Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 198/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 29/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh tại Hội nghị ngày 28/02/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HÐND17 ngày 23/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2012/NQ-HÐND17 ngày 25/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được bàn hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QÐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh, gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Ðiều 6 như sau:

“Ðối tượng được cử đi học sau đại học:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 2 năm liên tục trước khi đi học;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (trừ liên thông);

- Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học hoặc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc chức danh được quy hoạch;

- Ði học tại cơ sở đào tạo công lập có chức năng đào tạo sau đại học”.

2. Sửa đổi, bổ sung Ðiểm d Khoản 2 Ðiều 7 như sau:

“ Riêng đối với người có trình độ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sỹ chuyên khoa cấp I được tuyển dụng, tiếp nhận về tỉnh Bắc Ninh phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Trước khi đi học sau đại học phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy (trừ liên thông);

- Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học hoặc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

- Ði học tại cơ sở đào tạo công lập có chức năng đào tạo sau đại học”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Ðiều 15 như sau:

“Các trường hợp đã có quyết định hỗ trợ, thưởng hoặc đã có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với trường hợp thu hút; đã được cấp bằng tốt nghiệp sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền của tỉnh cử đi học sau đại học (theo ngày ghi trong bằng tốt nghiệp) trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thanh toán thì vẫn áp dụng mức hỗ trợ, thưởng theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QÐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh”.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 03/5/2013. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội được nhà nước giao chỉ tiêu biên chế; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/05/2013 sửa đổi Quyết định 33/2012/QÐ-UBND về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.952

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!