Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1095/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1095/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM” NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” giai đoạn 2004 – 2010 và Thông tư số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ;
Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 và Công văn số 210/BTC-HCSN ngày 07/1/2009 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng Trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2009;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung về Mô hình giáo dục hòa nhập đối với trẻ em phải bỏ học do lao động sớm kết hợp với hỗ trợ học nghề của Kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện Đề án “ngăn ngừa và giải quyết tình trạng Trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đã được thông báo của Cục Việc làm như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo cho trẻ em phải bỏ học do lao động sớm kết hợp với hỗ trợ học nghề tại 3 tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình tại Điểm 3, mục I phần II về Mô hình giáo dục hòa nhập từ 240 em xuống 82 em.

2. Điều chỉnh thời gian đào tạo nghề cho trẻ em phải bỏ học do lao động sớm kết hợp với hỗ trợ học nghề tại 3 tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình tại Tiết 1, Điểm III, mục 2 phần II về Dự toán kinh phí từ 4 tháng xuống 3 tháng.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị:

1. Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch và phê duyệt dự toán chi tiết để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch, dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 521/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2009 và các nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nội dung không phù hợp tại Quyết định số 521/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Việc làm, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1095/QĐ-BLĐTBXH điều chỉnh nội dung của kế hoạch và dự toán thực hiện đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” ngày 21/08/2009 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.179

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!