Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 22/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/2000/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI SỐ 179/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tạm thời về cấp và quản lý Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Giám đốc Nhà xuất bản Lao động xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc và Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng) nói trong Quy chế này là Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng được ban hành kèm theo Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Cơ sở đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo) nói trong quy chế này là các tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định tại Điều 3 trong quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành ngày 13/12/1999.

Chương 2

QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Điều 3. Giao Cục Quản lý lao động với nước ngoài phối hợp với Nhà xuất bản Lao động Xã hội thống nhất in, quản lý, phát hành Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng trên phạm vi cả nước.

Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng có đóng dấu nổi của Cục quản lý lao động với nước ngoài trên bìa (trang 1) và được đánh số theo thứ tự.

Điều 4. Cơ sở đào tạo nhận Chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng từ Cục Quản lý lao động với nước ngoài để cấp cho người lao động theo số lượng đã đăng ký hàng năm và định kỳ hàng quý, năm báo cáo số lượng đã cấp cho Cục Quản lý lao động với nước ngài.

Điều 5. Cục Quản lý lao động với nước ngoài và các cơ sở đào tạo phải lập sổ theo dõi việc quản lý và cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng; trong trường hợp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng bị mất hoặt thất lạc các cơ sở đào tạo ngoài việc báo cáo với cơ quan công an để điều tra xem xét, phải báo cáo ngay Cục quản lý lao động với nước ngoài để xem xét, giải quyết.

Điều 6. Cơ sở đào tạo thực hiện các công việc sau: dán ảnh học viên được cấp Chứng chỉ, đóng dấu của cơ sở đào tạo lên ảnh (phía dưới, góc bên phải) và ghi đầy đủ các nội dung vào Chứng chỉ; các nội dung ghi vào Chứng chỉ (trang 2 và 3) được viết bằng loại mực màu đen; chữ viết rõ ràng; họ tên của học viên được cấp được viết kiểu chữ in hoa.

Điều 7. Cục Quản lý lao động với nước ngoài hướng dẫn thu hồi bản gốc và đổi Chứng chỉ mới trong trường hợp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng bị hỏng.

Chương 3

CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Điều 8. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng là Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Cơ sở đào tạo theo quy định tại quy chế này.

Điều 9. Cơ sở đào tạo tổ chức cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho học viên hoàn thành khoá học theo quyết định kỳ thi khoá học không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc khoá học.

Điều 10. Học viên hoàn thành khoá đào tạo và giáo dục định hướng thi đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ. Học viên đã nhận Chứng chỉ mà bị mất nếu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì được xét để cấp lại. Việc cấp lại Chứng chỉ do Cục quản lý lao động với nước ngoài quy định cụ thể.

Điều 11. Học viên có quyền khiếu nại về việc cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng của cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật lên Cục Quản lý lao động với nước ngoài. Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Cục quản lý lao động với nước ngoài phải trả lời theo thẩm quyền

Chương 4

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 179/2000/QD-BLDTBXH

Hanoi, February 22, 2000

 

DECISION

ISSUING THE PROVISIONAL REGULATION ON THE GRANTING AND MANAGEMENT OF ORIENTED TRAINING AND EDUCATION CERTIFICATES FOR LABORERS SENT TO WORK ABROAD FOR DEFINITE TERMS

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to the Governments Decree No. 96/CP of December 7, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
Pursuant to the Government
s Decree No. 152/1999/ND-CP of September 20, 1999 stipulating the sending of Vietnamese laborers and specialists to work abroad for definite terms;
Pursuant to Decision No. 1635/1999/QD-BLDTBXH of December 13, 1999 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, issuing the Regulation on oriented training and education for Vietnamese laborers sent to work abroad for definite terms;
At the proposal of the Director of the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Provisional Regulation on the granting and management of oriented training and education certificates for laborers sent to work abroad for definite terms.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The Director of the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries; the Director of Social Labor Publishing House; the directors of the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Services; the directors and the headmasters of the establishments providing oriented training and education for Vietnamese laborers sent to work abroad for definite terms; the heads of the concerned agencies and units shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE MINISTER
Nguyen Luong Trao

 

PROVISIONAL REGULATION

ON THE GRANTING AND MANAGEMENT OF ORIENTED TRAINING AND EDUCATION CERTIFICATES FOR LABORERS SENT TO WORK ABROAD FOR DEFINITE TERMS

(Issued together with Decision No. 179/2000/QD-BLDTBXH of February 22, 2000 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Oriented training and education certificates granted to laborers sent to work abroad for definite terms (hereafter referred collectively to as the oriented training and education certificates for short) mentioned in this Regulation are the oriented training and education certificates issued together with Decision No. 1635/1999/QD-BLDTBXH of December 13, 1999 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs issuing the Regulation on oriented training and education for Vietnamese laborers sent to work abroad for definite terms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

MANAGEMENT OF ORIENTED TRAINING AND EDUCATION CERTIFICATES

Article 3.- To assign the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries to coordinate with the Social Labor Publishing House in uniformly printing, managing and issuing oriented training and education certificates throughout the country.

The oriented training and education certificates shall be sealed with embossed stamp of the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries on their cover (page 1) and ordinally numbered.

Article 4.- The training establishments shall receive oriented training and education certificates from the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries for granting them to the laborers according to the quantity registered annually; and quarterly and annually report to the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries on the quantity already granted.

Article 5.- The Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries and the training establishments shall have to open books to monitor the management and granting of oriented training and education certificates; in cases where oriented training and education certificates are lost or misplaced, the training establishments shall, apart from reporting such to the Police office for investigation and consideration, have to promptly report it to the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries for consideration and settlement.

Article 6.- The training establishments shall perform the following tasks: Affixing photos of the trainees granted with certificates, sealing stamp of the training establishments on photos (in the right lower corner) and inscribing full contents in the certificates; the contents inscribed in the certificates (pages 2 and 3) shall be written in black ink, handwriting must be clear; full names of the trainees shall be written in capital letters.

Article 7.- The Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries shall guide the withdrawal of original copies and replace them with new certificates if the oriented training and education certificates are damaged.

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- The headmasters or the directors of the training establishments shall have the competence to grant oriented training and education certificates as prescribed in this Regulation.

Article 9.- The training establishments shall organize the granting of oriented training and education certificates to the trainees who have finished their study course according to the course-end examinations decision within 05 days after the end of the course.

Article 10.- The trainees, who have finished their oriented training and education course and passed the examinations, shall be granted certificates. Those who have already received certificates but lost them which is certified by the competent body, shall be considered for re-granting. The re-granting of certificates shall be specified by the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries.

Article 11.- The trainees shall have the right to file their complaints to the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries about the granting of oriented training and education certificates by the training establishments according the provisions of law. Within 15 days after receiving the complaints, the Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries shall have to reply the complainants according to its competence.

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 12.- Organizations and/or individuals committing acts of violating the regulation on printing, issuance, management or granting of oriented training and education certificates shall, depending on the seriousness of their violations, be disciplined, administratively handled or examined for penal liability.

Article 13.- The Department for Management of Labor Cooperation with Foreign Countries shall have to guide the training establishments in the granting and management of oriented training and education certificates; regularly inspect and report on the implementation of this Regulation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/02/2000 về Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249