Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1641/SLĐTBXH ngày 06/7/2015 về việc ban hành Quyết định phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động TB&XH;  (để b/c)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND TP;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP,  Phòng VX, CT, NC, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội (dưới đây gọi tắt là các cơ quan) trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước được pháp luật quy định và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

2. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiện thống nhất, đồng bộ và thuận tiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Hình thức trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ của Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Nội dung và cơ chế phối hợp

1. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tư pháp; khám sức khỏe và những nội dung khác có liên quan đến tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

4. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

5. Cung cấp thông tin theo yêu cầu giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế phối hợp về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội.

6. Định kỳ hằng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

7. Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội.

Chương II

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp (ngoài khu công nghiệp và chế xuất) có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành Thành phố có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

2. Tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về lao động.

5. Thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP; đề nghị cơ quan Công an xử lý vi phạm xuất nhập cảnh theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật đối với những trường hợp người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Định kỳ hằng tháng gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn cho Công an thành phố Hà Nội (PA72) và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

- Trao đổi tình hình, tiếp nhận thông tin, cung cấp danh sách lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ yêu cầu công tác đột xuất theo đề nghị của các sở, ngành liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất theo thẩm quyền, có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài vào từng vị trí công việc, báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các đơn vị trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; lưu trữ các hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ từng quý và hằng năm về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công an Thành phố (PA72) để tổng hợp chung báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để phối hợp quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an Thành phố

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài.

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú, tổ chức, hướng dẫn khai báo tạm trú cho người lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

3. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp, xử lý theo đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc, cư trú tại Hà Nội.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh những trường hợp lao động là người nước ngoài có văn bản đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm xuất nhập cảnh theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố không có giấy phép lao động khi nhận được đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, đôn đốc lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội của lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài; có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Định kỳ hằng quý trao đổi thông tin với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về danh sách lao động là người nước ngoài được Công an Thành phố (PA72) cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài.

2. Định kỳ hằng tháng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp FDI mới thành lập gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công an Thành phố để phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong đó có quy định về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp FDI và phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo thẩm quyền.          

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên thông báo bằng văn bản việc cấp mới, chấm dứt hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thành phố cho các cơ quan phối hợp quản lý, như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Cục thuế Hà Nội. Hằng năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố, đồng thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Thực hiện vai trò Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố trong việc tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Phối hợp với Công an Thành phố trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

3. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình xác nhận lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài trên địa bàn Thành phố, đồng thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Hỗ trợ các cơ quan chức năng của Thành phố trao đổi thông tin với các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Thành phố liên quan đến lao động là người nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Thành phố và các cơ quan chức năng của Thành phố xử lý các trường hợp người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật về lao động.

2. Là cầu nối giữa Cục lãnh sự với các đơn vị của thành phố Hà Nội khi nhận được yêu cầu của Cục lãnh sự về những vấn đề lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Chủ trì tham mưu UBND Thành phố tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn các tình nguyện viên người nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình, dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc tổng hợp, thống kê, hướng dẫn các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thủ tục khám sức khỏe cho người nước ngoài để cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định, đình chỉ hoạt động khám sức khỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe cho lao động là người nước ngoài không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý lao động là người nước ngoài hoạt động y, dược trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

4. Định kỳ 6 tháng hằng năm báo cáo UBND Thành phố danh sách các cơ sở hành nghề y dược tư nhân có yếu tố nước ngoài, đồng thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung và phối hợp quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong việc kiểm tra, thanh tra, đánh giá và xử lý vi phạm (nếu có) về hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng lao động nước ngoài.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện đối với lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao có sử dụng vận động viên, huấn luyện viên là người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, theo dõi số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao có sử dụng lao động là người nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố trong việc đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

2. Định kỳ hằng quý, thông tin tình hình thành lập mới hoặc giải thể hoạt động của các văn phòng điều hành, ban quản lý công trình, nhà thầu, số lượng người nước ngoài làm việc tại các đơn vị này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để phối hợp theo dõi quản lý.

Điều 15. UBND các quận, huyện, thị xã

1. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

2. Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

3. Giám sát và có biện pháp quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.

4. Cử thành viên tham gia tổ công tác liên ngành Thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn khi có yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Các Sở, Ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp, xử lý thông tin và đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79