Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2002/QĐ-UB sửa đổi hình thức và mức trợ cấp của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và thôn, khóm, buôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 23/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phạm Văn Chi
Ngày ban hành: 26/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2002/QĐ-UB

Nha trang, ngày 26 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HÌNH THỨC VÀ MỨC TRỢ CẤP CỦA TỈNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, KHÓM, BUÔN"

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21.6.1994;
- Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23.1.1998, Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23.6.1999 và Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12.9.2000 của Chính Phủ; .
- Thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại thông báo số 03-KL/TU ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà;
Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung hình thức và mức trợ cấp của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); thôn, khóm, buôn (gọi chung là thôn) - được quy định tại Quyết định số 882/2000/QĐ-UB ngày 24.3.2000, Quyết định số 3031/2000/QĐ-UB ngày 20.7.2000, Quyết định số 163/2001/QĐ-UB ngày 16.1.2001 và Quyết định số 2082/2001/QĐ-UB ngày 11.6.2001 của UBND Tỉnh Khánh Hoà - và bổ sung mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho một số tổ chức ở xã, thôn như sau:

1. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp đối với cán bộ thuộc các chức danh hưởng trợ cấp của tỉnh:

- Phó Chủ tịch UBMT và phó các đoàn thể nhân dân xã: Từ 150.000 lên 175.000 đ/tháng.

- Trưởng thôn, khóm, buôn: Từ 100.000 lên 175.000 đ/tháng.

- Phó trường thôn, khóm, buôn: Từ 75.000 đ lên 120.000 đ/tháng.

- Bí Thư Chi bộ thôn, khóm, buôn: Từ 80.000Đ lên 140.000 đ/tháng.

- Công an viên: Từ 116.670đ lên 130.000 đ/tháng.

2. Bổ sung hình thức và mức trợ cấp kiêm nhiệm:

a. Cán bộ được bố trí theo quy định tại Nghị Định 09/1998/NĐ-CP ; Phó Công an xã được bố trí theo quy định tại Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã được bố trí theo qui định tại Nghị Định số 46/2000/NĐ-CP của Chính Phủ (gọi chung là cán bộ trong định biên), ngoài chế độ được hưởng theo quy định của Chính Phủ và "mức trợ cấp ngoài sinh hoạt phí" được hưởng theo Quyết định số 882/2000/QĐ/UB ngày 24/3/2000 của UBND Tỉnh Khánh Hoà, nếu kiêm nhiệm thêm chức danh khác thì hưởng khoản trợ cấp thêm như sau:

- Kiêm nhiệm một trong 3 chức danh: Thanh tra xã, Thủ quỹ, Thi đua-khen thưởng, được hưởng mức trợ cấp là: 70.000 đồng/tháng.

- Kiêm nhiệm một trong các chức danh hưởng trợ cấp theo quy định của UBND tỉnh: được hưởng mức trợ cấp bằng 50% mức trợ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

b. Đối với cán bộ hưởng trợ cấp của tỉnh:

Nếu kiêm nhiệm thêm chức danh khác trong số các chức danh hưởng trợ cấp của tỉnh, được hưởng mức trợ cấp thêm bằng 70% mức trợ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

3. Bổ sung số lượng cán bộ hợp đồng ngoài định biên được hưởng trợ cấp của tỉnh:

Các xã có quy mô dân số lớn, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc nhiều, được xét duyệt hợp đồng thêm 1 đến 2 cán bộ ngoài định biên, hưởng mức trợ cấp 331.300 đồng/tháng (Không được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội).

4. Bổ sung mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức ở xã, thôn: Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban công tác Mặt trận thôn, khóm, buôn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn là: 125 .000đ/tháng/tổ chức .

5. Chế độ trợ cấp đối với Cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng do Chi cục Kiểm Lâm tỉnh quản lý và chi trả theo quyết định số 3301/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2000 của UBNĐ tỉnh Khánh Hoà, nay chuyển về cho UBNĐ xã quản lý và chi trả từ ngân sách xã.

Điều 2: Mức trợ cấp của tỉnh đối với cán bộ và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức ở xã, thôn nêu tại điều 1 quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002; do ngân sách xã, phường, thị trấn đảm nhận và được cân đối vào dự toán chi ngân sách hàng năm.

Các quy định về chế độ cán bộ xã trước đây của UBND tỉnh Khánh Hoà trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính-vật giá, Sở Lao Động-TBXH hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2002/QĐ-UB sửa đổi hình thức và mức trợ cấp của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và thôn, khóm, buôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.715
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180