Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1329/QĐ-UBND về phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn bổ sung Quỹ giải quyết việc làm địa phương năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1329/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỪ NGUỒN VỐN BỐ SUNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2005/QĐ- TTg;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2015.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 66/TTr-SLĐTBXH ngày 09/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bảng phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn bổ sung Quỹ giải quyết việc làm địa phương năm 2015, cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn bổ sung phân bổ: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

2. Kế hoạch dư nợ: 15.784.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức vốn và kế hoạch dư nợ được phân bố tại Điều 1 Quyết định này chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

2. Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, thành phố chủ trì hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn, thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, giải ngân vốn vay và thu hồi nợ; giám sát quá trình sử dụng vốn vay; tổng hợp, báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn cho cơ quan lao động cùng cấp theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới và các hoạt động cho vay vốn của Quỹ; tổng hợp kết quả cho vay, báo cáo định kỳ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 -Lưu:VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN BỔ VỐN BỔ SUNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Địa phương

Chỉ tiêu nguồn vốn năm 2014 (đến ngày 31/12/2014)

Vốn cho vay năm 2015 (vốn mới bổ sung năm 2015)

Chỉ tiêu số chỗ việc làm mới tương ứng (người)

Dư nợ kế hoạch năm 2015

1

Thành phố Quy Nhơn

1.480

300

10

1.780

2

Huyện Tuy Phước

1.620

200

7

1.820

3

Huyện Vân canh

654

150

5

804

4

Thị xã An Nhơn

1.680

300

10

1.980

5

Huyện Tây Sơn

1.255

300

10

1.555

6

Huyện Vĩnh Thạnh

750

150

5

900

7

Huyện Phù Cát

1.330

200

7

1.530

8

Huyện Phù Mỹ

1.462

200

7

1.662

9

Huyện Hoài Ân

891

200

7

1.091

10

Huyện Hoài Nhơn

1.562

350

12

1.912

11

Huyện An Lão

600

150

5

750

Tổng cộng

13.284

2.500

83

15.784

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1329/QĐ-UBND về phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn bổ sung Quỹ giải quyết việc làm địa phương năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242