Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1075/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 17/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-CT

 Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 21/TTr-SLĐTBXH ngày 18/03/2014 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 26/03/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC

(Kèm theo Quyết đinh số 1075/QĐ-CT ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Lao động - Việc làm

1

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2

Trợ cấp thất nghiệp một lần đối với người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự

3

Hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

1. Thủ tục: Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đã đăng ký thất nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 630 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu);

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH;

3. Sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện THHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Đã đóng bảo hiểm tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật và đang tham gia BHTN tại thời điểm mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

4. Đã nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp

(Theo Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH )

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BL ĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

 

MẪU SỐ 3

Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …

Tên tôi là: ………… ………………..Sinh ngày ……tháng ….. năm……

CMND……………..Ngày cấp……../……../……..Nơi cấp:......................

Số điện thoại liên lạc:………… số tài khoản ………………tại ngân hàng:

mã số thuế:………., địa chỉ Email (nếu có):………………………………

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………….

Số Sổ bảo hiểm xã hội:………………………………………………….

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ……………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với ……

…………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan……………………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*)………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…………, ngày … tháng ….. năm ...
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

 

2. Thủ tục: Trợ cấp thất nghiệp một lần đối với người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 630 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện THHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc (Theo Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006).

2. Đã thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc về việc có việc làm mới, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm mới hoặc nhận được giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi theo bản chụp hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh đối với trường hợp người lao động có việc làm mới. Bản chụp giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự kèm theo thông báo nêu trên (Theo Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Theo khoản 7, Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BL ĐTBXH).

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/N Đ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

 

MẪU SỐ 6

Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................

Tên tôi là: .................................... sinh ngày .......tháng ......... năm ...........

Số CMND .................................................. Ngày cấp........./........../............

Nơi cấp........................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................

Số tài khoản (nếu có)..........................tại ngân hàng...................................

Hiện cư trú tại: ............................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ...............................................................................

Theo quyết định số....../QĐ - LĐTBXH ngày......../....../20......... của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...........tháng, từ ngày.......... tháng.........năm.............. đến ngày......... tháng...........năm.............

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)...................................................................... ..........................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .............................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…....., ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục: Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 630 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện THHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH)

Yêu cầu hoặc điều kiện TTHC

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc (Theo Điều 83 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006).

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/N Đ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BL ĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

 

MẪU SỐ 8

Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố................................

Tên tôi là:..................................sinh ngày..........tháng.......... năm..............

Số CMND.................................. Ngày cấp ............../................./................

Nơi cấp........................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):..................................................................

Hiện cư trú tại: ...........................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:...............................................................................

Theo quyết định số...........QĐ - LĐTBXH ngày / /20....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..........tháng từ ngày..........tháng..........năm...........đến ngày..........tháng ........năm...........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:

Nghề:....................................................; thời gian học nghề:...........tháng;

Nơi học nghề: .........................................................................................

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

…......, ngày ....... tháng ..... năm .....
 Người đề nghị
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1075/QĐ-CT ngày 17/04/2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!