Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 127/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 127/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006-2010;
Thực hiện Công văn số 2327/BNV-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006-2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPHĐ-UB: các PVP, các Tổ NCTH;
- Lưu : VT, (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Kèm theo Quyết định số 127 /2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 ;

Theo Văn bản số 2327/BNV-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố giai đoạn 2006-2010 cụ thể như sau :

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG :

1. Mục tiêu chung :

Trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp phường-xã-thị trấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể và tiến độ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng công chức hành chính và cán bộ, công chức cơ sở phường-xã-thị trấn.

Trong giai đoạn 2006-2010, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức phường-xã-thị trấn hướng đến đạt được những mục tiêu cụ thể như sau :

a. Đối với công chức hành chính :

- Đảm bảo trang bị những kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo quản lý, công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp.

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức hành chính được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công chức các ngạch.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức; đảm bảo đến năm 2010, 100% công chức lãnh đạo cấp sở-ngành, quận-huyện được trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng phối hợp xử lý các vấn đề có tính chất liên ngành.

- Tiến hành quy hoạch và tổ chức đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

b. Đối với cán bộ, công chức phường-xã-thị trấn :

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ chuyên trách.

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn.

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức phường-xã-thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó số công chức có trình độ trung cấp trở lên là 95%.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách ở phường-xã-thị trấn, khu phố, tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân.

3. Đối tượng :

- Công chức hành chính đang làm việc tại các Sở, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện.

- Cán bộ, công chức phường-xã-thị trấn.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bao gồm: cấp thành phố, quận-huyện và phường-xã-thị trấn.

II. CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC :

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước :

a. Đối với công chức hành chính :

- Thực hiện việc đào tạo tiền công vụ cho những người trúng tuyển công chức, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng hoạt động công vụ và đạo đức công vụ trước khi bổ nhiệm chính thức.

- Phấn đấu đến hết năm 2010, 100% số công chức hành chính và cán bộ, công chức cơ sở đạt tiêu chuẩn ngạch về kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, vi tính.

- Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế cho 100% cán bộ lãnh đạo từ Trưởng, Phó Trưởng phòng trở lên của các sở- ngành, quận- huyện theo chương trình dành cho cán bộ lãnh đạo các cấp.

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo cấp sở - ngành, quận - huyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp về các lĩnh vực quản lý nhà nước, có trình độ, năng lực tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn, các chiến lược về kinh tế-xã hội của ngành và thành phố.

b. Đối với cán bộ, công chức phường-xã-thị trấn :

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng các đoàn thể…

- Phấn đấu đến hết năm 2010, 100% cán bộ chủ chốt ở phường, xa, thị trấn có trình độ Trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên. 95% cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên.

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ chuyên trách cấp phường, xã, thị trấn; ưu tiên đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức cấp phường, xã, thị trấn.

c. Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp :

Tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước và vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng hoạt động cho Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2009-2014 theo chương trình chung của Trung ương, kết hợp với đặc thù hoạt động tại địa phương của đại biểu từng cấp khác nhau.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài :

a. Thực hiện chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thành phố ở các nước : Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Úc, NewZealand, Hà Lan, Học viện Châu Á… trong đó tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, quản lý Nhà nước, quản trị kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán…

b. Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt diện Thành ủy quản lý hiện đang công tác ở các sở-ngành, quận-huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ nguồn của cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn.

c. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài trợ học bổng của các nước như : chương trình FFI-Pháp, chương trình học bổng Chevening-Anh, chương trình học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chương trình ITEC-Ấn Độ, chương trình SIDA-Thụy Điển…

III. KINH PHÍ :

Kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2006-2010 từ nguồn ngân sách của thành phố, các dự án viện trợ của nước ngoài, nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bản thân cán bộ, công chức.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN :

1. Các Sở-Ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm :

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 cụ thể của đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện;

- Chọn, cử cán bộ, công chức của đơn vị tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng, chức danh như thông báo chiêu sinh của Sở Nội vụ;

- Hàng năm, từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 12, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổng hợp tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị mình gởi báo cáo cho Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm :

- Phối hợp với Trường Cán bộ thành phố, các Trường thuộc thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; đồng thời liên hệ chặt chẽ với Học viện Hành chính quốc gia và các Trường Trung ương đóng tại thành phố để phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố.

- Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng thống nhất chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và các chức danh chuyên môn;

- Phối hợp với Trường Cán bộ xây dựng kế họach mở lớp, phát huy mọi nguồn lực triển khai thực hiện một cách có hiệu quả và chất lượng kế họach đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đọan 2006-2010 của thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, giáo trình bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cho hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện theo qui định

- Chủ trì, phối hợp với các sở-ngành, quận-huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối, cấp kinh phí đầy đủ và kịp thời đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung của kế họach đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2006-2010. Xây dựng kế họach, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo qui định. Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/2006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.946
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213