Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1417/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1417/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1417/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Các Phó trưởng ban chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó trưởng ban thường trực;

- Ông Chu Quang Cường, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Các ủy viên ban chỉ đạo:

- Ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Mạnh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Hoàng Thùy Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao;

- Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban dân tộc;

- Ông Phạm Lê Văn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an;

- Ông Đặng Quốc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ông Phạm Đức Hòa, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án;

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo thực hiện Đề án;

2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1, Mục VI Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Đề án;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Điều 2 Quyết định này.

Trưởng ban chỉ đạo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc do Ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg được thông báo trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Quản lý Lao động ngoài nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tử giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Cục QLLĐNN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPBULIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No.1417/QD-LDTBXH  

Hanoi, November 09, 2009

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF STEERING COMMITTEE FOR ADOPTION OF SCHEME ON PROVISION OF ASSISTANCE FOR POOR DISTRICTS IN LABOR EXPORT PROMOTION FOR THE PURPOSE OF SUSTAINABLE POVERTY REDUCTION DURING 2009 - 2020

MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Decree No.186/2007/ND-CP dated December 25, 2017 of the Government on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decision No.71/2009/QD-TTg dated April 29, 2009 of the Prime Minister on approval for the scheme on provision of assistance for poor districts in labor export promotion for the purpose of sustainable poverty reduction during 2009-2020;

At the request of Director General of Department of Personnel and Organization and Director of Department of Overseas Labor,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Establishing a steering committee for adoption of the scheme on provision of assistance for poor districts in labor export promotion with the aim of sustainable poverty reduction during 2009-2020 (hereinafter referred to as “the steering committee”) with the following contents:

1. Head of the committee: Mr. Nguyen Thanh Hoa – Deputy Director of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1417/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184