Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2361/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 điều chỉnh nhân sự quản lý dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2361/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2361/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ QUẢN LÝ DỰ ÁN “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM CÁC TỈNH VỆ TINH TRONG VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 24/3/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Trên cơ sở Quyết định số 1544/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ; Quyết định số 1759/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao nhiệm vụ quản lý dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Văn bản số 965/HTQT-SP ngày 03/10/2013 về việc thay đổi, bổ sung nhân sự phụ trách dự án và kế toán dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nhân sự quản lý dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long”, quy định tại Điểm c Điều 1 Quyết định số 1759/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

Cử ông Vũ Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam là chủ tài khoản của dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Ông Trần Kim Long, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế thôi là chủ tài khoản của dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Điều 2. Các thành viên có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận bàn giao nguyên trạng nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu, nhân sự, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long”, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý và tổ chức thực hiện dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long” theo quy định của pháp luật và Văn kiện dự án đã được ký kết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; NG;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2361/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 điều chỉnh nhân sự quản lý dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37