Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Tổ chức Free Wheelchair Mission 2017

Số hiệu: 197/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN DO TỔ CHỨC FREE WHEELCHAIR MISSION VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thư tài trợ của Tổ chức Free Wheelchair Mission ngày 07/11/2016 về việc tài trợ trang thiết bị;

Xét đề nghị tại Công văn số 424/BVCHĐN ngày 19/12/2016 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng về việc tiếp nhận viện trợ của Tổ chức Free Wheelchair Mission;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên khoản viện trợ: Hỗ trợ trang thiết bị để giúp đỡ người khuyết tật.

2. Tên Bên tài trợ: Tổ chức Free Wheelchair Mission - Mỹ.

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng.

5. Tổng giá trị của khoản viện trợ: bằng hiện vật, mới 100%, tng trị giá là 193.674,37 USD (Một trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tư đô la Mỹ, ba mươi bảy cent), trong đó:

5.1. Vốn viện trợ không hoàn lại: bằng hiện vật, mới 100%, tng trị giá là 193.674,37 USD bao gồm danh mục chi tiết hàng viện trợ (hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế) kèm theo hóa đơn phi thương mại số PO 041516-4, 23284 ngày 07/11/2016 (Phụ lục kèm theo) của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng;

5.2. Vốn đối ứng: 0 đồng.

6. Mục tiêu và đối tượng thụ hưởng hàng viện trợ: Sử dụng theo cách có lợi nhất cho người nghèo, đối tượng người khuyết tật có nhu cầu sử dụng nhưng không đủ điều kiện tiếp cận những dụng cụ hỗ trợ theo danh mục hàng hóa viện trợ nêu trên.

7. Thời gian thực hiện: năm 2017.

8. Nguồn và cơ chế tài chính: Lô hàng trang thiết bị y tế, mới 100%, được Tổ chức Free Wheelchair Mission tài trợ để giúp đỡ những người khuyết tật; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý và sử dụng; thực hiện công tác kế toán và hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết với Nhà tài trợ; chỉ sử dụng vào mục đích nhân đạo, không có giá trị thương mại.

Điều 2. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại danh mục, chất lượng hàng viện trợ đã được phê duyệt tại Điều 1 trước khi tiếp nhận để đảm bảo không nhập khu hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế thuộc diện cấm nhập khẩu, đảm bảo chất lượng, mới 100% và đúng quy định hiện hành của Việt Nam về nhập khu hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế.

2. Tchức thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng viện trợ, thực hiện công tác kế toán và hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết với Nhà tài trợ.

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường kim tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ.

4. Chấp hành chế độ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện tiếp nhận viện trợ 06 tháng và cả năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (đ báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HÀNG HÓA TẠI VẬN ĐƠN SỐ PO 041516-4, 23284 NGÀY 7/11/2016
(Kèm theo Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2017)

Đơn vị tính: USD

No/ STT

Description

Mô tả

Qty
Số lượng

Value
Giá trị

1

Adapters

Ống nối

18

 

2

Administration Sets

Bộ truyn dịch

255

 

3

Applicators

Thuc bôi

3460

 

4

Pads

Miếng lót

5786

 

5

Bags

Túi

102

 

6

Bandage

Băng dán

3966

 

7

Barrier

Màng ngăn

28

 

8

Belt

Dây đai

66

 

9

Binder

Nẹp

2

 

10

Needles

Kim

5778

 

11

Boot Covers

Bọc giày

1250

 

12

Boot Walkers

Khung Tập đi

5

 

13

Caps

Mũ trùm đu

400

 

14

Canes

Gậy tập VLTL

395

 

15

Canister

Hộp

40

 

16

Cannula

Ống

660

 

17

Cape

Áo choàng không tay

2250

 

18

Blood Collection Set

Bộ truyn máu

200

 

19

Body Wash

Xà phòng

48

 

20

Catheter

ng thông tiu

1234

 

21

Cold Pack

Túi chườm lnh

37

 

22

Clean Up Kit

Hộp sơ cứu vết thương

48

 

23

Collar

Nẹp c

15

 

24

Container

Hộp đựng

149

 

25

Gowns

Áo choàng phẫu thuật

2192

 

26

Cover

Bộ đo huyết áp

5401

 

27

Cuff

Mũ trùm đu phu thuật

19

 

28

Crutches

Nạng

8

 

29

Diagnostic Set

B chun đoán bnh

6

 

30

Cutter

Máy ct

1

 

31

Drain

ng dẫn lưu

118

 

32

Drape

Tấm ra tri giường bệnh

104

 

33

Dressing

Băng thun

862

 

34

Gloves

Găng tay

15416

 

35

Extension Set

Bộ truyền dịch

1399

 

36

Masks

Khu trang

7820

 

37

Holder

Vòng kẹp

456

 

38

Tube

Ống nối

320

 

39

IV Catheter

ng thông tiu

643

 

40

Infusion

ng truyn dịch

1694

 

41

Walker

Khung tập đi

25

 

42

Resuscitator

Máy hô hp

51

 

43

Screw

Đinh

112

 

44

Shoe Cover

Bọc giày

4210

 

45

Slipper s

Dép

114

 

46

Tape

Băng dán

201

 

47

Sphygmomanometer

Máy đo huyết áp

12

 

48

Sponge

Gc

13702

 

49

Stapler

Bông

12

 

50

Specimen Collector

Mu xét nghiệm

930

 

51

Kit

Bộ sơ cứu vết thương

75

 

52

Lancet

Kim

350

 

53

Tray

Khay quả đậu

212

 

54

Stethoscope

ng nghe

419

 

55

Specula

Gương phản chiếu

8520

 

56

Stockinette

Vải thun

34

 

57

Suction

Mút

105

 

58

Syringe

ng tiêm

13321

 

59

Towel

Khăn

900

 

60

Sheets

Khăn trải giường bệnh

341

 

61

Implant

Mô cy

60

 

62

Hook

Cái móc

61

 

63

Halo Traction

Kéo

1

 

64

Dish

Đĩa

1000

 

65

Pill Organizer

Hộp đựng thuốc

25

 

66

Pillow

Gi

58

 

67

Razors

Dao co

3515

 

68

Support

Nẹp

6

 

69

Vial

Lọ đựng thuc

920

 

70

Valve

Đèn

63

 

71

Tourniquet

Quay cm máu

1225

 

72

Wipes

Khăn

135

 

73

Surgical pack

Bộ phẫu thuật

3

 

74

Toothbrush

Bàn chải đánh răng

380

 

75

Transfer

Truyn dịch

149

 

76

Wrap

Áo choàng phu thuật

1200

 

 

Tổng cộng

 

$193.674,37

Bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn, sáu trăm bảy mươi tư đô la Mỹ, ba mươi bảy cent./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2017 về tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209