Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 147/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỂ CHI TĂNG LƯƠNG NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành ;
Căn cứ Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 2656/TCVG-NS ngày 30 tháng 7 năm 2003 về trình duyệt bổ sung kinh phí năm 2003 để thực hiện chế độ tiền lương mới ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương năm 2003 ban hành kèm theo Quyết định này là 163.269.000.000 (một trăm sáu mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu) đồng

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương năm 2003, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận-huyện cân đối lại dự toán chi ngân sách năm 2003, đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương mới theo đúng quy định, đảm bảo phân bổ kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường-xã để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này.

Điều 3.- Giao Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tổng hợp chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương năm 2003 vào chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2003, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố để thực hiện cấp phát chi thường xuyên cho đơn vị sử dụng ngân sách cũng như bổ sung cân đối cho ngân sách cấp quận-huyện theo định kỳ như quy định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TM (2b)
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status