Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 149/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 149/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ ĐÌNH CÔNG KHÔNG THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ ĐÌNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 /6/1994 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Ban Chỉ đạo tại Tờ trình số 448/TTr-SLĐ-TBXH ngày 15/05/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trách nhiệm phối hợp giữa Ban chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao cho Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công của tỉnh triển khai thực hiện đúng nội dung Quy chế này và có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về trách nhiệm phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, đình công tự phát tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ, ĐÌNH CÔNG KHÔNG THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ, ĐÌNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) trách nhiệm phối hợp giữa Ban chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ việc có phát sinh tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc chỉ đạo, phối hợp giải quyết của Ban chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với các vụ có phát sinh về tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng pháp luật xảy ra tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Các tranh chấp lao động tập thể và đình công đúng theo quy định của pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 3. Tiếng nói, chữ viết dùng trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật và đại diện được uỷ quyền

1. Tiếng nói, chữ viết dùng trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công là tiếng Việt Nam.

2. Các đương sự có quyền thông qua người phiên dịch để biểu hiện nội dung tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

3. Các đương sự có thể uỷ quyền bằng văn bản cho đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền đó theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo tỉnh được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Mọi trường hợp thay đổi thành viên phải do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

2. Thành phần Ban chỉ đạo tỉnh gồm đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, UBND các huyện, thị xã và một số chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ. Ban chỉ đạo tỉnh do một Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên Thường trực. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác theo kế hoạch và theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 5. Hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể và UBND các cấp có biện pháp phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Định kỳ họp mỗi quý một lần vào tuần cuối tháng thứ 3 để nghe thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình phát sinh và kết quả giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công trên phạm vi toàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức họp theo triệu tập của Trưởng Ban để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

3. Tổng hợp tình hình báo cáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm. Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều dư luận, các cơ quan Báo, Đài quan tâm thì phải báo cáo ngay cho Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh biết để có chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng ban

1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, giải quyết những vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi nắm địa bàn, đồng thời phối hợp với Tổ công tác liên ngành cấp huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, giải thích cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ các quy định pháp luật về lao động, chính sách tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động.

3. Xây dựng phương án phòng ngừa và đề ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với việc đình công không đúng pháp luật ở trong và ngoài các Cụm, Khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của các Phó ban

Giúp Trưởng ban Điều hành hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh, thực hiện các công việc được Trưởng Ban phân công hoặc uỷ quyền và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 8. Nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị các nội dung họp Ban chỉ đạo.

2. Khi có phát sinh tranh chấp lao động tập thể hoặc xảy ra việc đình công không đúng pháp luật, phải nhanh chóng báo cáo đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

3. Tổng hợp tình hình giúp Trưởng ban Ban chỉ đạo báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và năm.

Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo

1. Phân công, điều hành cơ quan, tổ chức cấp mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong chương III của Quy chế này.

2. Định kỳ báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh mỗi tháng một lần về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc khi được Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu.

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động

1. UBND tỉnh thành lập “Tổ công tác liên ngành giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật” để phối hợp hỗ trợ UBND các huyện, thị xã và Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore khi cần thiết.

2. UBND các huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thành lập “Tổ công tác liên ngành giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật” thuộc cấp mình để phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc phạm vi cấp mình quản lý.

3. Khi xét thấy vụ tranh chấp lao động hoặc đình công có tính chất mức độ phức tạp thì Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo tỉnh để cử Tổ công tác liên ngành của tỉnh phối hợp giải quyết.

Nếu vụ việc tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công xảy ra tại doanh nghiệp mà nằm ngoài Khu công nghiệp, thì UBND các huyện, thị xã chủ trì và phối hợp với Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh giải quyết.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí phục vụ cho hoạt động phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật do ngân sách tỉnh chi bổ sung nằm ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị; thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định chung của tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, là cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí hoạt động trình UBND cấp mình xem xét giải quyết. Sở Tài chính, Phòng Tài chính huyện, thị xã có trách nhiệm cấp phát, theo dõi và hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí này đúng theo quy định.

Chương III

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

Điều 12. Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức quán triệt đến các thành viên Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 13. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Chủ tịch UBND huyện, thị xã trong phạm vi địa bàn quản lý cần thực hiện các công việc như sau:

a. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật lao động đến người lao động, người sử dụng lao động.

b. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tập trung vào các nội dung: Xây dựng nội quy lao động, giao kết hợp đồng lao động, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể, xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế trả lương, trả thưởng và thực hiện chính sách đối với người lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động cho người lao động của doanh nghiệp mình.

c. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ở các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và uốn nắn những vi phạm, xử lý đúng pháp luật đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

d. Củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động của tỉnh, hoà giải viên lao động cấp huyện - thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở tại doanh nghiệp để chủ động giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của người lao động trong quan hệ lao động khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm.

Điều 14. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp; tăng cường việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật lao động cho người lao động; chỉ đạo công đoàn các cấp giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật lao động ở doanh nghiệp; nắm thông tin từ Công đoàn cơ sở để kịp thời giải quyết những thắc mắc của người lao động.

Điều 15. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Dân vận cấp mình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, hướng dẫn các Ban Dân vận, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương xây dựng tổ chức đoàn thể trong các khu nhà trọ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho công nhân ở các khu nhà trọ hiểu rõ các quy định về chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm thông tin không để công nhân bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo.

Điều 16. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp bám sát địa bàn quản lý, thông qua biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời không để phần tử xấu lợi dụng kích động, xúi giục người lao động tham gia đình công trái pháp luật và có hành vi manh động, gây rối trật tự công cộng. Khi có phát sinh việc đình công, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo ổn định ngay tình hình an ninh trật tự; đồng thời có biện pháp phân loại, xử lý nghiêm đối với phần tử kích động, xúi giục.

Điều 17. Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và Tổng biên tập Báo Bình Dương có kế hoạch xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng theo định kỳ hàng tuần.

Điều 18. Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thị tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp với các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về lao động cho công nhân đang cư trú ở địa phương.

Điều 19. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tổ chức định kỳ các cuộc trao đổi, đối thoại với các nhà Đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và các quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 20. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra Sở, Ngành có liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành đối với các doanh nghiệp có vi phạm nghiêm trọng về tài chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chương IV

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ, ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

MỤC 1. Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Tập Thể, Đình Công Không Đúng Pháp Luật

Điều 21. Trách nhiệm giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công không đúng pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

1. Khi có tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại Doanh nghiệp thuộc địa bàn do cấp nào quản lý, thì Chủ tịch UBND huyện, thị nơi đó (ngoài khu công nghiệp) hoặc Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, nơi có sự việc xảy ra chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo các Phòng Ban, bộ phận nghiệp vụ trực thuộc phối hợp với cơ quan Công đoàn và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp đến ngay hiện trường để ổn định tình hình và tìm hiểu nguyên nhân, mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lao động, để đưa ra phương án giải quyết.

2. Trường hợp đình công không đúng pháp luật có xảy ra tại Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý ở cấp nào, thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi đó (ngoài khu công nghiệp) hoặc Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, hay Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, nơi có sự việc xảy ra chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo các Phòng Ban, bộ phận nghiệp vụ trực thuộc phối hợp với các cơ quan Công đoàn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an cùng cấp đến ngay tại hiện trường để ổn định tình hình an ninh trật tự và ngăn chặn kịp thời những trường hợp quá khích không để gây rối, làm thiệt hại đến tài sản của Doanh nghiệp; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân, phát sinh đình công để đưa ra phương án giải quyết.

Điều 22. Trình tự giải quyết khi có xảy ra vụ tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công không đúng pháp luật.

1. Khi nhận được thông tin có xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý huyện - thị nào, thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi đó có trách nhiệm cử Tổ công tác liên ngành cấp mình đến ngay hiện trường để ổn định tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn có hiệu quả đối với những đối tượng quá khích không để kích động, lôi kéo trở thành việc đình công, làm thiệt hại tài sản doanh nghiệp. Vụ việc xảy ra trong các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thông báo cho Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, hoặc Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nơi có xảy ra tranh chấp lao động biết tham gia phối hợp giải quyết.

Trường hợp vụ việc xảy ra tranh chấp lao động nằm ngoài các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thông báo cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia phối hợp giải quyết kịp thời.

Nếu có xảy ra việc đình công không đúng pháp luật, Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi có xảy ra sự việc cử Tổ công tác liên ngành cấp mình đến ngay hiện trường để ổn định tình hình trật tự, vừa phòng ngừa những đối tượng có biểu hiện quá khích, phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, xúi giục công nhân đập phá tài sản Doanh nghiệp. Đồng thời thông báo nhanh cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nơi có xảy ra đình công biết để có kế hoạch tham gia phối hợp giải quyết đạt hiệu quả.

2. Tổ công tác liên ngành phân công thành viên tiếp cận với Chủ Doanh nghiệp và công nhân để nắm thông tin, chứng cứ có liên quan; tham gia ổn định trật tự; phát hiện ngăn chặn kịp thời các biểu hiện quá khích; có biện pháp xử lý nhanh, đạt hiệu quả không để lan toả vụ tranh chấp lao động hoặc đình công sang khu vực lân cận; ghi nhận các kiến nghị, yêu cầu của tập thể lao động; làm việc với Chủ Doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân và quá trình giải quyết kiến nghị, yêu cầu tại cơ sở; kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của Doanh nghiệp.

3. Tổ công tác liên ngành thống nhất đánh giá kết quả việc thực hiện pháp luật lao động của Doanh nghiệp; kết luận đúng, sai, đề xuất hướng xử lý vi phạm và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp trên cơ sở quy định của pháp luật lao động; yêu cầu người sử dụng lao động nêu hướng khắc phục những vi phạm, thời gian và biện pháp giải quyết cụ thể từng nội dung kiến nghị, yêu cầu chính đáng, hợp pháp của tập thể lao động.

4. Tổ công tác liên ngành yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc tập thể lao động cử đại diện tham dự cuộc họp để cùng trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động về hướng giải quyết từng nội dung kiến nghị, yêu cầu theo phương án giải quyết của các ngành chức năng. Kết quả trao đổi, thương lượng đều phải được lập thành biên bản gửi cho các thành viên dự họp theo dõi. Nếu một trong các bên tranh chấp không đồng ý theo phương án giải quyết của Tổ công tác liên ngành thì hướng dẫn bên không đồng ý khởi kiện đến Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

5. Tổ công tác liên ngành tổ chức họp thông báo cho bên tranh chấp biết kết quả đã thương lượng, thời gian và hướng giải quyết; giải thích rõ những kiến nghị, yêu cầu không phù hợp với pháp luật lao động để các bên tranh chấp cùng thực hiện.

Trường hợp vụ việc phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền, Tổ công tác liên ngành phải báo cáo ngay với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh biết để phối hợp giải quyết.

6. UBND các huyện, thị xã, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nơi có xảy ra tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình kết quả giải quyết từng vụ việc, lập báo cáo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời tiếp tục theo dõi Doanh nghiệp tổ chức thực hiện những nội dung đã thống nhất trong biên bản giải quyết.

Điều 23. Trách nhiệm của các thành viên có liên quan sau khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công không đúng pháp luật.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, tổ chức kiểm tra việc thực hiện những cam kết trong biên bản giải quyết. Trường hợp Chủ Doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật lao động làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thì báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Lực lượng Công an tiếp tục theo dõi các hành vi của những phần tử xấu kích động, xúi giục người lao động đình công để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

3. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Công đoàn các cấp phổ biến cho người lao động hiểu rõ các chính sách lao động, động viên họ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, xây dựng mối quan hệ lao động tốt ở Doanh nghiệp.

MỤC 2. Trách Nhiệm Phối Hợp

Điều 24. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công không đúng pháp luật.

1. Khi có xảy ra tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công trên địa bàn cấp nào quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi đó hoặc Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nơi xảy ra vụ việc, có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ngành có liên quan tham gia giải quyết; yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đơn kiến nghị và các yêu sách, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tranh chấp; cử cán bộ tổng hợp và lập biên bản giải quyết vụ tranh chấp lao động hoặc đình công.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có trách nhiệm giúp UBND cấp mình kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp liên quan nội dung tranh chấp hoặc đình công; kết luận đúng, sai và đề xuất hướng xử lý các vi phạm theo đúng pháp luật.

3. Ngoài việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công, cơ quan Công đoàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền làm việc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và gặp gỡ, tiếp xúc với người lao động để nắm tình hình kiến nghị, yêu sách của người lao động; giải thích động viên người lao động ổn định trật tự; tìm hiểu nguyên nhân, mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lao động hoặc đình công.

4. Cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật đối với những đối tượng có hành vi kích động, xúi giục, lôi kéo, ép buộc người khác tham gia tranh chấp lao động, đình công.

5. Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Dương phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các phóng sự, chuyên mục để tuyên truyền, giải thích về pháp luật lao động.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tổ chức định kỳ các cuộc trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu còn vướng mắc vấn đề gì, UBND các huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh để thống nhất nội dung cần điều chỉnh trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199