Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2007 quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1780/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức” cho các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 1780 /QĐ-UBND ngày10 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Những quy định chung:

1. Việc tuyển dụng viên chức theo phân cấp này được thực hiện cho các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, được giao biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

2. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế , vào nhu cầu vị trí công việc để tuyển dụng viên chức đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao, tuyển được người có đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng với nhu cầu công việc của đơn vị.

3. Trình độ chuyên môn chuyên ngành và ngạch viên chức tuyển dụng phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và công việc bố trí theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sau khi tuyển dụng viên chức được xem xét để điều động, thuyên chuyển đến đơn vị sự nghiệp khác theo yêu cầu của tổ chức hoặc theo nguyện vọng cá nhân nếu được đơn vị có nhu cầu sử dụng chấp nhận; Được giữ nguyên ngạch bậc lương đang hưởng, được chuyển vào những ngạch viên chức có yêu cầu trình độ tương đương khi điều chuyển đến đơn vị mới.

II. Những nội dung phân cấp:

UBND tỉnh Lâm Đồng phân cấp cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện:

a) Tổ chức tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện; Hình thức thi tuyển hay xét tuyển do Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện quyết định.

b) Thông báo tuyển dụng viên chức sau khi có quyết định phê chuẩn kết quả tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển của Sở Nội vụ để thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng lao động theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện: Lập kế hoạch, hồ sơ, biểu mẫu phục vụ thi tuyển hoặc xét tuyển và các nội dung phát sinh liên quan đến việc tuyển dụng viên chức; trường hợp cần thiết thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan (nếu xét thấy cần thiết) thẩm định kế hoạch tuyển dụng của Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

c) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan (nếu xét thấy cần thiết) thẩm định, phê chuẩn kết quả tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển do các Sở, Ban, ngành,UBND cấp huyện tổ chức.

d) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

đ) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo công tác tuyển dụng viên chức về UBND tỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành: Hướng dẫn các đơn vị về tiêu chuẩn mã ngạch viên chức chuyên ngành phù hợp với quy định hiện hành và nhu cầu thực tế tại địa phương.

III. Quy trình thực hiện tuyển dụng viên chức:

1. Những nguyên tắc chung:

a) Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của đơn vị, không tuyển dụng quá chỉ tiêu biên chế được giao.

b) Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu và vị trí công tác được bố trí để tuyển viên chức, ngạch viên chức cần tuyển phải phù hợp với vị trí công tác dự kiến bố trí trên cơ sở đó xác định yêu cầu trình độ chuyên môn theo đúng vị trí công tác cần tuyển đúng yêu cầu tiêu chuẩn của mã ngạch viên chức cần tuyển.

c) Việc tổ chức thi tuyển hay xét tuyển là do các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện quyết định trên cơ sở thực hiện đúng theo quy định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh .

d) Mỗi Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ tổ chức tuyển dụng từ 01-02 kỳ trong một năm; trong mỗi kỳ thực hiện tuyển dụng cho tất cả mọi ngạch viên chức thuộc tất cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (không tổ chức lẻ cho từng đơn vị sự nghiệp hoặc từng nhóm ngạch); Chỉ tuyển những người có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp và tương đương trở lên;

2. Quy trình thực hiện:

a) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện:

- Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và chỉ tiêu biên chế đã thực hiện để xác định số lượng biên chế cần tuyển đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của đơn vị mình theo từng ngạch viên chức, từng bộ môn, chuyên ngành cụ thể (theo hướng dẫn của Sở, Ban, ngành,UBND cấp huyện).

- Tiến hành ký hợp đồng lao động theo quy định đối với viên chức được tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng của Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

b) Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ để phê duyệt; sau khi nhận được quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ thì đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; nếu có văn bản của Sở Nội vụ yêu cầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thì đơn vị phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và gửi lại Sở Nội vụ để phê duyệt.

- Thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức (sau đây gọi chung là Hội đồng tuyển dụng); Hội đồng gồm từ 5 - 7 thành viên:

+ Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở, Ban, ngành; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;

+ Các uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc (trong đó có một ủy viên là thư ký hội đồng).

- Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng kế hoạch đã được duyệt và đúng các văn bản quy định của nhà nước; Khi quy định về điều kiện để đăng ký dự tuyển phải quy định đúng theo các điều kiện quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ; Cá biệt với một số chuyên ngành mà địa phương đang thừa hoặc tuyển vào các ngạch viên chức loại B trở xuống có thể quy định thêm điều kiện hộ khẩu ở Lâm Đồng (không quy định điều kiện hộ khẩu tới cấp huyện). Các Sở, huyện không được tự ý quy định thêm các điều kiện khác khi không được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Hội đồng báo cáo kết quả lên Giám đốc sở hoặc Chủ tịch huyện để làm văn bản báo cáo Sở Nội vụ để phê chuẩn kết quả tuyển dụng.

c) Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện lập kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, mẫu hồ sơ, biểu mẫu phục vụ thi tuyển, xét tuyển và các nội dung phát sinh liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, lập hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả…

Trường hợp cần thiết thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định trước khi hướng dẫn.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị, Sở Nội vụ phải tổ chức thẩm định và có quyết định phê duyệt kế hoạch hoặc có văn bản yêu cầu đơn vị điều chỉnh kế hoạch (nếu cần thiết).

- Có thể cử lãnh đạo hoặc cán bộ tham gia làm thành viên trong Hội đồng tuyển dụng của Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện (nếu Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện mời).

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thẩm định để phê chuẩn kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển do các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức. Nếu có cơ sở kết luận việc tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện không đúng quy định của pháp luật thì không phê chuẩn kết quả sau đó báo cáo lên UBND tỉnh.

- Hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh công tác tuyển dụng viên chức trên phạm vi toàn tỉnh.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện quy định này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2007 quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69