Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thôn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1569/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 24/11/2006 của Tỉnh Ủy An Giang về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể;

Căn cứ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính -Viễn thông tại tờ trình số 04/TTr-SBCVT ngày 10/4/2007 về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh An Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh An Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của Sở Bưu chính Viễn thông (đề án kèm theo).

Điều 2. Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì phối hợp với Ban điều hành Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2006 - 2010 để tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ Bưu chính - Viễn thông (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể, trường học cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, TH, KT, NC;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thôn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66