Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1905/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1905/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1012/TCDN-KHTC ngày 19/6/2013 của Tổng cục Dạy nghề về việc xử lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 79/TTr-SLĐTBXH-DN ngày 25/6/2013 và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch năm 2013 đã giao

Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh

Ghi chú

I

Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề

29.451

29.451

 

1.1

Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề

13.000

13.000

 

 

Trong đó: Đào tạo bồi dưỡng giáo viên nghề

7.000

7.000

 

 

- Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

+ Bồi dưỡng giáo viên

+ Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm

3.000

3.000

500

2.500

 

 

- Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

+ Bồi dưỡng giáo viên

+ Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm

1.000

800

100

700

 

 

- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ

+ Bồi dưỡng giáo viên

+ Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm

+ Trả nợ xây dựng cơ sở vật chất

1.000

3.200

200

1.500

1.500

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37