Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định

Số hiệu: 2196/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 191/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 304/TTr-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định, cụ thể:

1. Tổng số vị trí việc làm: 08 vị trí.

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí;

b) Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 01 vị trí;

c) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí.

2. Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định theo Phụ lục I, II và III đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định thực hiện việc sắp xếp số lượng người làm việc phù hợp, đảm bảo cơ cấu và định mức theo quy định; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, điều chỉnh khung danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Hạng chức danh nghề nghiệp (tối thiểu)

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

 

1

Giám đốc

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

3

Trưởng phòng

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

4

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 01 vị trí

 

1

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (V.09.02.09)

Hạng III

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí

 

1

Tổ chức, hành chính, tổng hợp

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

2

Kế toán

Kế toán viên trung cấp (06.032)

Hạng IV

3

Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ

Văn thư trung cấp (02.008); hoặc Lưu trữ viên trung cấp (V.01.02.03)

Hạng IV

 

TỔNG SỐ: 08 vị trí

 

 

PHỤ LỤC II

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc thực hiện

I

NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

1

Giám đốc

1. Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao; là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

2. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, sáng kiến cải tiến; đánh giá, phân loại viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… ký Chứng chỉ nghề, Giấy chứng nhận cho học viên.

3. Tham mưu đề xuất lãnh đạo cấp trên trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và định hướng phát triển của đơn vị theo sự phân công, phân cấp.

4. Kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm.

5. Ban hành kế hoạch hoạt động của đơn vị; chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

6. Ban hành và tổ chức triển khai các nội quy, quy chế của Trung tâm.

7. Tham gia giảng dạy theo chuẩn quy định đối với nhà giáo.

8. Chủ tài khoản của đơn vị.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và cấp trên phân công.

2

Phó Giám đốc

1. Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

2. Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Trung tâm về tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Trung tâm theo ủy quyền của Giám đốc.

5. Phụ trách công tác Đảng của Trung tâm, theo dõi chỉ đạo các hoạt động phong trào (hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên) theo sự phân công.

6. Tham gia giảng dạy theo chuẩn quy định đối với nhà giáo.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và cấp trên phân công.

3

Trưởng phòng

1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng; chỉ đạo giải quyết công việc của phòng, tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Phân công nhiệm vụ, quản lý, đánh giá nhận xét viên chức và người lao động thuộc phòng quản lý.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác theo tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định.

4. Tham gia giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và cấp trên giao.

3.1

Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tư vấn việc làm

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thuộc Trung tâm.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành chính; công tác Tư vấn giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động trong nước.

3. Phối hợp với phòng chuyên môn của Trung tâm tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền về chính sách lao động – việc làm trong và ngoài nước đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3.2

Trưởng phòng Đào tạo nghề nghiệp

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thuộc Trung tâm.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh đào tạo nghề và thông tin thị trường lao động.

3. Tổ chức các hoạt động để nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên (dự giảng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, hội giảng cấp cơ sở… ).

4. Phối hợp với phòng nghiệp vụ của Trung tâm tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền về chính sách lao động – việc làm trong và ngoài nước, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý, cấp phát chứng chỉ nghề theo quy định.

4

Phó Trưởng phòng

1. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực công tác của phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Được ủy quyền điều hành hoạt động của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

3. Tham gia giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm phân công.

4.1

Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tư vấn việc làm

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm.

2. Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện một số lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, gồm:

- Công tác việc làm ngoài nước (xuất khẩu lao động, tư vấn du học); quan hệ, liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động;

- Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn nghề cho lao động và học viên sau đào tạo tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước;

- Quản lý và theo dõi tài sản cơ quan; xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết, tổ chức hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện tại đơn vị; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng;

- Quản lý hồ sơ viên chức, thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động.

- Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết…

- Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Trung tâm.

4.2

Phó Trưởng phòng Phòng

Đào tạo nghề nghiệp

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm.

2. Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện một số lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, gồm:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, kế hoạch giáo viên theo từng nghề; tham mưu đề xuất phương án tuyển sinh, và tham gia tuyển sinh đào tạo nghề;

- Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo các cấp trình độ;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy của giáo viên về nội dung, lịch trình giảng dạy theo kế hoạch, theo dõi nề nếp học tập, quản lý đào tạo của các lớp đào tạo cho lao động nông thôn ở trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng tối thiểu 01 lần/lớp;

- Theo dõi kiểm tra thời khóa biểu, sổ tay giáo viên, sổ lên lớp; lên kế hoạch và tổ chức thi kết thúc khóa học các lớp;

- In chứng chỉ cho các cấp trình độ đào tạo.

II

NHÓM HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

1

Giáo viên

1. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

- Giảng dạy trình độ sơ cấp; giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp cho học sinh thông qua quá trình giảng dạy; đánh giá kết quả học tập, kết quả thi tốt nghiệp của người học.

- Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân công giảng dạy theo quy định.

- Hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất; luyện thi cho người học tham gia kỳ thi tay nghề các cấp.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương trình, nội dung mô-đun được phân công giảng dạy.

- Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

- Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tham gia bồi dưỡng cho giáo viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn nghề nghiệp.

2. Tham gia kiêm nhiệm công tác giáo vụ, đào tạo theo phân công.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm phân công.

III

NHÓM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

1

Tổ chức, Hành chính tổng hợp

1. Trực tiếp tham mưu, đề xuất các nội dung công việc sau:

- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, quản lý hồ sơ, chế độ tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội;

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng, bổ sung Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan; thực hiện Quy chế dân chủ và công tác thi đua, khen thưởng;

- Dự thảo xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo thi đua, báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định;

- Thực hiện công tác văn phòng của đơn vị;

- Đề xuất bảo dưỡng, duy tu, lắp đặt xây dựng toàn bộ hệ thống tường rào, hệ thống điện, điện thoại, cấp thoát nước của Trung tâm;

- Tổng hợp danh mục cần mua sắm theo đề nghị của các phòng. Tham gia kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định;

- Theo dõi chấm công.

2. Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm phân công.

2

Kế toán

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch dự toán thu, chi hàng năm; thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế toán và theo chuẩn mực chế độ kế toán.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ. Chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán.

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

- Lập các báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; cung cấp số liệu báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên; báo cáo các loại thuế hàng tháng, hàng quý và năm.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ yêu cầu hoạt động của cơ quan.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm phân công.

3

Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đi, văn bản đến, phân phối văn bản đến các phòng nghiệp vụ; lưu trữ tài liệu theo quy định; tiếp nhận các bản thảo về trình duyệt, các bản đánh máy... để trình lãnh đạo ký.

- Kiểm tra thể thức văn bản; quản lý con dấu đơn vị và đóng dấu các văn bản đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác.

- Quản lý, thu, chi tiền mặt theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. GIÁM ĐỐC

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở; kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành để phục vụ công tác quản lý;

- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực thi các nhiệm vụ liên quan theo quy định;

- Nắm vững các mục tiêu, cơ chế quản lý trong công tác giáo dục nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với các phòng, đơn vị và địa phương có liên quan;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có năng lực tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm; khuyến khích, tạo động lực cho cấp dưới, hướng dẫn cấp dưới các kiến thức, kỹ năng làm việc; đánh giá chính xác, khách quan năng lực, hiệu quả làm việc của cấp dưới;

- Về kinh nghiệm công tác (không áp dụng đối với trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác về): Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực được giao; phải có thời gian từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc hoặc tương đương.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện;

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị…

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm (công chức, viên chức sinh từ ngày 01/01/1980 trở lại đây, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy);

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên;

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Đạt trình độ chuẩn giáo viên tại Khoản 5, phụ lục này (nếu có tham gia giảng dạy).

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở; kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành để phục vụ công tác quản lý;

- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực thi các nhiệm vụ liên quan theo quy định;

- Nắm vững các mục tiêu, cơ chế quản lý trong công tác giáo dục nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với các phòng, đơn vị và địa phương có liên quan;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có năng lực tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm; khuyến khích, tạo động lực cho cấp dưới, hướng dẫn cấp dưới các kiến thức, kỹ năng làm việc; đánh giá chính xác, khách quan năng lực, hiệu quả làm việc của cấp dưới;

- Về kinh nghiệm công tác (không áp dụng đối với trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác về): phải có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên (tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức)

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện;

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị…

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm (công chức, viên chức sinh từ ngày 01/01/1980 trở lại đây, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy);

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên;

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014;

- Đạt trình độ chuẩn giáo viên tại Khoản 5, phụ lục này (nếu có tham gia giảng dạy).

3. TRƯỞNG PHÒNG

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công;

- Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng để thực hiện nhiệm vụ được phân công ; tập hợp, phát huy sức mạnh của tập thể;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc;

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm;

- Có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên;

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014;

- Đạt trình độ chuẩn giáo viên tại Khoản 5, phụ lục này (nếu có tham gia giảng dạy).

4. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc;

- Có năng lực tập hợp, quy tụ, hiểu rõ thế mạnh, tính cách cấp dưới; khuyến khích, tạo động lực cho cấp dưới, hướng dẫn cấp dưới các kiến thức, kỹ năng làm việc; đánh giá chính xác, khách quan năng lực, hiệu quả làm việc của cấp dưới;

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm;

- Có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên;

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014;

- Đạt trình độ chuẩn giáo viên tại Khoản 5, phụ lục này (nếu có tham gia giảng dạy).

5. GIÁO VIÊN

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công giảng dạy;

- Nắm vững kiến thức của mô-đun được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về các mô-đun liên quan trong nghề;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp được phân công giảng dạy;

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình mô- đun được phân công giảng dạy; biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ hoạt động đào tạo;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy để dạy trình độ sơ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đang giữ ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV trở lên;

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

6. TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chế độ công vụ, công chức, viên chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hành chính quản trị, quản lý nhân sự;

- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công;

- Nắm vững các mục tiêu, cơ chế trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Hiểu và nắm bắt được các công việc cần lập kế hoạch và trình tự thực hiện các công việc đó; có năng lực tổng hợp báo cáo theo định kỳ và đột xuất (tuần, tháng, quý, năm và hội nghị tổng kết, sơ kết…); Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm, Kế hoạch cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ...;

- Thực hiện việc mua sắm, cấp phát vật tư, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm…phục vụ hoạt động cơ quan;

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trong việc đề xuất chủ trương, phương án, biện pháp giải pháp và tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân;

- Kỹ năng phối hợp, thu thập và xử lý thông tin, tình huống trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ;

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hành chính quản trị, quản lý nhân sự và công nghệ thông tin,…

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

7. KẾ TOÁN

a) Năng lực:

- Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công;

- Có năng lực chuyên môn thực hiện công tác:

+ Lập dự toán thu, chi hàng năm và lập báo cáo quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính hàng năm; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm;

+ Hạch toán, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán;

+ Trực tiếp quan hệ, giao dịch, cung cấp hồ sơ tài liệu và phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nguồn kinh phí theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn kinh phí của Trung tâm đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định;

+ Kiểm tra, giám sát và ký duyệt toàn bộ chứng từ kế toán. Đồng thời, chịu trách nhiệm các nội dung công việc liên quan đến tài chính kế toán;

+ Quản lý việc xuất hóa đơn, lập tờ khai và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng quy định;

+ Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm kê tài sản của Trung tâm;

+ Thực hiện giải trình với các cơ quan chức năng liên quan đối với số liệu tài chính kế toán của Trung tâm;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng thành thạo các các thiết bị văn phòng, các phần mềm về kế toán, thuế và các phần mềm khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Có hiểu biết và tham mưu thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động của đơn vị kịp thời, đúng quy định.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; phần mềm kế toán, chứng từ điện tử phục vụ công tác chuyên môn;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc;

- Kỹ năng lập và báo cáo quyết toán ngân sách.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành tài chính - kế toán (riêng kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán phải có chứng chỉ kế toán trưởng);

- Đang giữ ngạch kế toán viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

8. VĂN THƯ, LƯU TRỮ, THỦ QUỸ

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ;

- Hiểu biết về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bàn giao trong việc chuyển giao, tiếp nhận văn bản, tài liệu. Nắm vững quy chế bảo mật trong cơ quan có liên quan đến công tác văn thư và công tác lưu trữ trong cơ quan, đơn vị; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Nắm được chế độ thu chi tài chính của cơ quan; chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước; các Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, thu chi và bảo quản tiền mặt; các thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, các phần mềm Văn thư, lưu trữ và các phần mềm khác có liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý quỹ.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng phối hợp trong công việc;

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc;

- Kỹ năng lưu trữ, bảo quản tài liệu, sử dụng khuôn dấu.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97