Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 01/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VAY VỐN QŨY QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định 1807/QĐ - UB ngày 5/5/1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban chỉ đạo vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm thành phố Hà nội;
Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện và các thành viên Ban chỉ đạo điều hành vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm thành phố Hà nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi gửi:
- Như điều 3
- TTTU, TTHĐND
- Các Phó CT: Đinh Hạnh, Lưu Minh Trị
- Liên Bộ LĐTBXH, TC, KHĐT, KHNH
- Lưu VP - VX


TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VAY VỐN QŨY QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 21/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 1998 của UBND thành phố)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thành phố trong việc theo dõi, tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện chương trình vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm theo nguồn vốn được phân bổ đùng thời kiểm tra, thẩm định, xét duyệt và trình UBND thành phố duyệt các dự án xin vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Điều 2. Ban chỉ đạo làm việc theo tính chất kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác của mình và cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể của Ban chỉ đạo trước UBND thành phố và cơ quan quản lý trực tiếp của mình.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ chuyên viên là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các ngành (Lao động TB & XH, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Kế hoạch Đầu tư và Công an Thành phố).

Chương 2:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO VAY VỐN QŨY QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 3. Ban chỉ đạo Thành phố họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào chiều thứ tư (tuần thứ nhất trong tháng). Khi cần thiết họp đột xuất một số phiên khác trong tháng, Trưởng BCĐ ủy quyền cho Sở Lao động TB & XH là cơ quan thường trực sẽ gửi giấy mời đến từng thành viên.

Điều 4. Đối với các dự án có mức vay dưới 100 triệu đồng, sau khi Ban chỉ đạo Thành phố nhận được hồ sơ, xem xét nếu đủ điều kiện theo đúng các quy định thì Kho bạc thành phố có trách nhiệm chuỷen vốn vay xuống các quận, huyện để tiến hành cho vay.

Đối với dự án có mức vay trên 100 triệu đồng sau khi được Tiểu ban điều hành quận, huyện gửi lên, cơ quan thường trực có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Thành phần thẩm định gồm đại diện của bốn ngành (Lao động TBXH, Tài chính, Kho bạc, Kế hoạch và Đầu tư) trong đó ít nhất phải có 2 ngành lao động TB & XH và Kho bạc thành phố.

Thời hạn xem xét phê duyệt dự án không qúa 30 ngày kể từ sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp các dự án có vướng mắc BCĐ không thông qua, cơ quan thường trực có trách nhiệm thông báo cho Tiểu ban điều hành các quận huyện và chủ dự án biết.

Điều 5. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của BCĐ Thành phố được trích trong nguồn lãi vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định 950/TC-HCSN ngày 17/10/1996 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Để đảm bảo hoạt động của BCĐ Thành phố cơ quan thường trực có trách nhiệm lập dự toán chỉ tiêu hàng qúy, năm của BCĐ, Quản lý sử dụng và thanh quyết toán chỉ tiêu nguồn lãi vay phân bổ cho hoạt động của BCĐ Thành phố theo quy định tại chính hiện hành.

Trường hợp chi phí hoạt động của BCĐ vượt qúa mức trong dự toán đã được duyệt, cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo trưởng BCĐ xem xét quyết định.

Chương 3:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 7. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chung về chương trình vay vốn và chịu trách nhiệm chỉ đạo các vấn đề như: triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo, điều hành các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác cho vay và thu hồi vốn.

Nếu trưởng BCĐ đi vắng sẽ ủy nhiệm cho phó ban hoặc ủy viên thường trực BCĐ triệu tập và chủ trì hội nghị giải quyết công việc, sau đó có trách nhiệm báo cáo nội dung kết qủa công việc với Trưởng BCĐ

Điều 8 Các thành viên BCĐ được phân công theo dõi một số lĩnh vực công tác theo chức năng quản lý của ngành có trách nhiệm xử lý giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền được phân công đối với công tác quản lý, xét duyệt cho vay và thu hồi vốn các dự án vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất những điểm bất hợp lý trong chính sách vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

8.1. Sở Lao động TB & XH:

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu trình UBND thành phố và BCĐ về cơ chế chính sách quản lý sử dụng và điều hành nguồn vốn vay qũy quốc gia giải quyết việc làm, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, việc xây dựng và thực hiện dự án vay vốn đối với Tiểu ban điều hành các quận, huyện đảm bảo kế hoạch được phân bổ hàng năm.

- Tiếp nhận dự án do Tiểu ban điều hành các quận huyện đề nghị, tổ chức thẩm định, trình duyệt đối với các dự án có mức vay trên 100 triệu đồng chậm nhất sau thời gian 7 ngày kể từ khi nhận được đủ án đủ thủ tục quy định.

- Phối hợp với các thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm hàng năm theo kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố.

- Hàng qúy có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với Tiểu ban điều hành các quạna huyện và các ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu qủa thực hiện của từng dự án đang sử dụng vốn vay, chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế thu hút lao động của các dự án. Trong qúa trình kiểm tra nếu phát hiện thấy dự án sử dụng vốn sai mục đích, không có hiệu qủa, không thu hút lao đông, không có khả năng hoàn trả vốn vay co trách nhiệm báo cáo BCĐ trình UBND thành phố ra quyết định thu hồi vốn trước thời hạn.

- Định kỳ hàng qúy, năm tổng hợp báo cáo Liên Bộ kết qủa cho vay trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 03/TT-LB ngày 5/2/1996 của Liên Bộ Lao động TB&XH - Tài chính - Kế hoạch và đầu tư.

8.2. Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà nội:

- Tham gia công tác thẩm định, xét duyệt cho vay đối với các dự án thuộc Thành phố quyết định.

- Căn cứ quyết định vay vốn qũy quốc gia giải quyết việc làm đã được UBND thành phố hoặc các quận huyện phê duyệt Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện cấp phát vốn vay theo đúng thủ tục và kịp thời.

- Trước khi giải ngân nếu phát hiện thấy đối tượng vay không đủ điều kiện vay hoặc chỉ đủ điều kiện vay ở mức thấp hơn Quyết định đã phê duyệt thì Kho bạc tạm dừng việc giải ngân và báo cáo BCĐ bằng văn bản trong đó nêu rõ nguyên nhân, BCĐ có trách nhiệm chỉ đạo và xử lý trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được văn bản.

- Định kỳ vào kỳ họp đầu tiên của mỗi qúy thông báo kết qủa giải ngân, kết qủa thu hồi vốn qúy trước của từng quận, huyện đồng thời thông báo kế hoạch thu hồi vốn của qúy sau để BCĐ có căn cứ điều tiết tiến độ thẩm định, xét duyệt cho vay trong qúy đối với từng quận, huyện.

- Có trách nhiệm thu hồi vốn khi đến hạn và nợ qúa hạn. Trường hợp đã kiểm tra, đôn đốc nhưng các chủ dự án có biểu hiện dây dưa, trây ỳ Kho bạc xác định rõ nguyên nhân báo cáo với BCĐ để có biện pháp xử lý.

8.3. Sở Tài chính Vật giá:

- Tham gia công tác thẩm định, xét duyệt cho vay đối với các dự án thuộc Thành phố quyết định.

- Có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quản lý tiền lãi cho vay được phân bổ từ qũy Quốc gia giải quyết việc làm đối với Tiểu ban điều hành các quận, huyện. Hàng qúy có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc đôn đốc xét duyệt quyết toán việc sử dụng nguồn lãi vay của Tiểu ban điều hành các quận, huyện với cơ quan tài chính, kho bạc đồng cấp.

8.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thống nhất với các ngành trong BCĐ trình UBND thành phố kế hoạch phân bổ nguồn vốn vay hàng năm đồng thời căn cứ nhu cầu giải quyết việc làm có trách nhiệm trình Liên Bộ và UBND thành phố bổ sung nguồn vốn mới hàng năm theo đề nghị của BCĐ Thành phố.

- Tham gia công tác thẩm định, xét duyệt cho vay đối với các dự án Thành phố quyết định.

8.5. Công an Thành phố:

- Có trách nhiệm phối hợp với các thành viên BCĐ Thành phố có biện pháp giải quyết thu hồi vốn đối với các dự án nợ qúa hạn theo Quy định hiện hành sau khi có ý kiến của Trưởng BCĐ Thành phố. Trong qúa trình xử lý nếu có vướng mắc báo cáo với BCĐ Thành phố để có biện pháp phối hợp.

- Chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với Tiểu ban điều hành vay vốn qũy Quốc gia các quận, huyện và Thành phố trong qúa trình thu hồi vốn.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 9. Các ngành thành viên trong BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt những công việc thuộc thẩm quyền. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp để quản lý, sử dụng nguồn vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm đối với các dự án trên từng địa bàn đạt hiệu qủa.

Điều 10. Các ngành thành viên BCĐ Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các ngành dọc cấp dưới là thành viên BCĐ quận huyện để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo quy định quản lý hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên BCĐ vay vốn qũy Quốc gia giải quyết việc làm Thành phố. Chủ tịch UBND các quận huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia Tiểu ban điều hành vay vốn qũy Quốc gia các quận, huyện nhằm quản lý và sử dụng có hiệu qủa nguồn vốn vay qũy Quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày UBND thành phố kỹ quyết định ban hành. Trong qúa trình thực hiện nếu có vướng mắc (cơ quan thường trực) Sở Lao động TB&XH có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/1998/QĐ-UB ngày 01/07/1998 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.862

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!