Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016

Số hiệu: 2344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2344/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 668/TTr-STP ngày 31 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2344/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao tính chủ động của các cấp, các ngành trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phát huy tối đa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của nguồn nhân lực hiện có; đồng thời tiếp tục huy động đội ngũ luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật... tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, huy động có hiệu quả đội ngũ cán bộ chủ chốt, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai kế hoạch.

- Gắn việc thực hiện kế hoạch này với các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, Đề án khác về phổ biến giáo dục pháp luật đã và đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Các hoạt động để triển khai kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có.

- Đảm bảo điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị trong việc triển khai củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí đủ cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, từ năm 2013-2016.

2. Tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL

2.1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và có biện pháp thích hợp để đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này.

2.2. Cơ quan tư pháp các cấp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm gắn đào tạo, bồi dưỡng với việc bố trí, sử dụng hiệu quả nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thời gian thực hiện: Năm 2013-2014.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chuyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với Trường Chính trị, các Trung tâm giáo dục chính trị xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị tại các Trường Chính trị, Trung tâm giáo dục chính trị theo định kỳ hàng năm.

3.2. Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ thông thạo ngoại ngữ, biết tiếng dân tộc, người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng này, nhất là lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp đưa các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với chương trình giáo dục lý luận chính trị; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong các chương trình đào tạo, tập huấn cho lực lượng Báo cáo viên của Đảng; thường xuyên gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thời gian thực hiện: Năm 2013-2016.

4. Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, những người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tổ chức pháp chế của các Sở, ban, ngành, cán bộ Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội và hòa giải viên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

4.2. Sở Tư pháp phối hơp với Thanh tra tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động này.

4.3. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường lồng ghép hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật và giáo dục công dân trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên giảng dạy pháp luật tại các trường nghề trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016.

4.4. Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật.

4.5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành dưới các hình thức, biện pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường lồng ghép việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, các hoạt động triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị.

4.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Tư pháp cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên pháp luật và những người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp huyện, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội và hòa giải viên ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2013-2016.

5. Xây dựng, phổ biến nguồn tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

5.1. Trên cơ sở nguồn tài liệu về nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bổ sung, hoàn thiện hệ thống tài liệu về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang sử dụng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để đưa vào sử dụng thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

5.2. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan biên soạn các loại tài liệu pháp luật có nội dung phù hợp, dễ nghiên cứu, vận dụng để bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2013-2016.

6. Tăng cường phổ biến về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật trên các phương tiện thông tin truyền thông, các Trang thông tin điện tử của các ngành, các cấp

6.1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục pháp luật; đa dạng hóa các chương trình tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Mời các chuyên gia pháp luật giải đáp pháp luật, thực hiện các phóng sự, đối thoại, tọa đàm, xây dựng tiểu phẩm để phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật, kiến thức pháp luật.

6.2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng tải đầy đủ các văn bản pháp luật, các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương trên các trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

7. Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, các tổ chức đoàn thể, các chuyên gia pháp luật, Luật sư, Luật gia, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật, các chuyên đề pháp luật để nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2014-2016

8. Tổ chức thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh

Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan lựa chọn một số huyện, thị xã, thành phố để tập trung tổ chức thí điểm các hoạt động cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bao gồm:

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và trưởng các tổ chức chính trị xã hội, hòa giải viên ở cơ sở.

- Hỗ trợ thông tin, tài liệu pháp luật cho các cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2014-2016.

9. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết Đề án

Cơ quan Tư pháp các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương bằng các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện:

- Kiểm tra thực hiện Đề án: Định kỳ hàng năm, từ 2013-2016.

- Sơ kết thực hiện Đề án: Năm 2014.

- Tổng kết thực hiện Đề án: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động của Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm (trước ngày 10/10) báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án) lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định trước tháng 9 làm cơ sở tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên năm của đơn vị để trình UBND tỉnh giao dự toán thực hiện.

- Các Sở, ban, ngành tham gia thực hiện Kế hoạch chủ động sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên theo định mức giao hàng năm cho đơn vị để thực hiện.

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc nhiệm vụ của cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, ban, ngành ở cấp huyện, cấp xã, căn cứ vào nội dung Kế hoạch do Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công thực hiện, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Các Sở, ban, ngành và các địa phương có thể huy động thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tăng cường hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206