Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1709/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT K HOCH H TR HP TÁC XÃ THAM GIA MÔ HÌNH THÍ ĐIM ĐƯA CÁN B TR TT NGHIP ĐI HC, CAO ĐNG V LÀM VIỆC TI CÁC HP TÁC XÃ TRÊN ĐA BÀN TNH NINH THUN, GIAI ĐON 2019-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2737/SNNPTNT-PTNT ngày 02/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ 13 hợp tác xã tham gia mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Liên minh Hợp tác xã tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh Trần Quốc Nam;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Các HTX tham gia mô hình thí điểm;
- VPUB: PYP (LT.Dũng), KTTH;
- Lưu: VT. QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

KẾ HOẠCH

H TR HP TÁC XÃ THAM GIA MÔ HÌNH THÍ ĐIM ĐƯA CÁN B TR TT NGHIP ĐI HC, CAO ĐNG V LÀM VIỆC TI CÁC HTX TRÊN ĐA BÀN TNH, GIAI ĐON 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Để các địa phương, HTX triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, thu hút, tuyn dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu của các HTX về làm việc và cống hiến hiệu quả, góp phn nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao thu nhập ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ngành, địa phương và HTX tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực sự của các HTX, không thực hiện tràn lan gây lãng phí, kém hiệu quả đối với ngân sách nhà nước;

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

II. Nội dung thực hiện:

1. Đối tượng:

a) Các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012;

b) Có hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX:

- Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu;

- Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường;

- Có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quđối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX;

- HTX phải có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi UBND huyện xem xét, phê duyệt;

- Ưu tiên các HTX có phương án/ kế hoạch trả lương bổ sung ngoài khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi và thời gian thực hiện:

a) Phạm vi: Các HTX trên địa bàn xã.

b) Thời gian thực hiện: 02 năm 2019-2020

- Năm 2019:

+ Số lượng HTX: 06 HTX, nhu cầu hỗ trợ 07 cán bộ;

+ Kinh phí: 695.520.000 đồng.

- Năm 2020:

+ Số lượng HTX: 07 HTX, nhu cầu hỗ trợ 07 cán bộ;

+ Kinh phí: 743.040.000 đồng.

c) Nguồn kinh phí: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 - 2020.

III Trách nhiệm thực hiện:

1. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là cơ quan đu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo đúng quy trình, quy định tai Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định có liên quan;

- Căn cứ kế hoạch vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn để thực hiện các nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có nội dung thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

- Căn cứ nguồn vốn được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hàng năm để tổ chức thực;

- Căn cứ vào hồ sơ đầy đủ của HTX (giấy đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng lao động,...), Sở Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí cho HTX theo quy định;.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm mô thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Căn cứ dự toán ngân sách địa phương và thông báo kinh phí của ngân sách Trung ương hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX trên địa bàn, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết đnh giao kế hoạch kinh phí cho các đơn vị theo quy định để triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện:

- Hướng dẫn các HTX nông nghiệp lập hồ sơ hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã đúng theo quy định;

- Tổng hợp hồ sơ, thủ tục thực hiện mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp của các HTX trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đchi trả kinh phí hỗ trợ;

- Theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở HTX.

4. Hợp tác xã nông nghiệp tham gia mô hình thí điểm:

- HTX nông nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ (giấy đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng ký kết lao động,...) gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để tổng hợp;

- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm của mình về tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đúng quy định, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục tiêu, đúng chế độ quy định;

- Đánh giá hàng năm kết quả thực hiện gửi UBND cấp huyện để báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ĐƯA CÁN BTRẺ TT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VLÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)

TT

Tên HTX

Sợng cán bộ/ HTX (người)

Trình độ chuyên môn của CB được hỗ trợ

Vị trí việc làm tại HTX

Thời gian hỗ trợ thí đim/HTX (tháng)

Kinh phí từ ngân sách Trung ương (triệu đồng)

Trong đó

Năm 2019

Năm 2020

I

Huyện Ninh sơn (01 HTX)

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX Sản xuất Dịch vụ Tổng hp nông nghiệp Mỹ Sơn

1

Đại hc

Kỹ thuật nông nghiệp

36

99.360

 

99.360

II

Huyện Ninh Hải (03 HTX)

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX Dịch vnông nghiệp thu mua nông sản Thanh Hải

1

Đại học

Kỹ thuật nông nghiệp

36

111.240

 

111.240

2

HTX An Xuân - Ninh Thuận

1

Đại học

Kỹ thuật nông nghiệp

36

111.240

 

111.240

3

HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

1

Đại học

Kỹ thuật nông nghiệp

36

111.240

 

111.240

III

Huyện Thuận Bắc (01 HTX)

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Suối Đá

1

Đại học

Cán bộ kế toán

36

111.240

 

111.240

IV

Huyện Ninh Phước (07 HTX)

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX Kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Như Bình

1

Đại học

Cán bộ kế toán

36

99.360

99.360

 

2

HTX Dịch vụ nông nghiệp Hậu Sanh

1

Đại học

Cán bộ kế toán

36

99.360

99.360

 

3

HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Ninh Quý

1

Đại học

Cán bộ Quản trị kinh doanh

36

99.360

99.360

 

4

HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Long Bình

2

Đại học

Cán bộ Quản trị kinh doanh và kế toán

36

198.720

198.720

 

5

HTX Dịch vụ nông nghiệp Vn Phước

1

Đi học

Cán bộ Quản trị kinh doanh

36

99.360

99.360

 

6

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Khánh

1

Đại học

Kỹ thuật nông nghiệp

36

99.360

 

99.360

7

HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Th

1

Đại hc

Cán bộ kế toán

36

99.360

99.360

 

V

Huyện Thuận Nam (01)

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX Vật tư nông nghiệp Phước Nam

1

Đại học

Cán bộ kế toán

36

99.360

 

99.360

Tổng cộng 13 HTX

14

 

 

 

1.438.560

695.520

743.040

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã tham gia mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139