Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức là giáo viên mầm non trung học phổ thông, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Minh Long, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Số hiệu: 1106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC UBND CÁC HUYỆN: MINH LONG, MỘ ĐỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của B trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Minh Long tại Công văn s 223/UBND-NC ngày 18/5/2016, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 269/UBND-NC ngày 29/3/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 913/SNV ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 02 viên chức là giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Minh Long và 06 viên chức là giáo viên mầm non, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Mộ Đức (có phương án cụ thể kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào phương án được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND các huyện: Minh Long, Mộ Đức hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với từng viên chức là giáo viên mầm non, trung học cơ sở, trung học thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 3. Đối với những viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tại Điều 1 nhưng còn thiếu tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện: Minh Long, Mộ Đức và viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC
lmc558.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Quang Thích

 

BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN MINH LONG VÀ UBND HUYỆN MỘ ĐỨC

(Kèm theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Số TT

Đơn vị/Họ và tên

ngày tháng năm sinh

Chức vụ/ vị trí việc làm

trình đ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ

Trình đ tin học

Ngạch, lương hiện hưởng

Chc danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp

 

Mã ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

%PC TN VK (nếu có)

Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Thời gian nâng lương lần sau

Chức danh nghề nghiệp

Mã s

Bậc lương

Hệ s

%PC TN VK (nếu có)

Thời gian nâng lương lần sau

Ghi chú

*

UBND HUYỆN MINH LONG

 

Trung tâm Giáo dc nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THPT hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trn Đức Công

16/4/1963

Giám đốc

ĐHSP

 

 

15.113

9/9

4,98

11%

 

01/02/2015

GVTHPT hạng III

V.07.05.15

9/9

4,98

11%

01/02/2015

 

 

Giáo viên THCS hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thượng Anh

09/8/1968

Phó Giám đốc

ĐHSP

B

B

15a.201

8/9

4,65

 

 

01/7/2015

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

8/9

4,65

 

01/7/2015

 

 

UBND HUYỆN MỘ ĐỨC

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THCS hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Trọng Hy

28/2/1964

Viên chức

ĐHSP

A

A

15a.201

9/9

4,98

6%

 

01/8/2015

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

9/9

4,98

6%

01/8/2015

 

2

Trần Minh Đức

02/7/1957

Viên chức

ĐHSP

A

A

15.113

9/9

4,98

11%

 

01/10/2015

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

9/9

4,98

11%

01/10/2015

 

3

Nguyễn Dụng

22/5/1956

Viên chức

ĐHSP

A

B

15.113

9/9

4,98

14%

 

01/10/2015

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

9/9

4,98

14%

01/10/2015

 

4

Bùi Văn Quí

20/10/1977

Phó phòng

Thạc sỹ

B1

B

15.113

5/9

3,66

 

 

01/10/2013

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

5/9

3,66

 

01/10/2013

 

5

Nguyn Thị Sự

06/8/1971

Viên chức

ĐHSP

B

15a.201

7/9

4,32

 

 

01/02/2014

GVTHCS hạng II

V.07.04.11

7/9

4,32

 

01/02/2014

 

 

Giáo viên MN hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Phạm Thị Bích Thủy

20/8/1970

Viên chức

ĐH

A

A

15a.205

7/9

4,32

 

 

01/11/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

7/9

4,32

 

01/11/2013

 

Danh sách này có 08 viên chức

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức là giáo viên mầm non trung học phổ thông, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Minh Long, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


474
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56