Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Đào tạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La"

Số hiệu: 1477/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GẮN VỚI CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 63/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013; Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Đào tạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

Đào tạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

4.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ trang bị cho học viên:

- Đào tạo thành nghề cho người lao động gắn với nhu cầu sử dụng lao động tại chỗ của cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản.

- Thu hút và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương theo hướng tích cực; tăng thu nhập cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tăng thu ngân sách địa phương góp phần vào công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cho lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La" là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Chính phủ được triển khai thực hiện trong tỉnh Sơn La.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- Mở 02 lớp đào tạo nghề khai thác, chế biến khoáng sản cho 70 lao động nông thôn đủ trình độ đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động, góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thiếu lao động của các cơ sở CNNT hoạt động sản xuất kinh doanh về khai thác và chế biến khoáng sản.

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho lao động sau đào tạo với mức thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.

5. Nội dung của Đề án

5.1. Đối tượng

- Lao động làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mộc Châu;

- Lao động đang làm việc các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La thông qua danh sách chi trả lương cho lao động, hợp đồng thoả thuận giữa lao động và đơn vị sử dụng lao động sau khi đào tạo, bồi dưỡng;

5.2. Nội dung thực hiện

Mở 02 lớp đào tạo nghề khai thác, chế biến khoáng sản cho 70 lao động nông thôn đủ trình độ đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động, góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thiếu lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động sản xuất kinh doanh về khai thác và chế biến khoáng sản.

6. Kinh phí thực hiện: 253,20 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

Sự nghiệp công thương và tổ chức, cá nhân thụ hưởng đóng góp. Trong đó:

- Sự nghiệp công thương: 126,70 triệu đồng

- Tổ chức, cá nhân thụ hưởng đóng góp  : 126,50 triệu đồng

8. Thời gian thực hiện

Từ tháng 02 năm 2013 đến hết tháng 10 năm 2013

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ đề án; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Đào tạo bồi dưỡng lao động khai thác khoáng sản gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202