Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Số hiệu: 1265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NGHỀ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, hoạt động dạy và học nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm tỉnh và của quốc gia, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu tổng quát

Trong giai đoạn 2019-2020, cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, dạy và học nghề bằng các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin theo hướng số hóa, mô phỏng hóa các máy móc, thiết bị dạy nghề tạo sự thay đổi căn bản, toàn diện về quản lý, dạy và học nghề theo hướng hiện đại; tạo đột phá về chất lượng đào tạo, góp phần tăng năng lực cạnh tranh tỉnh Khánh Hòa và hội nhập với khu vực, quốc tế.

3. Mc tiêu cthể

* Đối với cơ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu: Xây dựng phần mềm tích hp toàn bộ dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

* Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Mục tiêu 1: Xây dựng website hoặc web portal của 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được trang bị website quảng bá thông tin trên Internet, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều được trang bị trang web.

- Mục tiêu 2: 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều có hệ thống mạng LAN phục vụ cho công tác quản lý, hoạt động dạy và học nghề.

- Mục tiêu 3: 100% các trường cao đẳng, trung cấp công lập đều có cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

- Mục tiêu 4: 80% cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đều được tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học.

- Mục tiêu 5: 80% nhà giáo của các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đều được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng soạn bài giảng điện tử.

- Mục tiêu 6: Đối với các nghề trọng điểm cấp quốc tế, quốc gia, khu vực ASEAN: 75% các nghề trọng điểm quốc gia và khu vực ASEAN đều được trang bị bảng tương tác thông minh phục vụ cho hoạt động dạy và học nghề; 50% chương trình, giáo trình đào tạo được ứng dụng phần mềm mô phỏng hoặc xây dựng các bài giảng thực hành mô phỏng các tình huống thực tế trong hoạt động giảng dạy.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Phạm vi: Đề án triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đối tượng

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề

a) Nội dung

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên đề liên quan đến Đề án nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, các nhà tuyển dụng lao động về mục đích, mục tiêu, ý nghĩa của Đề án để thống nhất hành động.

- Đăng tải, cung cấp thông tin về mục tiêu, nội dung của Đề án trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cổng thông tin hoặc website của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện , thị xã, thành phố, các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

2. Đầu tư mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

a) Nội dung

- Mua sắm máy chủ, máy in, hệ điều hành phục vụ cho hoạt động quản lý, cài đặt phần mềm tích hp toàn bộ dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh.

- Mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, thiết lập hệ thống mạng cục bộ (LAN) của 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được trang bị chủ, thiết bị kết nối mạng.

- Đầu tư, mua sắm bảng tương tác thông minh cho 24 nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia, đảm bảo mỗi nghề được trang bị ít nhất 01 bảng tương tác thông minh phục vụ cho hoạt động giảng dạy.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyển dụng cán bộ chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin hoặc phân công cán bộ có trình độ chuyên môn kiêm nhiệm công tác ứng dụng CNTT, đảm bảo 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập có ít nhất 01 cán bộ được phân công thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

- Tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học cho khoảng 250 lượt cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng soạn bài giảng điện tử cho khoảng 600 lượt nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao phần mềm tích hp toàn bộ dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Đẩy mạnh khai thác, sử dụng các phần mềm trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề

a) Nội dung

Mua sắm và đưa vào ứng dụng Website hoặc Web portal quảng bá thông tin trên Internet của 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được trang bị.

- Mua sắm và đưa vào ứng dụng các phần mềm mô phỏng hoặc xây dựng các bài giảng thực hành mô phỏng các tình huống thực tế ảo cho 16 nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực Asean và quốc tế.

- Mua sắm và đưa vào ứng dụng phần mềm tích hp toàn bộ dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu phần mềm:

+ Phần mềm có tính bảo mật cao, có giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng, được thiết kế theo kiểu Web, sử dụng bằng trình duyệt Web, được cài đặt trên máy chủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua trình duyệt Web để sử dụng phần mềm mà không cần cài đặt riêng rẽ tại các máy tính cá nhân. Tất cả các đối tượng trong phần mềm được quản lý thông qua phương thức CRUD (C: Create: tạo mới; R: Retrieve: tìm kiếm, báo cáo, phân tích (đồ thị+bảng); U: Update: cập nhật; D: Delete: xóa). Để sử dụng phần mềm, mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp tài khoản sử dụng, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Việc khai thác dữ liệu thông qua quyền sử dụng được cấp. Phần mềm bao gồm các phân hệ sau:

• Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm thông tin cơ sở đào tạo nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo ...);

• Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị (gồm diện tích, phòng học, thiết bị thực hành ...);

• Quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên (gồm thông tin giảng viên, giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, thâm niên giảng dạy ...);

• Quản lý học sinh, sinh viên học nghề (theo ngành nghề, đối tượng ...);

• Quản lý chương trình, giáo trình đào tạo;

• Chế độ báo cáo, thống kê theo tháng, quý, năm trên cơ sở các mẫu báo cáo của các văn bản quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

+ Phần mềm cho phép truy xuất, lưu trữ, tìm kiếm, sao lưu dữ liệu trong các phân hệ, có cơ chế gắn kèm tệp.

+ Phần mềm có khả năng mở rộng, liên kết với ứng dụng khác của cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là khả năng kết nối với thông tin sàn giao dch việc làm tỉnh Khánh Hòa.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung

- Tăng cường vận động các nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân cho đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Huy động các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Lựa chọn đối tác phù hợp để ký kết hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo có chất lượng trong và ngoài nước.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

6. Tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung

- Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học phù hợp điều kiện kinh tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề để có những biện pháp thúc đẩy kịp thời.

- Tổ chức đánh giá, công bố chỉ số xếp hạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Website của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Hằng năm, kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách của trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn thu của các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Dự toán tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2020 từ ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp bố trí trong kinh phí Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp) là 1.065 triệu đồng.

- Các nguồn tài trợ và nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Đề án. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ tổng hp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mục tiêu, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghiệp và các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

- Hướng dẫn các đơn vị nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

- Chủ trì xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và tổ chức đánh giá, công bố chỉ số xếp hạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nhân lực công nghệ thông tin của Đề án.

3. S Tài chính: Trên cơ sở đề xuất hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, theo khả năng cân đối ngân sách Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho đơn vị thực hiện Đề án.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các nội dung Đề án.

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mục tiêu, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, nhà giáo của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyển dụng cán bộ chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin hoặc phân công cán bộ có trình độ chuyên môn kiêm nhiệm công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Huy động thêm các nguồn lực tài chính hợp pháp từ nguồn thu liên kết sản xuất, gia công sản phẩm với các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, dịch vụ để tăng cường năng lực tài chính thực hiện triển khai Đề án.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TmN, HPN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89