Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2156/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3045/TTr-SLĐTBXH ngày 10/11/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Quy trình được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy trình nội bộ tại số thứ tự 8, Mục II. Lĩnh vực An toàn lao động theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ LĐTBXH;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP: LĐ, VXNV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, TCDNC.VTTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn c pháp lý

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1.

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục Hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, sinh lao động

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

2.

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1.

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Trình tcông việc

Chức danh vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TNG CỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC

5 ngày làm việc

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp:

Trình tự công việc

Chức danh vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo S

Xem xét, ký duyệt văn bản

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TNG CỘNG THỜI GIAN THC HIỆN TTHC

5 ngày làm việc

3. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Trình tcông việc

Chức danh vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

11,5 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

02 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TỔNG CỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC

15 ngày làm việc

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Trình tcông việc

Chức danh vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TNG CỘNG THỜI GIAN THC HIỆN TTHC

5 ngày làm việc

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp:

Trình tcông việc

Chức danh vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TNG CỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC

5 ngày làm việc

3. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Trình tcông việc

Chc danh v trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng LĐ-GDNN; (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho cán bộ Văn phòng Sở để giao cho phòng LĐ-GDNN).

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

11,5 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt văn bản

02 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả kinh phí hỗ trợ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày làm việc

TNG CỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC

15 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2156/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27