 05/08/2010 (thời điểm ông Khánh đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp) Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định hỗ trợ học nghề, ông Khánh được hỗ trợ học nghề hàn với thời gian là 06 tháng nhưng khóa học nghề này bắt đầu vào tháng 10 khi ông Khánh đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông Khánh vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian quy định được hỗ trợ học nghề là 6 tháng.

4. Chi phí hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.

Điều 5. Hỗ trợ tìm việc làm

1. Hỗ trợ tìm việc làm quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Việc hỗ trợ tìm việc làm phải phù hợp với trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc của người lao động.

2. Thời gian người lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc làm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Chi phí cho tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.

Điều 6. Bảo hiểm y tế

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 7. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người sử dụng lao động có sử dụng từ mười người lao động trở lên quy định tại Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Số lao động được người sử dụng lao động sử dụng từ mười người lao động trở lên, bao gồm: số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ mười người lao động trở lên bao gồm cả cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan.

Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 01 tháng 01 theo dương lịch.

Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được tính vào ngày mùng một của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch.

Trường hợp người sử dụng lao động đã sử dụng từ mười người lao động trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu các tháng trong năm có sử dụng ít hơn mười người lao động thì vẫn thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thời hạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong thời hạn ba mươi ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.

3. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, gồm:

a) Tờ khai cá nhân của người lao động, bao gồm các nội dung: họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số chứng minh thư nhân dân, ngày và nơi cấp; số và ngày tháng năm giao kết hợp đồng lao động, loại hợp đồng lao động, tiền lương hoặc tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, ngày có hiệu lực của hợp đồng lao động; số sổ bảo hiểm xã hội; thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; cam kết của người lao động; xác nhận của người sử dụng lao động. Các nội dung của tờ khai cá nhân nêu trên được ban hành cùng với mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập, bao gồm các nội dung: họ và tên; số chứng minh thư nhân dân; số sổ bảo hiểm xã hội; loại hợp đồng lao động; tiền lương hoặc tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Các nội dung của danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nêu trên được ban hành cùng với mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 8. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trích 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 27 của Nghị định 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung (hiện nay là 730.000 đồng/tháng; tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 14.600.000 đồng/tháng). Khi mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ thay đổi theo quy định trên.

Ví dụ 4:

Ông Hoàng Văn Hòa làm việc ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động là 1.000 USD/tháng, tháng 7/2010 tiền lương thực nhận của ông Hoàng Văn Hòa là 19.100.000 đồng/tháng (tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 01 tháng 07 năm 2010 là 19.100 đồng/1 USD). Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông Hoàng Văn Hòa là 14.600.000 đồng.

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

3. Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

4. Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 9. Hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn bảy ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc).

Người lao động có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung trong bản Đăng ký thất nghiệp theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này nộp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các nội dung của người lao động kê khai trong bản Đăng ký thất nghiệp và trao lại cho người lao động bản Thông tin đăng ký thất nghiệp theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 5:

Ông Lê Văn Hưng chấm dứt hợp đồng làm việc ngày 01/3/2010 thì ngày thứ nhất trong thời hạn phải đăng ký thất nghiệp của ông Hưng là ngày 02/3/2010. Như vậy, thời hạn cuối cùng đăng ký thất nghiệp của ông Hưng theo quy định (7 ngày làm việc kể từ ngày mất việc làm) là ngày 10/03/2010.

Ví dụ 6:

Ông Nguyễn Văn A chấm dứt hợp đồng lao động ngày 31/12/2009 thì ngày thứ nhất trong thời hạn đăng ký thất nghiệp của ông A là ngày 01/01/2010, nhưng ngày 01/01/2010 là ngày thứ 6 (ngày lễ được nghỉ) và ngày 2/1, 3/1 là thứ 7, chủ nhật, do vậy ngày thứ nhất trong thời hạn đăng ký thất nghiệp của ông A là ngày 04/01/2010. Như vậy, thời hạn cuối cùng đăng ký thất nghiệp của ông A theo quy định (7 ngày làm việc kể từ ngày mất việc làm) là ngày 12/01/2010.

b) Những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá bảy ngày theo quy định tại tiết a khoản này nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây được viết tắt là cấp xã) theo đơn đề nghị của người lao động.

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, bao gồm:

a) Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.

Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).

Trung tâm Giới thiệu việc làm chỉ nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã đầy đủ các giấy tờ theo quy định, sau khi nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải trao lại cho người lao động phiếu hẹn trả lời kết quả theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 7:

Ông Hoàng Văn C đăng ký thất nghiệp ngày 05/01/2010 thì ngày thứ nhất được tính trong thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông C là ngày 06/01/2010. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông C theo quy định (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp) là ngày 26/01/2010.

c) Trường hợp người lao động bị thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp quá mười lăm ngày theo quy định tại tiết b điểm này nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ bảo hiểm theo quy định được tiếp nhận giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo đơn đề nghị của người lao động.

3. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn hai mươi ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Đối với những trường hợp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

- Trợ cấp thất nghiệp:

+ Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người lao động và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

+ Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm để thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm và theo dõi việc tìm kiếm việc làm của người thất nghiệp, xác định người thất nghiệp trong trường hợp tạm dừng hoặc chấm dứt hay tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản gửi người lao động để thực hiện. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người lao động có đề nghị hưởng khoản trợ cấp một lần theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng trợ cấp một lần, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần của từng người lao động và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định; Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả trợ cấp một lần; một bản lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm và một bản gửi người lao động để thực hiện. Quyết định hưởng trợ cấp một lần thực hiện theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trình tự, thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tư vấn, giới thiệu việc làm:

Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Kinh phí cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Hỗ trợ học nghề:

+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn theo mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm.

+ Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, thời gian học nghề, nơi học nghề, dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

+ Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả chi phí dạy nghề cho cơ sở dạy nghề (bao gồm cả Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện việc dạy nghề cho người thất nghiệp); một bản lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm để tiếp tục thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi học nghề; một bản gửi cho cơ sở dạy nghề để thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; một bản gửi người lao động để thực hiện.

Quy định hưởng hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trình tự, thủ tục chi trả hỗ trợ học nghề theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Đối với những trường hợp không được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Trung tâm Giới thiệu việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trường hợp người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động và kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động đó. Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư này.

Giấy giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của người lao động (kèm theo bản Đăng ký thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động đó) và thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó.

Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho người lao động.

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.

Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

1. Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốm đau, thai sản thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đơn đề nghị của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các trường hợp không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nêu trên, chậm nhất ba ngày, tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm việc làm theo quy định thì người lao động phải gửi giấy tờ theo quy định nêu trên đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm được thực hiện theo mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của từng người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định.

Điều 12. Tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trình tự, thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản gửi người lao động để thực hiện. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Việc tiếp tục hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp hằng tháng: Người lao động thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 thì Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục trả trợ cấp thất nghiệp cho người thất nghiệp; một bản lưu lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản gửi người lao động để thực hiện. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 6 Điều 3 của Thông tư này, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản gửi người lao động để thực hiện. Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 18 ban hành kèm Thông tư này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 15. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hướng dẫn nghiệp vụ để Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

5. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và trao đổi thông tin liên quan đến thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

6. Định kỳ hằng năm, trước ngày 31 tháng 01 báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Giới thiệu việc làm, các cơ sở dạy nghề tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

3. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

5. Định kỳ sáu tháng, trước ngày 31 tháng 7 và một năm trước ngày 31 tháng 01 báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo mẫu số 19 kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động đăng ký tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động chậm nhất năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Thực hiện chi hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và chi hỗ trợ học nghề cho Cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

5. Dừng chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. Định kỳ hàng năm, trước 15 tháng 7 báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 1 báo cáo tình hình thu, chi bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

7. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết những vướng mắc phát sinh về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm

1. Tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4. Lưu trữ hồ sơ của người lao động theo quy định. Mỗi người lao động có một túi hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Đăng ký thất nghiệp; Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật; Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần; Quyết định hưởng trợ cấp một lần; Đề nghị học nghề; Quyết định hỗ trợ học nghề; Đề nghị chuyển hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; Giấy giới thiệu; Thông báo về việc tìm việc làm; Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

a) Trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn (tính từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 của tháng báo cáo) theo mẫu số 20 kèm theo Thông tư này.

b) Định kỳ sáu tháng, trước ngày 15 tháng 7, hằng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn theo mẫu số 21 kèm theo Thông tư này.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề

Tổ chức thực hiện dạy nghề cho người thất nghiệp theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 20. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng các quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cung cấp bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc người lao động bị mất việc làm cho người lao động chậm nhất hai ngày kể từ ngày người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; thực hiện việc xác nhận hoặc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để người lao động kịp hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

4. Cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp sau hai ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người lao động yêu cầu.

5. Hướng dẫn người lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để người lao động đăng ký thất nghiệp, nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

6. Định kỳ hằng năm, trước ngày 15 tháng 01 báo cáo tình hình thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp của năm trước với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định theo mẫu số 22 kèm theo Thông tư này.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Đối với các doanh nghiệp nhà nước trong thời hạn chuyển đổi theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội kể từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành về bảo hiểm thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu VP BLĐTBXH, Cục VL (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……................

Tên tôi là: ............................................ sinh ngày ........... tháng ….năm................................

Giới tính:...............................................................................................................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ............... , số tài khoản.................................................. tại ngân hàng:   , mã số thuế:     , địa chỉ Email (nếu có):..............................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): .................................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:..................................................................................

Trình độ đào tạo: ..................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:.............................................................................................................

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: .......................

............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ........................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày…. tháng …. năm ……

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
TỈNH/THÀNH PHỐ ………..


…….., ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

A. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

I. Quyền lợi của người lao động:

1. Được Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm; hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian quy định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Nhận Sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

4. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

6. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 tháng tại một cơ sở dạy nghề.

7. Khiếu nại

II. Trách nhiệm của người lao động

1. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Tích cực tìm kiếm việc làm (ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về việc tìm việc làm theo quy định); chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu.

3. Thông báo về việc tìm việc làm trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam.

5. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi khẳng định đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình.

B. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

1. Người lao động Đăng ký thất nghiệp ngày …. tháng … năm ….. tại Trung tâm Giới thiệu việc làm         , địa chỉ           

Số điện thoại: .............................................................. ; Fax:...............................................

2. Hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm …………….. là ngày … tháng … năm .......................................................................

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có:

- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

- Xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tiếp nhận Đăng ký thất nghiệp:

Họ và tên: ............................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................... thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày … tháng … năm................................ tiếp nhận đăng ký thất nghiệp./.

 

 

Họ và tên cán bộ tiếp nhận
Đăng ký thất nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……………..........

Tên tôi là: ........................................................... .................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ............... , số tài khoản.................................................. tại ngân hàng:   , mã số thuế:     địa chỉ Email (nếu có):.......................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.................................................................................... ....................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:..................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với ....................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan.....................................................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Kèm theo đơn này là (*)................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị  
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

 

MẪU SỐ 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

(Đóng dấu treo)

…….., ngày … tháng … năm ….

 

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …………….. ……………………… đã nhận đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp................................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày ……./……/……..; số điện thoại khi ông/bà cần liên hệ........................................................................................................................................ .

 

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ..........

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà .......................................... có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../......../....... do .......................................................................................... cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm ..............

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Số tài khoản (nếu có): ...................................................... tại ngân hàng................................

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ................................................................... tháng

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp: ...........................................................................

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của ông/bà là ................................... đồng

(Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... đồng)

Nơi nhận trợ cấp: .................................................................................................................

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày ........../......../........... đến ngày ......./......../........

Nơi khám chữa bệnh ban đầu: ..............................................................................................

Điều 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ........./........./............

Điều 4. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

 

Tên tôi là: .............................................. sinh ngày ........ tháng ......... năm ...............

Số CMND ............................................................... Ngày cấp ......../........../...........

Nơi cấp................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):...............................................................................................

Số tài khoản (nếu có):.................................................................. tại ngân hàng:....................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …./…../20… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp …… tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ……… tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần) ....................................................................................  tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .......................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp một lần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Đề nghị hưởng trợ cấp một lần của của ông/bà ................................................. có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../....../...... do .................................................................... cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm .............

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Tổng số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .......... tháng

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ......... tháng.

Số tháng được hưởng trợ cấp một lần là: ........... tháng, với số tiền được nhận là ......... đồng.

(Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... đồng)

Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................ (hoặc số tài khoản: ........................ tại ngân hàng:........................................................................................................................................... )

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/.....................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

 

Tên tôi là: ............................................ sinh ngày ........... tháng ….năm................................

Số CMND......................................... Ngày cấp ......../....../.........

Nơi cấp................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):...............................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ...................................................................................

Theo quyết định số ………QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../20…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ………. tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề;

Nghề: .................................. ; thời gian học nghề: ...................... tháng;

Nơi học nghề: ......................................................................................................................

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ học nghề

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của của ông/bà ................................................ có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. Cấp ngày  …../…./……do ………………………..cấp, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Số tháng được hỗ trợ học nghề: ......................... tháng, kể từ ngày …./……./…….. đến ngày ..…./……./…….. ;

Với mức kinh phí .......................... đồng/tháng; nghề được học: .............................;

Tại Cơ sở đào tạo nghề: .......................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/.....................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc cơ sở dạy nghề và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số……./TB-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Ông/bà ………………………..........................................................

Ngày …….tháng …. năm …….., Trung tâm Giới thiệu việc làm đã nhận được hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà.

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Đơn vị công tác trước khi thất nghiệp: ..................................................................................

Số Sổ Bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Giới thiệu việc làm xin thông báo cho ông/bà được biết, trường hợp của ông/bà không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, lý do:

1. ....................................................................................................................................... ;

2. ....................................................................................................................................... ;

Trong thời hạn tối đa 30 ngày (tính theo ngày dương lịch) ông/bà phải đến Trung tâm để trả phiếu hẹn và nhận lại hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu quá thời hạn nêu trên Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày … tháng … năm ….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……….

Tên tôi là: ..................................................................... sinh ngày ......./........./.....................

Số CMND ................................................................  Ngày cấp ............../.........../.............

Nơi cấp................................................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do …………………………………. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ..................................................................................... để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số……./GT-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY GIỚI THIỆU
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ….………………………..

Theo đề nghị của ông/bà .................................... tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ngày ….tháng …. năm ……..

Trung tâm Giới thiệu việc làm ................................................................................. giới thiệu:

Ông/bà:................................................................................................................................

Số Sổ Bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Số CMND ...................................................... Ngày cấp .............../.............../......................

Nơi cấp................................................................................................................................

đến quý Trung tâm để làm thủ tục tiếp theo để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo đăng ký thất nghiệp)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)    

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………...................

Tên tôi là: ............................................................. sinh ngày  .........../......../...................

Số CMND .............................................................. Ngày cấp ........./......../ .................

Nơi cấp................................................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Hiện nay, Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số......./QĐ-LĐTBXH ngày …./ …../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………..............................

Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): ................................ tháng

Nhưng vì lý do…………………………………………….. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………….. để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ……
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………../GT-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY GIỚI THIỆU
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …………….....................

Theo đề nghị của ông/bà ……………… tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày … tháng … năm ………..

Trung tâm Giới thiệu việc làm ……….............. giới thiệu:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Số CMND ............................................................ Ngày cấp ......./....../.........

Nơi cấp................................................................................................................................

Đã được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày …./…../…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………. (có bản sao quyết định kèm theo).

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …….. tháng, tính từ ngày …. tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm ….

Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo toàn bộ bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người lao động).

Cám ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………...................

Tên tôi là: ............................................ sinh ngày ...... tháng …..... năm................................

Số CMND............................................................ Ngày cấp ............./……/..................

Nơi cấp................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):...............................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …. tháng ….. năm ………. Số tháng tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp là ……. tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm ….. tại tỉnh/thành phố .....

Hôm nay, ngày  ..… tháng … năm ….., tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ...........
tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm, cụ thể như sau:

Số TT

Thời gian

Doanh nghiệp, tổ chức liên hệ tìm việc làm

Địa chỉ

Số điện thoại

Người trực tiếp liên hệ (ghi rõ họ tên, chức danh)

Vị trí công việc dự tuyển

Kết quả liên hệ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: ........................................................... tháng.

Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ...................................................................... tháng.

Tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày …. tháng ……. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm.....

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 17: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................. tháng.

Tạm dừng hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp từ tháng ......... năm ..............

Nay được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày …. tháng ……. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Số tháng được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn lại là ............. tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm.....

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: ...................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................................

Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: ........................................................... tháng.

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: .................. tháng, nay chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông/bà ………….. từ ngày …..tháng ….. năm …….., lý do:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …… năm.....

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 19: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/BC-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…. (HOẶC NĂM 20….)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng đầu năm 20…. (hoặc năm 20…) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN: .......................... đơn vị 

Trong đó:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: .................................. đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: .............. đơn vị.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: ................ người

Trong đó:

1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và không xác định thời hạn:    ................................................................................................. người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và không xác định thời hạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: .................................................. người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Số lượng người đăng ký thất nghiệp:....................................................................... người.

2. Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác: ...................................... người.

3. Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: .................................. người.

4. Số lượng người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .............................................. người.

5. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: ..................................................................... triệu đồng.

6. Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm: .................................. người.

7. Số lượng người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: ................................................. người.

8. Số tiền hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: .................................................................    triệu đồng.

9. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách nêu trên theo giới tính, trình độ đào tạo, công việc và loại hình doanh nghiệp, tổ chức; nêu rõ những nguyên nhân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng

2. Các giải pháp của địa phương để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan Trung ương, các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về chính sách, tài chính, cán bộ và các vấn đề khác có liên quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 20: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ......
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/BC-TTGTVL

…….., ngày … tháng … năm ….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG ……. NĂM …….

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

STT

Nội dung

Số lượng

1

Số người đăng ký thất nghiệp (người)

 

2

Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người)

 

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng

Tổng

 

Nam

< 24 tuổi

 

25-40 tuổi

 

> 40 tuổi

 

Nữ

< 24 tuổi

 

25-40 tuổi

 

> 40 tuổi

 

4

Số người có quyết định hưởng BHTN 1 lần (người)

 

5

Số người chuyển hưởng BHTN (người)

 

6

Số người nhận chuyển hưởng BHTN (người)

 

7

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

 

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

 

8

Số người được hỗ trợ học nghề (người)

 

9

Số người tạm dừng hưởng BHTN (người)

 

10

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

 

11

Số người tiếp tục hưởng BHTN (người)

 

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định (triệu đồng)

 

Trong đó: Chi trợ cấp thất nghiệp (triệu đồng):

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH (để báo cáo);
- Lưu VP, BHTN

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 21: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ......
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/BC-TTGTVL  

…….., ngày … tháng … năm ….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…. (HOẶC NĂM 20….)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Giới thiệu việc làm xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng đầu năm 20…. (hoặc năm 20…) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN:........................... đơn vị 

Trong đó:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:           đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: ..............                đơn vị.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: ....... người

Trong đó:

1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và không xác định thời hạn:    ................................................................................................. người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và không xác định thời hạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: .................................................. người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Số lượng người đăng ký thất nghiệp: ...................................................................... người.

Trong đó: số người chuyển đi các địa phương để hưởng bảo hiểm thất nghiệp: ........... người.

2. Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác: ...................................... người.

3. Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: .................................. người.

Trong đó: số người chuyển từ các địa phương khác đến: ............................................ người.

4. Số lượng người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp: ....................... ...................... người.

5. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: ..................................................................... triệu đồng.

6. Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm: .................................. người.

7. Số lượng người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: ................................................. người.

8. Số tiền hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: .................................................................    triệu đồng.

9. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:

- Bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết BHTN:

- Số lượng cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

- Trang bị cơ sở vật chất:

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN:

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thực hiện BHTN.

- Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn...........................................................................................................................

Cần tập trung đánh giá những mặt, chưa được và nguyên nhân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng

2. Các giải pháp để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan có liên quan về chính sách, tài chính, cán bộ và các vấn đề khác có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH (để báo cáo);
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 22: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ………………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/BC 

…….., ngày … tháng … năm ….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM ……

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……..

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, ......................... xin báo cáo tình hình đóng bảo hiểm thất nghiệp năm …. như sau:

I. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: ........ người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động: .................................................................... người

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: .......................... người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn: .........  ..................... người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc: ..................................................................... người

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: ........................... người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: ................................. người.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: ........................................ người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động: .................................................................... người

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: .......................... người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn: ................................ người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc: ..................................................................... người

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: ........................... người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: ................................. người.

III. SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: ..................................................... triệu đồng

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (KẾT QUẢ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN) VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC, THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Báo cáo này hoàn thành và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15.01 của năm sau.

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 32/2010/TT-BLDTBXH

Hanoi, October 25, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 127/2008/ND-CP OF DECEMBER 12,2008, DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE SOCIAL INSURANCE LAW REGARDING UNEMPLOYMENT INSURANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 186/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
Pursuant to the Government's Decree No. 127/2008/ND-CP of December 12, 2008, detailing and guiding a number of articles of the Social Insurance Law regarding unemployment insurance;
The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guides a number of articles of the Government's Decree No. 127/2008/ND-CP of December 12, 2008, detailing and guiding a number of articles of the Social Insurance Law regarding unemployment insurance, (below referred to as Decree No. 127/2008/ND-CP), as follows
:

I. SUBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION

Article 1. Subjects and scope of application

Subjects and scope of application of this Circular arc those defined in Articles 1, 2 and 3 of Decree No. 127/2008/ND-CP, except civil servants as defined in the Government's Decree No. 06/2010/ND-CP of January 25, 2010, on civil servants.

Persons on monthly pension or working capacity loss allowance who sign labor or working contracts with employers are not eligible for unemployment insurance.

II. UNEMPLOYMENT INSURANCE REGIMES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unemployed laborers are entitled to unemployment insurance when they fully satisfy the conditions specified in Article 15 of Decree No. 127/2008/ND-CP specifically guided as follows:

1. Having paid unemployment insurance premiums for full 12 months or more within 24 months before losing a job or terminating a labor or working contract under law.

A month of unemployment insurance premium payment will be counted if the employer and employee have paid unemployment insurance premiums and the employee has performed a labor or working contract for at least one day in that month.

2. Having registered unemployment under law with a job placement center under a provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department (below referred to as job placement center) when losing a job or terminating a labor or working contract.

3. Failing to find a job 15 working days after the date of unemployment registration under Clause 2 of this Article (the first date of this 15-day duration is the date following the date of unemployment registration).

Working days referred to in all cases mentioned in this Circular are working days from Monday to Friday every week-

Article 3. Unemployment allowance

1. . The unemployment allowance level specified in Clause 2. Article 16 of Decree No.127/2008/ND-CP is guided as follows:

The monthly unemployment allowance level equals 60% of the laborer's average monthly salary or wage of 6 consecutive months before he/she loses a job or terminates a labor or working contract under law, on which unemployment insurance premiums are based.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The period of receiving unemployment allowance specified in Clause 3. Article 16 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

a/ Three months, if a laborer has paid unemployment insurance premiums for between full 12 mouths and under 36 months;

b/ Six months, if a laborer has paid unemployment insurance premiums for between lull 36 months and under 72 months;

c/ Nine months, if a laborer has paid unemployment insurance premiums for between full 72 months and under 144 months;

d/ Twelve months, if a laborer has paid unemployment insurance premiums for full 144 months or more.

A month of receiving unemployment allowance mentioned above is a calendar month and is counted from the date a laborer starts to receive unemployment allowance under Clause 3 of this Article to the same date of the subsequent month minus one day.

Example 1:

Mr. Cao Van is entitled to a 3-month unemployment allowance from August 15, 2010. So, he is entitled to unemployment allowance for the following months:

-First month: from August 15. 2010, through September 14, 2010;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Third month: from October 15, 2010, through November 14, 2010.

3. The time to start receiving unemployment insurance under Article 20 of Decree No. 127/ 2008/ND-CP is guided as follows:

The lime to start receiving unemployment insurance is the 16lh day counted in working days from the date of unemployment registration under regulations.

4. Suspension from receiving unemployment allowance under Clause I. Article 22 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

A laborer on monthly unemployment allowance shall be suspended from receiving such allowance in either of the following cases:

a/ Failing to monthly report on his/her job seeking under regulations to the job placement center in the place in which he/she is receiving unemployment allowance.

b/ Being held in temporary detention under a competent state agency's decision.

A laborer on unemployment allowance who is suspended from receiving such allowance in the above two cases on any day of the month during which he/she is entitled to such allowance will still receive the whole allowance for that month.

5. Cases in which a laborer who is suspended from receiving monthly unemployment allowance may receive such allowance again under Clause 2, Article 22 of Decree No. 127/2008/ND-CP are guided as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The period during which the laborer is entitled lo unemployment allowance under Clause 2 of this Article has not expired when he/ she is released from temporary detention.

6. Cases in which a laborer on unemployment allowance is no longer entitled to such allowance under Clause 1, Article 23 of Decree No. 127/ 2008/ND-CP are guided as follows:

a/ The period during which the laborer receives unemployment allowance has expired under the decision on unemployment allowance.

b/ He/she has found a job.

A laborer is regarded as having found a job in any of the following cases:

- He/she has signed a labor or working contract (including the paid probation) of full 3 months or more;

- He/she has received a recruitment decision, for laborers working without labor or working contracts;

- The business householder or individual obtains a business registration certificate issued by a competent agency.

c/ He/she is enlisted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 3 working days after receiving a decision on monthly pension, a laborer on unemployment allowance shall notify in writing such decision and date when he/she starts to receive a pension to the job placement center in the place in which he/she is receiving unemployment allowance.

e/ He/she has refused twice to lake a job recommended by a job placement center without a plausible reason.

A laborer on unemployment allowance who refuses to take a job in any of the following cases will be regarded as having no plausible reason:

- He/she has been trained in such job;

- He/she used to perform such job;

- He/she is an unskilled laborer and such job requires unskilled laborers.

f/ During the period of receiving unemployment allowance, he/she fails to monthly report for three consecutive months on his/her job seeking to the job placement center under regulations.

g/ He/she goes abroad for permanent residence.

h/ He/she serves a decision on the application of administrative handling measures at a reformatory, educational institution or health establishment or serves a sentence penalty in prison.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A laborer on unemployment allowance who is no longer entitled to such allowance in any of the above cases on any day of the month during which he/she is entitled to such allowance may still receive the whole of such allowance for that month.

7. A laborer on unemployment allowance who is no longer entitled to such allowance under Item b or c. Clause 6 of this Article may receive a lump-sum allowance equal to the total unemployment allowance amount for the remaining period during which he/she is entitled to unemployment allowance.

8. Unemployment allowance shall be paid by the Vietnam Social Security.

Article 4. Vocational training support

1. Cases in which laborers on unemployment allowance may receive vocational training support under Clause 1 Article 17 of Decree No.127/2008/ND-CP in vocational training are guided as follows:

A laborer on unemployment allowance who wishes to learn a job may receive vocational training support through a vocational training institution. No monetary support will be provided for laborers to leant jobs by themselves.

2. The level of vocation training support under Clause 2. Article 17 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

The level of vocational training support for laborers on unemployment allowance is equal to the cost for basic vocational training under the law on vocational training.

A laborer on unemployment allowance who wishes to learn a job at a cost exceeding the cost for basic vocational training under law shall pay the excessive amount.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The support duration depends on each job's training period and each laborer but must not exceed 6 months. The date of starting to receive vocational training support is the date a laborer receives monthly unemployment allowance.

During the period of entitlement to unemployment allowance under regulations, a laborer who wishes to learn a job may make an application for vocational training support. The director of a provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department shall decide to provide vocational training support within 10 working days after receiving such application.

After the unemployment allowance period under regulations, a laborers who continues vocational training or has just attended vocational training under a decision of the director of a provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department may continue receiving vocational training support till the end of the vocational training period.

Example 2:

Mr. Dao Van Quang is entitled to a 3-month unemployment allowance from June 10 through August 9. 2010. On July 15. 2010. he wishes to learn welding and files an application for learning this job. In July 2010. the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department's director issues a decision to provide a 6-month vocational training support for Mr. Quang. Although this training course starts in September when he is no longer entitled to unemployment allowance, he is still entitled to a 6-month vocational training support till the end of the specified duration.

Example 3:

Mr. Dang Quang Khanh is entitled to a 3-month unemployment allowance from May 1 to July 31. 2010. On July 30. 2010. he wishes to learn welding and files an application for learning this job. On August 5, 2010 (the time when he is no longer entitled to unemployment allowance). the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department's director issues a decision to provide a 6-month vocational training support for Mr. Khanh. Although this training course starts in October when he is no longer entitled to unemployment allowance, he is still entitled to a 6-month vocational training support till the end of the specified duration.

4. Vocational training support expenses shall be paid by the Vietnam Social Security.

Article 5. Job seeking support

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Laborers on unemployment allowance may receive free job counseling and recommendation from job placement centers. Job seeking support must be suitable to the training degree and working experience of laborers.

2. The period during which laborers may receive free job counseling and recommendation under Clause 2, Article 18 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

The period during which a laborer on unemployment allowance may receive job counseling and recommendation from a job placement center shall be counted from the date he/she receives monthly unemployment allowance and must not exceed the total duration in which she/she is on unemployment allowance under a decision of the director of a provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department.

3. Expenses for job counseling and recommendation for laborers on unemployment allowance shall be paid by the Vietnam Social Security.

Article 6. Health insurance

Cases in which laborers on unemployment allowance arc entitled to health insurance under Clause 2. Article 19 of Decree No. 127/2008/ ND-CP are guided as follows:

1. Laborers on monthly unemployment allowance are entitled to health insurance under the law on health insurance. Laborers who are no longer entitled to unemployment allowance may not enjoy health insurance and shall return health insurance cards to social insurance organizations under the guidance of the Vietnam Social Security.

2. The Vietnam Social Security shall pay health insurance premiums for laborers on monthly unemployment allowance.

III. UNEMPLOYMENT INSURANCE ORDER AND PROCEDURES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cases in which an employer employs ten or more laborers under Article 3 of Decree No. 127/2008/ND-CP are guided as follows:

Ten or more laborers employed by an employer include Vietnamese laborers who are performing indefinite labor or working contracts, labor or working contracts of between full 12 months and 36 months, or seasonal or job-based labor or working contracts of full 3 months or more. For state agencies and non-business units, political organizations, socio-political organizations, socio-political-professional organizations, socio-professional organizations, non-business units of political organizations or socio-political organizations, and other social organizations employing ten or more laborers, these laborers include cadres and civil servants who are currently working in these agencies, units or organizations.

The lime for calculating the number of annual laborers of enterprises, agencies and organizations for implementation of unemployment insurance policies is January 1 of a calendar year.

If at another time of a year, an employer employs sufficient laborers eligible to participate in unemployment insurance under regulations, the time for calculating the number of laborers in that year for implementation of unemployment insurance policies of the enterprise, agency or organization is the first of the subsequent calendar month.

In case an employer has employed ten or more laborers eligible to participate in unemployment insurance, if he/she employs fewer than ten laborers in the months in a year, he/she shall still pay unemployment insurance premiums for laborers on unemployment insurance.

2. The time limit for participation in unemployment insurance under Article 36 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

Within 30 working days after signing a labor or working contract, the employer shall submit a dossier of participation in unemployment insurance to the social insurance organization.

The Vietnam Social Security shall guide procedures for submission and receipt of dossiers of participation in unemployment insurance.

3. A dossier of participation in unemployment insurance under Article 36 of Decree No. 127/ 2008/ND-CP comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The employer-made list of laborers participating in unemployment insurance, containing the following details: full name, serial numbers of identity card and social insurance book, type of labor contract, salary or wage and allowances on which unemployment insurance premiums are based under regulations. The Vietnam Social Security shall issue details of this list together with the list of laborers participating in social insurance.

Article 8. Payment of unemployment insurance premiums

1. The mode of unemployment insurance premium payment under Clause 1. Article 26 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

Employers shall monthly pay unemployment insurance premiums equal to 1 % of salaries or wages on which un employment insurance premiums are based for unemployment insurance participants and deduct 1% of every laborer's monthly salary or wage on which unemployment insurance premiums are based for remittance into the unemployment insurance fund.

2. Monthly salaries or wages on which unemployment insurance premiums are based under Clause 3, Article 27 of Decree No. 127/ 2008/ND-CP are guided as follows:

For laborers with monthly salaries or wages exceeding 20 months' common minimum salary, the monthly salary or wage on which unemployment insurance premiums are based is equal to 20 months' common minimum salary (currently VND 730,000/month: the maximum monthly salary or wage on which unemployment insurance premiums are based is VND 14.600,000/month). When the common minimum salary level is adjusted, the monthly salary or wage on which unemployment insurance premiums arc based shall also be adjusted under the above regulations.

Example 4:

Mr. Hoang Van Hoa works for a wholly foreign-owned enterprise. He enjoys a salary of USD 1.000/month indicated in the labor contract. In July 2010, his actually paid salary is VND 19,100,000/month (calculated at the inter-bank average exchange rate of VND 19,100/USD 1 announced by the State Bank of Vietnam on July 1, 2010). His monthly salary on which unemployment insurance premiums are based is VND 14,600,000.

In case an employee is on a maternity or sickness leave for 14 or more working days in a month and does not receive monthly salary or wage but enjoys social insurance allowance, both the employer and employee are not required to pay unemployment insurance premiums for that month. This period will not be counted for enjoyment of unemployment insurance when the employee loses his/her job or terminates his/her labor or working contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Vietnam Social Security shall guide the order and procedures for payment of unemployment insurance premiums.

Article 9. Enjoyment of unemployment insurance

1. Registration under Clause 1, Article 34 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follow:

a/ Within 7 working days after losing a job or terminating a labor or working contract, a laborer shall come to the job placement center in the place in which he/she worked to register unemployment (the first date within this 7-day time limit is the working day following the date the laborer lost his/her job or terminated his/her labor or working contract).

The laborer shall fully fill in the unemployment registration form (form No. 1 attached to this Circular) and submit it to the job placement center.

The job placement center shall guide and examine the contents of the unemployment registration form and hand an unemployment registration bulletin (form No. 2 attached to this Circular) to the laborer.

Example 5:

Mr. Le Van Hung terminated his working contract on March 1. 2010. So. the first date of the time limit for unemployment registration is March 2, 2010, and the deadline for him to register unemployment under regulations (7 working days after he loses his job) is March 10. 2010.

Example 6:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Laborers who register their unemployment beyond the 7-day time limit under Item a of this Clause but within 30 days after the expiration of the time limit for unemployment registration under regulations may register their unemployment and receive unemployment insurance in the following cases:

- They are ill or pregnant as certified by a district- or higher-level hospital;

- They have accidents as certified by a district-or higher-level hospital, or of the traffic police in case they have traffic accidents:

- They suffer from natural disasters or enemy sabotage as certified by the chairperson of the People's Committees of a commune, ward or township (below referred to as commune-level People's Committee) at the laborers' request.

2. A dossier for enjoyment of unemployment insurance indemnities under Article 37 of Decree No. 127/2008/ND-CP comprises:

a/ A written request for enjoyment of unemployment insurance indemnities, made according to form No. 3 attached to this Circular.

b/ A copy of the expired labor or working contract or the agreement on termination of the labor or working contract, the decision on severance, or the last employer's certification of the lawful unilateral termination of the labor or working contract.

At the same time, the laborer shall produce his/her social insurance book, with the social insurance agency's certification of payment of unemployment insurance premiums.

The unemployed laborer shall submit a complete dossier for enjoyment of unemployment insurance indemnities within 15 working days after registering unemployment (the first date of this 15-day time limit is the working day following the date he/she registers his/her unemployment).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Example 7:

Mr. Hoang Van C registered his unemployment on January 5. 2010, so the first date of the time limit for submission of his dossier for enjoyment of unemployment insurance indemnities is January 6. 2010. and the deadline for submission of this dossier under regulations (15 working days after unemployment registration) is January 26. 2010.

c/ Unemployed laborers who submit complete dossiers for enjoyment of unemployment insurance indemnities beyond the 15-day time limit under Item b of this Point but within 30 days after the expiration of the time limit for submission of such dossiers may receive unemployment insurance indemnities in the following cases:

- They arc ill or pregnant as certified by a district- or higher-level hospital;

- They have accidents as certified by a district-or higher-level hospital, or of the traffic police in case they have traffic accidents:

- They suffer from natural disasters or enemy sabotage as certified by the chairperson of a commune-level Peoples Committee at the laborers' request.

3. Settlement of enjoyment of unemployment insurance indemnities under Clause 2. Article 38 of Decree No. 127/2008/ND-CP is guided as follows:

a/ Time limit for settlement: 20 working days after receiving the laborer's dossier for enjoyment of unemployment insurance indemnities under Clause 2 of this Article.

b/ Cases eligible for unemployment insurance indemnities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The job placement center's director shall identify the level and duration of entitlement to unemployment allowance and draft a decision on such enjoyment for each laborer and submit it directly to the director of the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department for signing.

+ Copies of the above decision shall be sent to the social insurance organization of a province or centrally run city (below referred to as the provincial-level social insurance organization) for payment of unemployment allowance; kept at the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department; sent to the job placement center for job counseling and recommendation, job seeking monitoring and identification of the unemployed laborer in case of suspension, termination or resumption of unemployment allowance entitlement; and sent to the laborer for compliance. Such decision shall be made according to form No. 5 attached to this Circular.

A laborer entitled to a lump-sum allowance under Clause 2, Article 23 of Decree No. 127/ 2008/ND-CP shall make a request for entitlement of such allowance according to form No. 6 attached to this Circular. The job placement center's director shall determine the lump-sum allowance level and draft a decision on each laborer's entitlement to lump-sum allowance and submit it directly to the director of the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department for signing. Copies of this decision shall be sent to the provincial-level social insurance organization for payment of the allowance; kept at the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department: sent to the job placement center, and to the laborer for compliance. Such decision shall be made according to form No. 7 attached to this Circular.

The order and procedures for unemployment allowance payment comply with the guidance of the Vietnam Social Security.

- Job counseling and recommendation:

After receiving the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department director's decision on the unemployed laborer's entitlement to unemployment allowance, the job placement center's director shall provide free job counseling and recommendation for the laborer under regulations. Funds for such job counseling and recommendation comply with the Finance Ministry's guidance.

- Vocational training support:

+A laborer on unemployment allowance who wishes to receive vocational training shall make an application according to form No. 8 attached to this Circular and send it to a job placement center.

+ The job placement center's director shall identify jobs, level of vocational training support, vocational training duration and place of vocational training, and draft a decision on vocational training support for the laborer on unemployment allowance and submit it directly to the director of the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department for signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Such decision shall be made according to form No. 9 attached to this Circular.

The order and procedures for vocational training support payment comply with regulations of the Vietnam Social Security.

c/ In cases ineligible for unemployment insurance, job placement centers shall give written replies clearly slating reasons, made according to form No. 10 attached to this Circular.

Article 10. Change of places of unemployment insurance enjoyment

1. Change of the place of unemployment insurance enjoyment before a laborer obtains a decision on unemployment allowance entitlement:

A laborer who wishes to move to another province or centrally run city for unemployment insurance enjoyment shall register his/her unemployment under regulations and make an application for change of the place of unemployment insurance enjoyment according to form No. 11 attached to this Circular and send it lo the job placement center with which he/she has registered unemployment. This center shall, at the laborer's request, introduce another job placement center to him/her to enjoy unemployment insurance, enclosed with his/her unemployment registration. The new job placement center shall receive such case of unemployment insurance enjoyment and carry out procedures under this Circular.

A letter of introduction for change of the place of unemployment insurance enjoyment shall be made according to form No. 12 attached to this Circular.

2. Change of the place of unemployment allowance entitlement after a decision on unemployment allowance entitlement is issued:

While on unemployment allowance, a laborer who wishes to move to another province or centrally run city for continued entitlement to such allowance shall make an application for change of the place of unemployment allowance entitlement according to form No. 13 attached to this Circular and send it to the job placement center of the place in which he/she is on unemployment allowance. This center shall, at the laborer's request, introduce another job placement center to the laborer to enjoy unemployment allowance (enclosed with his/her unemployment registration, decision on unemployment allowance entitlement, request for change of the place of unemployment insurance enjoyment and relevant papers) and notify in writing the provincial-level social insurance organization of such change.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Vietnam Social Security shall guide the payment of unemployment allowance and re-grant of health insurance cards to laborers who have their places of unemployment allowance entitlement changed.

A letter of introduction for change of the place of unemployment allowance entitlement shall be made according to form No. 14 attached to this Circular.

Article 11. Monthly notification of job seeking

1. Monthly notification of job seeking under Clause 2, Article 34 of Decree No. 127/2008/ ND-CP is guided as follows:

While on unemployment allowance, an unemployed person shall come to the job placement center in the place in which he/she is receiving unemployment allowance to notify his/ her job seeking, except the following cases:

- If he/she is ill or pregnant, written certification of a district- or higher-level hospital is required:

- If he/she has an accident, written certification of a district- or higher-level hospital, or of the traffic police in case he/she has a traffic accident, is required;

- If he/she suffers from a natural disaster or enemy sabotage, written certification of the chairperson of the commune-level People's Committees at his/her request, is required.

Persons who do not show up at job placement centers as required above shall, within 3 working days after the dale of notification of job seeking under regulations, send the above papers to job placement centers in places in which they are receiving unemployment allowance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Job placement centers in places in which laborers are receiving unemployment allowance shall specify the date of monthly notification of job seeking of each laborer on unemployment allowance.

Article 12. Suspension from or resumption of unemployment allowance entitlement

1. Order and procedures for suspension from unemployment allowance entitlement:

For a laborer on unemployment allowance who is suspended from entitlement to such allowance, the director of the job placement center in the place in which the laborer is receiving such allowance shall draft a decision to suspend unemployment allowance entitlement and submit it directly to the director of the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department for signing.

Copies of this decision shall be sent to the provincial-level social insurance organization for suspending unemployment allowance entitlement: kept at the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department: sent to the job placement center, and to the laborer for compliance. Such decision shall be made according to form No. 16 attached to this Circular.

2. Resumption of entitlement to monthly unemployment allowance: For laborers defined in Clause 2, Article 22 of Decree No. 127/2008/ ND-Cp directors of job placement centers in the places in which these laborers are suspended from entitlement to such allowance shall draft a decision to resume unemployment allowance entitlement and submit it directly to the director of the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department for signing.

Copies of this decision .shall be sent to the provincial-level social insurance organization for resuming payment of unemployment allowance to the unemployed laborer; kept at the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department; sent to the job placement center, and to the laborer for compliance. Such decision shall be made according to form No. 17 attached to this Circular.

Article 13. Termination of unemployment allowance entitlement

For a laborer on unemployment allowance who is subject to termination of entitlement to such allowance under Points b, c. d. e. f. e. h and i. Clause 6, Article 3 of this Circular, the director of the job placement center in the place in which the laborer is receiving such allowance shall draft a decision to terminate unemployment allowance entitlement and submit it directly to the director of the provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Department for signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 14. Responsibilities of the Employment Department of the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs

1. To assist the Minister in performing the state management of unemployment insurance under law.

2. To direct, urge, guide and examine the implementation of the law on unemployment insurance.

3. To popularize, disseminate and train in the law on unemployment insurance.

4. To summarize and report on the implementation of unemployment insurance policies and law.

Article 15. Responsibilities of the Vietnam Social Security

1. To popularize and disseminate unemployment insurance regimes, policies and law.

2. To promulgate documents guiding employers and employees subject to unemployment insurance in compiling dossiers and carrying out procedures for participation in unemployment insurance and payment of unemployment insurance premiums. To guide provincial-level social insurance organizations in collecting and paying unemployment insurance amounts under law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To guide, direct and examine the collection and payment of unemployment insurance premiums by provincial-level social insurance organizations, the Social Insurance Agency under the Ministry of National Defense, the Social Insurance Agency under the Ministry of Public Security and the Social Insurance Agency under the Government Cipher Committee.

5. To coordinate with the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs in the implementation, inspection, examination, settlement of complaints and denunciations, and exchange of information relating to the implementation of unemployment insurance regimes.

6. Before January 31 every year, to report to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on the collection, payment, management and use of the Unemployment Insurance Fund in the previous year.

Article 16. Responsibilities of provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments

1. To assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned agencies in. popularizing and disseminating unemployment insurance regimes, policies and law.

2. To direct attached units, job placement centers and vocational train ins institutions in implementing unemployment insurance policies in localities.

3. To decide on unemployment allowance entitlement, vocational training support, suspension from or resumption or termination of unemployment allowance entitlement for the unemployed under law.

4. To monitor, inspect and examine the observance of the law on unemployment insurance.

5. Before July 31 and December 31 every year, to report on the implementation of unemployment insurance policies in localities according to form No. 19 attached to this Circular to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To receive employers' registration dossiers of participation in unemployment insurance and payment of unemployment insurance premiums; to collect unemployment insurance premiums under law.

2. To finalize and return within 5 working days after receiving requests social insurance books indicating the payment of unemployment insurance premiums for laborers.

3. To pay unemployment allowances, issue health insurance cards and settle health insurance-related benefits for persons on unemployment insurance.

4. To provide job seeking supports for job placement centers under provincial-level Labor War Invalids and Social Affairs Departments and vocational training supports for vocational training institutions in localities.

5. To cease paying unemployment allowance. vocational training support or job seeking support for and revoke health insurance cards from persons on unemployment allowance upon receiving decisions of directors of provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments.

6. Before July 15 and January 15 every year, to report on the collection and payment of unemployment insurance premiums in the first half of a year and the previous year, respectively, to provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments.

7. To coordinate with provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Departments and concerned agencies in popularizing and disseminating the law on and settling problems in unemployment insurance.

Article 18. Responsibilities of job placement centers

1. To receive unemployment registration forms and dossiers of unemployment insurance enjoyment, examine them and carry out procedures to settle unemployment insurance regimes under this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To provide job counseling and recommendation for persons on unemployment insurance; to provide appropriate vocational training for persons on unemployment insurance.

4. To keep laborers" dossiers under regulations. Each laborer's dossier of unemployment insurance enjoyment comprises an unemployment registration paper: a request for unemployment insurance enjoyment: a cop\ of the expired labor or working contract or agreement on the termination of this contract, decision on severance or the last employer's certification on lawful unilateral termination of this contract: a decision on unemployment insurance entitlement; an application for lump-sum allowance entitlement; a decision on lump-sum allowance enjoyment; a request for vocational training; a decision on vocational training support; a request for change of the place of unemployment insurance enjoyment; a letter of introduction; a notice of job seeking; a decision to suspend unemployment allowance entitlement; a decision to resume unemployment allowance entitlement: a decision to terminate unemployment allowance entitlement; and related papers.

5. To make periodical reports:

a/ Before the 25th even' month, to report on the implementation of unemployment insurance policies, job counseling and recommendation and job training for unemployed persons in localities (from the 20lh of the previous month to the 20:il of the reporting month) according to form No. 20 attached to this Circular to provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments and the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs (the Employment Department).

b/ Before July 15 biannually and January 15 annually, to report on the implementation of unemployment insurance policies, job counseling and recommendation and job training for unemployed persons in localities according to form No. 21 attached to this Circular to provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments and the Employment Department (the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs).

Article 19. Responsibilities of vocational training institutions

To provide vocational training for unemployed persons at the request of provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Departments.

Article 20. Responsibilities of employers

1. To coordinate with grassroots trade unions in popularizing and disseminating unemployment insurance policies and complying with regulations on unemployment insurance participation: to pay unemployment insurance premiums under the law on unemployment insurance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To provide copies of labor or working contracts or certify unilateral termination of these contracts or certify unemployment for laborers within 2 days after they lose their jobs or terminate their labor or working contracts; to certify or close social insurance books for laborers so that they can complete dossiers of unemployment insurance under regulations.

4. To provide laborers with information on payment of unemployment insurance premiums within 2 working days after they so request.

5. To guide laborers who lose their jobs or terminate their labor or working contracts in registering unemployment with and submitting dossiers of unemployment insurance to job placement centers under regulations.

6. Before January 15 every year, to report on the payment of unemployment insurance premiums of the previous year to provincial-level Labor. War Invalids and Social Affairs Departments of localities with which they register participation in unemployment insurance according to form No. 22 attached to this Circular.

Article 21. Implementation provisions

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing.

2. This Circular replaces Circular No. 04/ 2009/TT-BLDTBXH of January 22, 2009, of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, guiding a number of articles of the Government's Decree No. 127/2008/ND-CP of December 12, 2007, detailing and guiding a number of articles of the Social Insurance Law regarding unemployment insurance, and Circular No. 34/2009/TT-BLDTBXH of October 16, 2009, of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, amending and supplementing Circular No. 04/2009/TT-BLDTBXH of January 22, 2009.

3. For state enterprises in the period of transformation under the 2003 Law on State Enterprises, the period during which laborers have paid unemployment insurance premiums will not be counted for entitlement to unemployment or severance allowance under Clause 6, Article 139 of the Social Insurance Law after this Law's provisions on unemployment insurance take effect.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for timely guidance and settlement.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 


FOR THE MINISTER OF
LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Hoa

* Note: All the forms mentioned in this Circular are not printed herein.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.954

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!